Instalace tepelných čerpadel - Rychnov nad Kněžnou

Pokud uvažujeme o ekonomicky i ekologicky nenáročném způsobu ohřevu, potom bychom rozhodně měli vzít v úvahu možnost využití tepelných čerpadel. Nabízejí široké možnosti využití i instalace.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které z jednoho prostoru odebírá teplo a předává ho do prostoru jiného. Prakticky dochází k využití tepla z venkovního vzduchu pro vytápění vnitřního prostoru. Hlavní předností tohoto způsobu vytápění je, že neplatíme za jeho výrobu, ale pouze za jeho přenos do místnosti. To je příčinou značných úspor a rychlé návratnosti vynaložených prostředků. Tepelná čerpadla můžeme považovat za nejlevnější a navíc ekologický způsob vytápění, který je navíc podporován jednotlivými energetickými závody sníženou sazbou za elektrickou energii.

Co je principem tepelného čerpadla?

V tepelném čerpadle dochází k přečerpávání tepelné energie z jednoho prostoru do druhého za užití látek, které mají velmi nízký bod varu. Energie je tudíž z jednoho prostředí odebírána a přenášena do druhého.

V prostředí, které nás obklopuje je obsaženo velké množství tepla. Toto teplo ale vzhledem k nízké teplotní hladině není možné použít pro vytápění nebo** ohřev vody** přímo. Pokud ho chceme pro tento účel využít, musíme ho převést na vyšší teplotu. A právě k tomu slouží** tepelné čerpadlo**, které využívá tzv. chladivo. To je látka, jejíž nejdůležitější vlastností je nízký bod varu, který musí být nižší než teplota okolního prostředí, ze kterého je teplo čerpáno. Chladivo se následkem nízké teploty při styku s okolním prostředím vypařuje. Když se dostane do plynného stavu, dojde k jeho stlačení v kompresoru. Tím se zvýší jeho teplota na úroveň použitelnou k vytápění nebo ohřevu vody. Ohřáté chladivo je následně vpuštěno do kondenzátoru, kde předá své teplo topnému médiu. V něm se jeho teplota sníží a chladivo přejde opět do kapalného stavu, opět pokračuje do kompresoru a celý cyklus se znova opakuje.

Možnosti získávání energie z okolního prostředí

Každý způsob získávání energie má své odůvodnění. Záleží zejména na tom, jaké máme možnosti umístění tepelného čerpadla, jestli chceme jen topit nebo i levně chladit a v neposlední řadě samozřejmě také na našich finančních možnostech. Pokud jde o výběr nejvhodnějšího primárního zdroje tepla, záleží vždy na místních podmínkách a na dostupnosti zdrojů.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Pokud jde o primární zdroj tepla, představuje vzduch nejjednodušší i nejšetrnější zdroj. Teplo odebrané venkovnímu vzduchu je využíváno k vytápění. Následně se v podobě tepelných ztrát vytápěného objektu vrací zpět do vnějšího prostředí. Předností vzduchu jako primárního zdroje tepla jsou nižší investiční náklady a snadná přístupnost k primárnímu okruhu. Některá tepelná čerpadla vzduch-voda mohou pracovat při venkovní teplotě vzduchu klesající až k -20°C. V takovém případě však musíme mít instalovaný bivalentní zdroj, kterým je ve většině případů elektrický kotel. Nevýhodou tepelných čerpadel vzduch-voda je nižší topný výkon v poměru k celkovému elektrickému příkonu tepelného čerpadla, a to především při nízkých venkovních teplotách. K dalším nevýhodám patří také estetické hledisko venkovní jednotky a hlučnost venkovního ventilátoru, která může být zejména v nočních hodinách.

Tepelná čerpadla voda-voda a země-voda

Voda a země jako primární zdroje tepla poskytují stabilní tepelný zdroj. Tepelná čerpadla voda-voda a země-voda mají obecně ve srovnání s tepelnými čerpadly vzduch-voda vyšší topný výkon v poměru k celkovému elektrickému příkonu tepelného čerpadla. Je však důležité si uvědomit, že v případě vody jako primárního zdroje tepla, může dojít v průběhu několika let provozu tepelného čerpadla k zeslabení, případně až k vyschnutí vodního zdroje a tím ke ztrátě účinnosti tepelného čerpadla. Proto je nutné před instalací tepelného čerpadla voda-voda provést čerpací zkoušku.

V případě země jako primárního zdroje tepla přichází v úvahu zemní** kolektor** a zemní vrty. Zemní kolektor je náročnější na větší plochu nezastavěného pozemku, avšak jeho pořízení je levnější než při použití zemních vrtů. Pro zemní kolektor také není obvykle třeba stavební povolení, narozdíl od zemních vrtů. Navržení těchto systémů musí vždy provádět odborník, protože v případě poddimenzování by mohlo dojít k podchlazování zeminy a tím ke snížení účinnosti tepelného čerpadla a k negativnímu vlivu na okolní vegetaci. Při správném navržení je možné provozovat tepelné čerpadlo země-voda celoročně.

Tepelná čerpadla voda-voda a země-voda mají přes všechny výhody přece jen dvě nevýhody. Jednak jsou to vyšší investiční náklady a také obtížnou přístupnost k primárnímu okruhu. V případě jakékoliv poruchy či závad je provedení opravy finančně i technicky náročné.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou poměrně jednoduchou možností, jak využít principu přenosu tepla mezi venkovním vzduchem a vnitřním prostředím, ovšem bez možnosti ohřevu teplé užitkové vody nebo bazénu. Snadná instalace zařízení je velkou předností tohoto typu tepelného čerpadla. Na jednu společnou venkovní jednotku je možné připojit až čtyři vnitřní jednotky. Podle ročního období je také možné použít režim vytápění nebo chlazení.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo potřebuje pouze zdroj tepla, dva tepelné výměníky a poměrně malé množství hnací energie pro udržení systému v chodu. Tepelné čerpadlo extrahuje tepelnou energii z okolního prostředí. Čerpadlo extrahuje energii o určité teplotě a potom ji předává médiu, kterým můžou být nízkoteplotní radiátory, podlahové topení a podobně.

V okamžiku, kdy pracovní kapalina přechází přes výparník a extrahuje teplo ze vzduchu a mění se na plyn, přichází ke slovu kompresor. Ten plyn stlačí, tepelná energie v plynu je koncentrována spolu s molekulami a výsledkem je zvýšení teploty. Uvnitř budovy se stlačený plyn dostane ke kondenzátoru, jehož povrch je chladnější než samotný plyn. Plyn tak zkondenzuje a uvolní teplo. A právě toto teplo ohřívá náš domov.

Úsporný a ekologický zdroj tepla

Tepelná čerpadla jsou vzhledem ke svojí funkci a úsporám za energie, které sebou přinášejí, stále více oblíbená a využívaná. Nabízejí široké možnosti instalace a vyžití. Navíc se řadí mezi ekologická zařízení, které svým provozem nezatěžují životní prostředí, což je v dnešní době také považováno za velice důležitý aspekt. Pokud tedy již nechceme zbytečně utrácet za tepelnou energii, měli bychom tento systém rozhodně zvážit. Tato zařízení by však měla vždy instalovat pouze odborná firma. Pokud nám má tepelné čerpadlo ušetřit náklady, je třeba, aby fungovalo bezchybně.

Klimatizace a chlazení

Klimatizace je zařízení pro úpravu vzduchu v jednotlivých místnostech, ale i v celých budovách. Chcete mít kontrolu nad teplotou prostoru, ve kterém pobýváte? Hledáte klimatizace, které jsou výkonné, a přitom tiché a úsporné? V létě se teplo přečerpává z místnosti ven do ovzduší a v zimě se naopak vrací teplo zpět do místnosti za nízké provozní náklady, protože využíváme tepla, které vyprodukuje kompresor svou prací. Pomocí klimatizace můžeme velmi snížit náklady na vytápění a to ne na úkor snižování teploty v domácnostech.

Klimatizace lze rozdělit do několika kategorií. Podle místa použití dělíme klimatizační jednotky na klimatizace pro domácnost a klimatizace průmyslové. Dle umístění pak známe klimatizace nástěnné, kazetové, potrubní, parapetní, okenní či sloupové. Samotnou kategorii pak tvoří mobilní klimatizace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24857 (topprodukt.cz#2220)


Přidat komentář