Montáž tepelných čerpadel - Pardubice

Hledáte způsob, jak levně a ekologicky vytápět vaše obydlí, firmu či průmyslovou budovu? Zkuste se zamyslet nad využitím tepelného čerpadla, které tyto požadavky splňuje. V článku najdete bližší informace k nim i k jejich montáži.

Montáž tepelných čerpadel - Pardubice

Tepelná čerpadla znamenají dnes velmi moderní, oblíbený a zároveň levný způsob ekologického vytápění domů. Mezi ně se řadí rodinné, firemní, ale i průmyslové budovy. Systém tepelných čerpadel je postaven na vytápění za pomoci tepelné energie zejména z okolí vytápěné nemovitosti, přičemž je několik způsobů, jakou formou mohou fungovat. Hlavní myšlenkou však zůstává schopnost využití obnovitelných zdrojů pro zajišťování teplého vzduchu a vody. Pokud se pro tento systém vytápění rozhodnete, není důležité pouze zvážit, jaký druh tepelného čerpadla je vhodný pro vaši nemovitost, ale i to, aby vám jeho montáž zajistila specializovaná společnost, která má dlouhodobé zkušenosti a zajistí vám nejen poradenství a kvalitně provedenou práci, ale i dobré zaškolení, následný servis a řešení možných problémů, které v souvislosti se zařízením mohou v budoucnu nastat.

Tepelná čerpadla

Jak je uvedeno výše, jedná se o v dnešní době vyhledávaný a levný druh ekologického vytápění. Pokud nad využitím tohoto vytápění přemýšlíte či už jste se rozhodli, je třeba zvážit, jaký jeho typ bude vaší nemovitosti nejlépe vyhovovat či jaký lze vzhledem k podmínkám využít. Tepelná čerpadla se dělí na čtyři druhy. Může se jednat o typy, kde se získává teplo ze země a vody, vody a vody, vzduchu a vody či vzduchu a vzduchu. Každý z těchto druhů se liší způsobem provedení zařízení, umístěním a v neposlední řadě také výkonností.

Čerpadlo země/voda

Tento typ čerpadel se dále rozděluje podle toho, zda využívá plochy, vrtu, větracího vzduchu či vodní plochy.

Plocha

Systém spočívá v odebírání tepla z okolí budovy (zahrady), kde jsou pod povrchem plastové hadice obsahující nemrznoucí směs přenášející teplo mezi zemí a čerpadlem.

Výhodou tohoto typu jsou nižší náklady na instalaci, provoz a rychlost instalace. Pokud se pro něj rozhodnete, musíte mít nezastavěnou plochu pozemku nejméně 200 m2.

Vrt

Instalací tohoto systému se počítá s čerpadlem odebírajícím teplo z hloubky, tedy pod povrchem nezastavěné plochy - zahrady. Ve vrtu, který má průměr cca 14 cm, se nachází plastová sonda obsahující nemrznoucí směs přenášející teplo mezi zemí a čerpadlem.

Výhodou je, že se nevyžaduje tak velký prostor jak u čerpadel založených na země/voda - plocha. Jsou zde také nižší náklady na provoz, ale ty na pořízení jsou už vyšší. Tímto druhem tepelného čerpadla můžete v teplých dnech budovu i ochlazovat. Nevýhodou je, že si musíte zajistit stavební povolení.

Větrací vzduch

Funguje na principu, kdy zemní kolektor a odpadní větrací vzduch slouží k odebrání tepla čerpadlem. Záporem tohoto systému je fakt, že ho nemůžete využít u všech budov, provádí se totiž jen u těch nízkoenergetických.

Vodní plocha

Zde slouží k odebrání tepla vodní plocha, na jejímž dnu se nachází hadice s nemrznoucí směsí. Ty slouží k přenášení tepla mezi vodou a čerpadlem. Kladem jsou nízké náklady na montáž i provoz. Problém může nastat v nutnosti mít vodní plochu poblíž budovy, pro niž se tento systém bude používat a v povinnosti získání souhlasu od správce povodí.

Čerpadlo voda/voda

Tepelné čerpadlo funguje tak, že odebírá teplo ze spodních či geotermálních vod. Ta je obvykle odebírána ze studny do výměníku zařízení a poté vrácena zpět do země. Kladem jsou nižší investiční náklady i náklady na provoz. Tento systém však nelze použít všude, a to z důvodu požadavku na dostatek spodních vod v okolí budovy. Nutností je také pravidelná údržba a dozor, což s sebou nese i vyšší servisní náklady.

Čerpadlo vzduch/voda

Jedná se o velmi účinný zdroj tepla, který se využívá pro topení a ohřev vody. Toto tepelné čerpadlo je označováno jako univerzální vytápěcí zdroj. Systém tohoto čerpadla spočívá v tom, že využívá energii, která je získaná ze vzduchu (zařízení je stejně jako u jiných druhů umístěno venku, na zahradě). Součástí zařízení je výparník, který se má zahřívat vzduchem za pomoci ventilátoru. Teplo, které se tak získá, je předáváno dále do vnitřní jednotky a následně do topení a ohřevu vody.

Tento typ čerpadel se dále dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní znamená, že je umístěno uvnitř budovy. U takového systému však musí být zajištěn odvod starého a přísun čerstvého vzduchu. Vnější je oproti tomu umístěno v okolí budovy.

Kladem tohoto systému je, že ho lze používat celoročně, dokonce i ve velmi chladné zimě. Dalším plus je jednoduchost a nízké náklady na instalaci a práce s ní spojené. Velkou výhodou je také možnost pořídit si systém nejen do nových a nízkoenergetických domů, ale i do těch starších.

Problém může být u uživatelů viděn v tom, že ve velmi chladných obdobích systém nedokáže posbírat velké množství tepla, což se odráží na o něco menší intenzitě vytápění.

Čerpadlo vzduch/vzduch

Systém spočívá v získávání tepla z venkovního vzduchu. Vnější zařízení (umístěno na zahradě) obsahuje ventilátor, který má za cíl vhánět čerstvý vzduch přes výparník, z nějž je teplo odebíráno. Vnitřní zařízení (umístěno v domě) se skládá z kompresoru a kondenzátoru. V tomto zařízení se zpracovává teplo získané z venku. Vytápí se vzduchovými rozvody, které se dají umístit ve stropě či podlaze.

Kladem čerpadla vzduch/vzduch je, že dokáže získávat dostatečné množství tepla i ve velmi chladném období a možné použití ve všech typech budov.

Montáž

V prvé řadě je dobré se ujistit ještě před tím, než začne samotná montáž, zda ji budou provádět odborně vyškolení pracovníci, kteří mají nejlépe dlouhodobé zkušenosti. Samotné provedení montáže a všech činností s ní spojených se přenechává specializované společnosti. Je to z důvodu složitosti instalace a také proto, že správné provedení zajišťuje bezproblémový chod a očekávaný účinek. Pokud se někdo snaží ušetřit a v rámci toho přizve pracovníky, kteří své odborné znalosti nemohou prokázat, riskuje tím nejen nedostatečně odvedenou práci a s tím související špatný chod zařízení, ale i problémy spojené s reklamací. Tím, že jde o složité zařízení, které může vyžadovat i vyšší počáteční investice, je platná záruka a poskytnutý odborný servis a poradenství velkou výhodou. Vyhnete se tak zbytečným nepříjemnostem, které by mohly v budoucnu nastat.

Samozřejmostí při dodávce a montáži čerpadla by mělo být i seznámení s obsluhou tohoto zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24886 (topprodukt.cz#2258)


Přidat komentář