Finanční poradce v oblasti pojištění - Čáslav a okolí

Pojistit se nebo nepojistit? A když ano, tak u které instituce a v jaké výši? Nejen na tyto otázky vám přesně odpoví finanční poradce v oblasti pojištění, díky kterému již nebudete v otázkách pojištění tápat.

Finanční poradce

Správný finanční poradce by měl být důvěryhodný, měl by být vyzrálou osobou a v žádném případě vám hned při prvním setkání nezačít diktovat, u jaké společnosti se máte pojistit a v jaké výši. V takovém případě jste totiž nenarazili na finančního poradce, kterému jde o vaše dobro, ale na člověka, který se snaží na vás zbohatnout. Na finančního poradce se lidé obracejí, když chtějí poradit, co se svými penězi, jak se nechat výhodně pojistit a u jaké společnosti bude pro ně pojištění nejvýhodnější. Samozřejmě pokud zajdete do jakékoliv pojišťovny, všude vás přivítají s otevřenou náručí a všude vás mile rádi pojistí.

Ale jak poznat, zda jste uzavřeli pojistku výhodnou? Právě od toho jsou vám k dispozici finanční poradci, kteří mají přehled o ekonomickém trhu, ví, které společnosti co nabízejí a za jakých podmínek a přesně přímo pro vás doporučí, co bude pro vás vzhledem k vaší aktuální finanční situaci a k vašim plánům a cílům to nejlepší, co právě požadujete. Finanční poradce bude potřebovat k důkladnému zjištění vaší situace výši vašich příjmů, výdajů, závazků, atd. A až po vyhodnocení celé situace a sestavení finančního plánu vám nabídne několik variant řešení, kdy vy už si jen vyberete. Správný finanční poradce vám nikdy nebude podsouvat pouze jednu konkrétní společnost, ať už banku nebo pojišťovnu, ale naopak nabídne několik možností, jejichž doporučení vám řádně zdůvodní.

Finanční poradce v oblasti pojištění - Josef Větvička

V Čáslavi a okolí nabízí své služby opravdu profesionální finanční poradce v oblasti pojištění a tím je pan Josef Větvička. Pan Josef Větvička poskytuje finanční poradenství v oblasti pojištění a to jak v oblasti životního, tak i neživotního pojištění, investování, spoření a zajištění. Díky panu Josefu Větvičkovi můžete velmi výrazně zlepšit svou finanční situaci a můžete si být jisti, že s vámi jedná opravdu čestný člověk, kterému záleží na vašich požadavcích a při navrhovaných řešení vždy zohledňuje vaše cíle a přání. Pokud chcete využít nabízených služeb finančního poradce, pana Josefa Větvičky, zavolejte mu na telefonní číslo: +420 606 724 335 nebo se na něj obraťte prostřednictvím emailu: vetvicka@quick.cz.

Jak najít toho správného finančního poradce?

Správného finančního poradce si musíte najít sami a nečekat, až vám některý z finančních poradců zavolá sám. Sami se ptejte ve svém okolí, zda mají dobré zkušenosti s nějakým finančním poradcem nebo dejte na jiná doporučení, která zní věrohodně. Nejlepší finanční poradci totiž neoslovují sami, ale sami si pouze vybírají z těch, kteří oslovili je. Taky když oslovíte jako první finančního poradce vy, máte možnost se na něj řádně připravit, opatřit si skutečné reference na jeho služby, atd. Je důležité, aby vám finanční poradce seděl a aby na vás působil mile, přátelsky a sympaticky. Pokud se vám na finančním poradci cokoliv nepozdává, rozhodně se s ním nepouštějte do spolupráce, neboť si musíte uvědomit, že s ním budete trávit určitý čas a proto byste si zbytečně otravovali život.

Životní pojištění

Smyslem životního pojištění je pojistná ochrana pojištěné osoby nebo jejích příbuzných. V případě, že by k pojistné události došlo a to k úmrtí, k vážnému onemocnění, plnému invalidnímu důchodu, atd., pojišťovna je povinna vyplatit osobě uvedené ve smlouvě pojistné plnění. Životní pojištění se dělí za rezervotvorné, rizikové a důchodové, kdy rezervotvorné životní pojištění se dále dělí na kapitálové, kdy je klientovi přislíbená určitá úroková míra zhodnocení jeho úspor a na investiční životní pojištění, kdy si klient sám vybere, jak bude své úspory ukládat. U investičního pojištění je možné vybírat z naspořené částky. Co se týká důchodového pojištění, zde si klient sjednává, jaká částka mu bude při dosažení určitého věku vyplacena a to buď jednorázově nebo formou doživotní penze. Ke všem druhům životního pojištění je možné sjednat i neživotní pojištění.

Jestliže nevíte, jakou pojistnou částku sjednat, samozřejmě vám poradí finanční poradce. Hodně klientů si sjednává životní pojištění podle toho, kolik jsou ochotni ze svých finančních prostředků do něj vložit a ne tak, aby byli dobře pojištěni. Pro případ úmrtí by měla pojistná částka u toho, kdo živí rodinu, odpovídat alespoň dvěma ročním platům. Ideálním řešením je však trojnásobek až pětinásobek ročního příjmu. Životní pojištění má zkrátka pokrýt finanční potřeby blízkých osob, a to v krátkém období po pojistné události, než se tyto osoby dokážou opět postavit na vlastní nohy, po finanční stránce.

Neživotní pojištění

Neživotní pojištění se od životního pojištění odlišuje především tím, že je k dispozici pro absolutně náhodné jevy, kdežto životní pojištění pracuje s relativně náhodnými jevy. Neživotní pojištění nefunguje za žádným jiným účelem, než je krytí rizika. Rozsah pojišťovacích rizik je u neživotního pojištění velmi obsáhlý. Pojistit si můžete opravdu cokoliv. Snad nejvýznamnějším a nejvyužívanějším produktem neživotního pojištění bývá úrazové pojištění. Asi každý by měl nad úrazovým pojištěním uvažovat, jen je třeba řádně promyslet, jaká rizika jsou podstatná a jaká ne. Můžete si nechat pojistit riziko smrti, trvalých následků nebo takových úrazů, které zanechají trvalé následky. Právě trvalé následky úrazů jsou velmi závažné a tato forma pojištění je nejdůležitější. Při úrazu, v důsledku kterého dojde k trvalým následkům, rodina nejenom, že přijde o jeho příjem, ale navíc se zvýší podstatně i rodinné výdaje.

Více o neživotním pojištění

Pojištění smrti úrazem stejně jako i jiné formy pojištění, záleží čistě na každém osobně. Jistě tento druh pojištění není významný pro děti, které nevydělávají. Stejně tak není zrovna nejvhodnější pro toho, kdo nikoho neživí. Pojištění drobných úrazů je možné řešit buď formou denního odškodného, nebo formou tělesného poškození. Pojištění formou denního odškodného funguje jako náhrada škody za dny léčení úrazu. Pojišťovna zde platí za všechny dny zpětně a to až do určité doby léčení. Forma tělesného poškození má za následek vyplacení pevné částky u každého úrazu a to v závislosti na tom, o jaké poškození se jedná. Pojištění pracovní neschopnosti je zajímavé zpravidla pro ty, kteří mají střední příjem nebo jsou osobami samostatně výdělečně činnými. Pojištění vážných chorob bývá někdy zakomponováno přímo v tarifu životního pojištění. Pojistné plnění nastává, pokud dojde k určitému onemocnění, které je vyjmenováno ve smlouvě. Přestože se jedná o opravdu vážná onemocnění, nesení finančního rizika je hodně diskutabilní. Vážná choroba totiž nemusí úplně vždy znamenat dlouhodobější výpadek příjmu a je také těžké kvantifikovat finanční ztrátu obecně pro všechny nemoci, které jsou vážné. Pojišťovny zde bývají velmi opatrné, co se zkoumání zdravotního stavu týče, při pojišťování těchto rizik.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25132 (topprodukt.cz#2525)


Přidat komentář