Profesionální kominictví - Jindřichův Hradec

Minimálně 35 požárů už letos vypuklo kvůli problémům s komíny. Nejčastěji se vznítí saze, vzplály zazděné trámy v komíně. Ohně a otrav se lze lehce vyvarovat. Stačí pravidelně čistit komín a kotel, zvát si kominíka na kontroly a hlavně správně topit.

Patronem kominíků, ale i hasičů, hutníků, hrnčířů či pekařů je sv. Florián. Kominická živnost patřila v Čechách odedávna k privilegovaným. Zprávy o kominících, kteří se této činnosti věnovali profesionálně pochází až ze 16. století. Největší rozkvět kominíci zažívali v době průmyslové revoluce. Činnost současného kominíka už netvoří pouze čistění a údržba spalinových cest, ale také jejich navrhování, výstavba nebo montáž. Kominíci také dělají vložkování komínů, provádějí revize komínů, kolaudace, měření spalin u malých zdrojů znečistění ovzduší a poradenskou činnost.

Profesionální kominictví - Jindřichův Hradec

S poptávkou kominických prací vám můžeme doporučit obrátit se na firmu Kominictví Karel Zeman.Tato firma má vynikající reference. U pana Zemana si můžete objednat nejen vložkování komínů, ale také jejich revizi, čištění,dále tato firma nabízí rekonstrukce a stavby komínů a rovněž i technické poradenství.Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu.

Provozovna firmy se nachází na adrese:

Horní Žďár 11, Jindřichův Hradec, 377 01

Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabízených službách, pak můžete využít e-mailové adresy

Kominictvi.ZemanK@seznam.cz

nebo telefonního čísla 606 060 521

Případně se můžete podívat na webové stránky - http://www.kominictvizeman.cz - Profesionální kominictví - Jindřichův Hradec

Vybavení kominíka

Mezi základní vybavení, které se v kominictví používá, patří průtlačné kartáče, čisticí zařízení pro spouštění do komína, zednické nářadí a vybavení pro práci s plechy. Během činnosti je potřeba mechanickým pohybem odstranit usazené saze v odvodních rourách, které znesnadňují další proudění zplodin od místa hoření do volné atmosféry. Na část své práce využívají kominíci například i průmyslové kamery a počítače.

Čištění a kontrola komínů

Nečistota v komíně v podobě sazí nebo dehtových usazenin může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým.

Podle nové vyhlášky o požární bezpečnosti vznikly pro majitele domů, bytů, i nemovitostí, kteří topí pevným či zápalným palivem anebo plynem, povinnosti s provedením každoroční prohlídky komínu.

Čištění a kontrolu komínů upravuje vyhláška č. 111 roku 1981, která však byla pozměněna novou vyhláškou platnou od 1. 1. 2011, kde je podle nového nařízení četnost kontrol výrazně pozměněna.Kominík

Čistit komín je nutné podle typu použitého topidla - u spotřebičů do 50 KW je doporučeno čištění kotlů na pevná paliva 3x ročně a plynových spotřebičů 1x ročně.

Kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečištění a kondenzátů u obou typů kotlů 1x ročně. Spotřebiče s vyšším výkonem se u kotlů na tuhá paliva čistí i kontrolují 2x ročně a u kotlů na paliva plynná 1x ročně.

Součástí kontroly komínu je i jeho nezbytné posouzení, zahrnující těsnost spalinové cesty, kontrolu požární bezpečnosti, kontrolu komínovou kamerou aj.

Kdy je nutno provést revizi spalinové cesty?

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Osoba způsobilá na provádění revize komínů

Revizi komínu, respektive spalinové cesty může provádět** kominík, revizní technik** a firma s platným živnostenským listem odpovídající této činnosti.

Po kontrole, čištění i revizi je podle vyhlášky třeba napsat zprávu. Vyhláška mluví o způsobilé osobě, z čehož vyplývá, že u čistění to může být i sám majitel objektu, v ostatních případech kominík.

Rozdělení komínů

Komíny se dají rozdělit podle řady kritérií: způsobu výroby a montáže, konstrukčního uspořádání, počtu připojovaných spotřebičů, velikosti plochy průřezu, podle tlakových podmínek nebo způsobu použití.Komín

Podle způsobu výroby a montáže se komíny rozdělují na systémové komíny (komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů jednoho výrobce, který přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek) a individuální komíny (komín, který je sestaven s použitím dílů, které mohou pocházet od více výrobců. Odpovědnost za komín přebírá ten, kdo komín postavil, tedy dodavatel stavby nebo montáže).

Profesionální kominictví - Jindřichův Hradec

Provozovna firmy se nachází na adrese:

Horní Žďár 11, Jindřichův Hradec, 377 01

Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabízených službách, pak můžete využít e-mailové adresy

Kominictvi.ZemanK@seznam.cz

nebo telefonního čísla 606 060 521

Případně se můžete podívat na webové stránky - http://www.kominictvizeman.cz - Profesionální kominictví - Jindřichův Hradec

Vložkování komínů

Vložkování jednovrstvých komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu. Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin.

V případě, že komínový průduch neodpovídá platným předpisům, při přechodu na jiný druh paliva, při špatném tahu komína, při pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa, nebo když je v místnosti cítit zápach spalin a původní vložka již neplní svůj účel, potřebuje komín vyvložkovat. Po vložkování je potřeba vybourat montážní otvor v místě, kde bude napojen spotřebič a pro umístění dvířkového dílce.

Materiály používané na vložkování komínů

Při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku hraje velkou roli zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin. Je možno použít keramické, kovové (nerez, hliník) nebo plastové materiály.

Co je frézování komínů a kdy se používá

Frézování komínů je efektivní a ověřený způsob jak využít stávající komín bez velkých problémů. Jestliže potřebujete zvětšit vnitřní rozměr komína - např. pro zlepšení tahu komína, nebo chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín, nebo jestliže stávající komín je netěsný a je nutné komín vyvložkovat na stejný vnitřní rozměr, jako je stávající. Je možné odebírat až 1/3 síly stěny komína. Protože se většinou frézují již starší komíny a při frézování se ještě více naruší jeho jednotlivé spáry, je nutné po frézování komín vyvložkovat a tak zabezpečit, aby byl dokonale těsný a nedocházelo k pronikání spalin do místnosti.

Lze frézovat komíny z cihel a betonu. Osinkocementové trubky a šamotové trubky, je možné frézovat pouze některé. Kámen, keramiku a plech frézovat nelze.

Jak správně pečovat o komín

Komín se musí pravidelně čistit a kontrolovat. Komín i kouřovod musí být udržován v bezvadném stavu, vymetací a vybírací dvířka musí být zajištěna proti vypadnutí. Poškozený komín nebo komín se závadou se nesmí používat. TIP: údržbu komína je vhodné nechat na profesionálech.

O kominické služby je stále zájem, mnohde se jedná o rodinnou tradici. Kominictví se dědí a kominické řemeslo se přenáší už řadu generací z otce na syna. Přibývají však i kominíci bez praxe. Než si pozvete odborníka do domu, prověřte si ho.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24020 (topprodukt.cz#706)


Přidat komentář