Stavění, vložkování a čištění komínů

S příchodem zimního období se blíží i topná sezóna, s kterou souvisí také správná funkce komínu. Aby byla zajištěna správná funkce komínu, je důležité svěřit odbornou péči o komíny profesionální firmě.

Co je komín a k čemu slouží?

Komínem se rozumí taková konstrukce, která odvádí plynné zplodiny do ovzduší. Komín je složen buď z jednoho, nebo z více průduchů komínů, dále z komínového pláště s příslušnými vybíracími a vymetacími otvory a dále je tvořen sopouchy určenými na zaústění topných těles. Komín je buď jednovrstvý nebo vícevrstvý s komínovou vložkou. Jeho funkce závisí na rozdílných hmotnostech venkovního vzduchu a také na odváděných spalinách. Dále funkci komínu ovlivňuje rychlost větru a účinné výšky komínového průduchu.

Rekonstrukce komínu

V minulosti byly komíny postavené jako součást nosných stěn. Byly vyráběny z takových materiálů, které v současné době ani vzdáleně neodpovídají požadavkům spotřebičů, natož předpisům. V dnešní moderní době jsou vyráběny systémy sloužící pro všechny druhy spotřebičů a paliv, které konečně odpovídají všech nárokům a také požadavkům. Jestliže budete stavět nový komín nebo rekonstruovat komín starý, právě pro Vás máme v tomto článku několik rad a doporučení.

Nároky na komíny, a zejména ve městech, se s postupem doby zásadně změnily. Například došlo ke změně druhu topných paliv, s čímž samozřejmě souvisí i změna složení spalin, atd. Jestliže máte chalupu nebo chatu, jistě nám dáte za pravdu, že zde hrají komíny důležitou roli, neboť co by to bylo za tu správnou chatovou atmosféru, kdybychom nemohli objekt vytápět dřevem. Stále více jsou oblíbené krby a krbová kamna, které můžou sloužit nejenom jako zdroj vytápění, ať už hlavní nebo doplňkový, ale také jako estetický doplněk, který krásně zútulní místnost. Pokud tedy zrovna Váš komín již neslouží k účelům, k jakým byl původně vybudován nebo je rozsáhle poškozený, určitě se jej nezbavujte, ale zachovejte ho a nechte ho zrekonstruovat. Jestliže nemáte v plánu pořizovat krb nebo kamna, může Vám takový komín posloužit k odvětrání prostoru nebo zavlhlých konstrukcí, ale také pro ochlazení místností v létě.

Jak vybrat správný komín?

Komín je potřeba vybírat na základě určitých údajů, kterými jsou druh připojeného spotřebiče, výškou komínového tělesa, dále účinná výška komínové tělesa a jeho výška v nadstřešní části. Velmi důležité pro správnou funkci komínu a také připojeného spotřebiče je dostatečná výška zaústění kouřovodu do komínového tělesa. Už při projektování je důležité myslet na to, jaký připojený spotřebič použijete a jaký bude způsob jeho zaústění, aby při výstavbě komínu již byly tyto otázky vyřešeny a vše se mohlo zrealizovat podle Vašich požadavků.

Jestliže chcete umístit spotřebič na tuhá paliva, tak stejně jako u plynových spotřebičů je důležité zvolit si správný komínový systém. Pokud byste chtěli ušetřit a máte v plánu postavit si komín sám nebo za pomocí nějaké jiné osoby, která ovšem není odborníkem na komíny, může se stát, že vyhoření sazí, které hrozí při vytápění tuhými palivy, může způsobit nevratné škody, které mohu způsobit i požár celého domu.

Jak se starat o komín?

Komínu je potřeba věnovat dostatečnou pozornost a pravidelně o něj pečovat. Vyhláška č. 95/2004 Sb. stanovuje tyto lhůty pro kontrolu a čištění komínových těles: u komínů na plynový kotel je potřeba tento nechat zkontrolovat před kolaudací a požádat o jeho uvedení do provozu, a to osobu, která je k dané činnosti odborně způsobilá a následně nechat komín zkontrolovat každých 12 měsíců. Pokud máte komín na tuhá paliva, tak krb nebo kamna je potřeba nechat zkontrolovat opět před kolaudací a požádat o jeho uvedení do činnosti osobu, která je odborně způsobilá a pak nechat komín kontrolovat každé 4 měsíce. Pravidelnou revizí by měl být zkontrolovaný komín a měla by být vystavena revizní zpráva. Pokud by totiž došlo provozem komínu ke škodě na majetku, budou po Vás pojišťovny požadovat revizní zprávu na vyplacení pojistného plnění, ne však starší než jsou uvedené lhůty. Každý komín by měl zajišťovat požární bezpečnost, a proto nevolejte revizního technika pouze kvůli pojišťovnám, ale hlavně kvůli Vaší bezpečnosti.

Jaké můžou být závady na komínech?

K nejčastějším závadám patří takové, které vznikají nepříznivým působením povětrnostních vlivů a spalin. Poruchu může také způsobit nestabilita komínová tělesa, základů, pohybů budovy. Nejčastější poruchou z důvodu působení povětrnostních vlivů bývá rozpad konstrukce, někdy až dokonce stavební hmoty, neboť dojde k hloubkové korozi materiálu. Narušené zdivo komínů ohrožuje jak bezpečnost střechy, tak i provoz pod střechou a může být dokonce i příčinou požáru. Zvětráváním dochází také ke korozi oplechování komínového prostupu střechou nebo k rozpadu utěsnění prostupu, čímž může zatékat do prostor kolem komínu.

Obklady, frézování a vložkování komínu

V oblasti průchodu komína střešní konstrukce je nutné komínovou hlavu oplechovat, díky čemuž dojde k zabránění pronikání vody podél komína do střešní konstrukce a vůbec do domu. Majitelé domu by měli být u oplechování a obkladů komínových hlav obezřetní. A to proto, že zejména u jednovrstvých komínů je nutné počítat s difuzí vodních pár. Oplechování představuje vnější bariéru, která v zimním období pod povrchem plechu způsobuje kondenzaci vodních par, která narušuje komínové zdivo. Příčinou vzniků požáru mohou být nevhodně zvolené kryty komínů a komínových hlav.

Mezi nejčastěji používané způsoby rekonstrukce nevyhovujícího komínu patří jeho vyvložkování. Jestliže rozměry vložky neodpovídají rozměrům původního komínového průduchu, je nutné komín vyfrézovat. Frézování komínu ale není možné provést u každého komínu, komínová šachta musí mít vyhovující stav a vlastnosti. Veškerá rozhodnutí by měla padnout na základě důkladné prohlídky komínu odborníkem.

Instalace krbových vložek

Stále častěji se do krbů používají teplovodní krbové vložky, u kterých je teplovodní výměník tvořen dvojitým pláštěm. Před instalací teplovodní krbové vložky je nutné brát  v úvahu několik faktů, které jsou pro instalaci důležité. Teplovodní krb je kotel na pevná paliva jednoduššího typu. Zpravidla bývá instalován jako doplňkový zdroj tepla v kombinaci s elektrickým nebo plynovým kotlem. Systém by měl být opatřen zpětnou klapkou, nebo více klapkami a trojcestným nebo čtyřcestným ventilem pro zajištění stálé teploty vratné vody. Velmi důležitý je výběr krbové vložky, se kterým Vám jistě poradí odborníci na tyto práce. Při instalaci teplovodní krbové vložky je potřeba zjistit, co se stane v případě výpadku elektrického proudu, což se zjistí založením zdroje nebo instalací chladící smyčky. Před instalací krbové vložky se vždy obraťte na topenářskou firmu, která Vám ve všem poradí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25012 (topprodukt.cz#2398)


Přidat komentář