Advokátní kancelář - Ostrava

V běžném životě dochází k momentům, kdy je potřeba se obrátit na odborného právníka, aby nám pomohl vyhrát jakýkoliv spor. Musíte řešit dědictví, prodej nemovitostí, sousedské vztahy, absolvujete rozvod, je nutné upravit péči o děti?

 • Je mnoho právních úkonů v životě, které nezvládneme sami vyřešit. Je to oblast, kdy se musíme spolehnout a obrátit na erudovaného právníka. Bez odborné právní pomoci, nemá laik šanci zvítězit v kterémkoliv sporu. Pojďme si přiblížit, co si pod pojmem advokát představit, jaké má vzdělání, a v jakých oblastech se na něm můžeme obrátit.

Svobodné povolání

Pod pojmem svobodné povolání je vyznačeno podnikání fyzické osoby, která** nepodniká** na základě živnostenského zákona. Obvykle to bývají osoby, jejichž příjmy jsou na základě autorského zákona nebo zvláštních předpisů. Mezi svobodné povolání spadá: advokát, právník, auditor, lékárník, daňový poradce, odhadce, notář, likvidátor, stomatolog, veterinární lékař, a jiné.

Advokát

Advokát je svobodné právnické povolání, který se věnuje systematickým poskytováním** právních služeb** jak fyzickým, tak i právnickým osobám, a to většinou za úplatu. Poskytování právních služeb se považuje zejména zastupováním v právních řízeních před soudy, obhajobou v trestních řízeních, sepisování smluv a listin, poskytování právních rad. Advokáti zakládají stavovské organizace, a není dovoleno, aby právní služby soustavně a za úplatu umožňovali právníci stojící mimo stavovské organizace. Hlavním znakem advokáta je jeho nezávislost a mlčenlivost. Je povinen chránit a vymáhat práva a zájmy klienta.

Poskytování právních služeb upravuje zákon č. 85/1996 Sb. "o advokacii". Právní služby mohou za úplatu a soustavně poskytovat advokáti zapsaní v seznamu advokátů České advokátní komory, nebo tzv. evropští advokáti - advokáti jiných států Evropské unie či jiných států, a to dle mezinárodních smluv. Ministerstvo spravedlnosti České republiky oznamuje sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů oprávnění k poskytování právních služeb pod obdobným profesním označením získané v evropském či jiném státě. Advokáti zapsání do České advokátní komory musí splňovat podmínky, a ty jsou: plná způsobilost k právním úkonů, bezúhonnost, vysokoškolské magisterského studium v oblasti práva, tříletou právní praxi jako advokátní koncipient, složenou advokátní zkoušku a složení slibu do rukou předsedy advokátní komory *„***Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“**

**
**

Advokátní kancelář - Ostrava

Bydlíte-li v** Ostravě** nebo jeho okolí a potřebujete radu či poskytnutí právních služeb, obraťte se na advokátní kancelář Mgr. Pavel Andrle. Poskytne Vám komplexní právní služby v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a trestního. Nabízí sepisování smluv, vymáhání pohledávek, advokátní úschovy.

Advokátní kancelář se zaměřuje zejména na zastupování klientů před soudy, sepisování smluv, vymáhání pohledávek, advokátní úschovy peněz a listin, rozvody manželství, úpravu poměrů k nezletilým, úpravu výživného, zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení. Při zastupování klientů spolupracuje v rámci své právní činnosti se soudními znalci, tlumočníky a exekutory.


Zastupování klientů před soudy

Nutnost nechat se zastupovat advokátem před soudy, či při jednání s protistranou, nastává v každodenním životě mnohdy. Advokátní kanceláře zajišťují kompletní právní servis v:

 • zastupování v soudních řízeních, co se týče výpovědí nájmů z bytů, vyklízení bytů a nemovitostí, vymáhání dlužného nájemného.

 • zastupování ** před soudy** všeho druhu i jinými orgány, zastupování při sepisování žalob a jiných podání

 • zastupování klienta při jednání s protistranou, se státními úřady (finanční úřady, policie..), s exekutory

Sepisování smluv

Mezi advokátní služby se vztahuje také zpracování, sepisování a posuzování jakýchkoliv typů smluv, zejména:

 • smlouvy kupní, darovací, dědické - smlouvy o převodech nemovitostí
 • spoluvlastnické smlouvy
 • manželské a předmanželské smlouvy, smlouvy o vypořádání majetku mezi manžely
 • smlouvy o věcných břemenech
 • smlouvy zprostředkovatelské, smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o díly
 • smlouvy nájemní a podnájemní
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • smlouvy zástavní, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.

Ověřování podpisů

Službou advokátů je také ověřování pravosti podpisů na dokumentech sepsaných samotným advokátem, ale také u jiných listin a dokumentů. Ověření advokátem má ekvivalentní platnost jako ověření matriky nebo notáře.

 

 

Advokátní úschovy peněz a listin

Zajištění právní jistoty ve smluvních vztazích je pro klienty advokátní úschova. Uskutečňuje se na základě písemné smlouvy s advokátem o úschově nebo o správě majetku. V případě koupě či prodeje nemovitosti, advokátní kancelář může přejmout celou kupní cenu do advokátní úschovy a zaručit tak pro obě strany smlouvy spolehlivý a bezpečný způsob její úhrady. Eliminuje se tím riziko prodávajícího, že mu nebude kupní cena zaplacena a také nebezpečí kupujícího, kdy by zaplatil cenu před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Přednosti advokátní úschovny jsou:

 • zajišťuje právní jistotu smluvních stran
 • je finančně příznivější než notářská úschova
 • konta úschov jsou úročeny
 • finanční prostředky uložené na účtu úschov lze zhodnocovat na termínovaném vkladu
 • účty úschov mohou být úročeny
 • prostředky na účtech úschov nemohou být objektem exekuce vůči advokátovi, dědictví a nemohou fungovat k zajištění závazků advokáta

Advokátní kancelář zabezpečuje úschovy:

 • Úschova peněz
  Úschova peněz je mnohdy používaná ve spojitosti s prodejem bytů a nemovitostí. K vydání peněz je zpravidla potřeba předložení výpisu z katastru nemovitostí. Ve smlouvě lze ujednat, že část odpovídající dani z převodu nemovitostí, převede advokát rovnou na účet finančního úřadu. V obchodních vztazích je úschova peněz většinou používaná k úschově ceny díla nebo kupní ceny. Finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy peněz uloženy na zvláštním účtu u banky, odděleně od ostatních financí advokáta.
 • Úschova listin
  Smlouvy o převodu nemovitostí, dohody o vyrovnání, smlouvy o obchodních podílech a další  listiny  se vydávají z úschovy advokáta výhradně za předem smluvně stanovených podmínek.
 • Úschova cenných papírů **
  ** Cenné papíry, akcie, směnky, dluhopisy budou uschovány v bezpečnostní schránce banky.

Rozvody manželství

Soudní rozvodové řízení se řídí podle zákona o rodině, kde jsou určené základní podmínky pro průběh rozvodového řízení. Začínáme podáním návrhu na rozvod manželství po dohodě nebo také bez dohody manželů. Manželství lze rozvést na návrh jednoho z manželů, jestliže je manželství hluboce a trvale rozvráceno a nelze již očekávat obnovení manželského soužití. Soud přihlíží na příčinu rozvratu manželství. Pokud mají manželé nezletilé děti, nelze rozvést manželství, kde by to bylo v rozporu se zájmem nezletilých dětí. Manželství bude rozvedeno až po nabytí právní moci rozhodnutí o úpravě nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

V případě, že manželství existovalo alespoň jeden rok, nežijí spolu manželé nejméně** šest měsíců** a k návrhu na rozvod se druhý manžel** přidá**, bere se za to, že podmínky pro rozvod manželství jsou dle zákona splněné. V takovém případě soud nezjišťuje příčiny rozpadu manželství a manželství rozvede. Je zapotřebí dokumentů:

 • písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro období po tomto rozvodu

 • ** pravomocné** rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Návrhu na rozvod, se kterým nesouhlasí druhý z manželů, který se nepodílel na rozvratu manželství porušením manželských povinností a kterému by se rozvodem přivodila zvlášť závažná újma,** soud nevyhoví**, pokud neobvyklé okolnosti prokazují užitek v zachování manželství. Avšak pokud po dobu delší než tři roky spolu manželé nežijí, soud je rozvede, jsou-li splněny podmínky dané zákonem o rodině.

Potřebujete odbornou právní pomoc? Rozhodně se nepouštějte do sepisování smluv a dohod sami, na vlastní nebezpečí. Zůstanou Vám tak jen oči pro pláč a může se stát, že pozbydete majetek, finance, dobré vztahy se svými společníky, atd. Pro Vaši bezpečnost a jistotu v právním světe se vždy obraťte na kvalifikovanou advokátní kancelář, která Vám zaručí kompletní právní služby.

Přečtěte si nový článek o advokátní kanceláři v Ostravě zde.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24699 (topprodukt.cz#1961)


Přidat komentář