Auditorské, účetní služby a daňové poradenství

V průběhu podnikání musíte mít zajištěné vedení finančního a mzdového účetnictví. Další povinností je řádný odvod daní, kdy můžete využít služby daňového poradenství pro právnické a fyzické osoby ve všech oblastech přímých a nepřímých daní.

Účetnictví a správa daní jsou noční můrou pro mnohého podnikatele. Zákon ukládá podnikatelům povinnost účetnictví řádně vést a proto jejich neznalost může způsobit nemalé problémy. Daně se zdají mnohdy nepřiměřeně vysoké, zpracování složité, podnikatel se v odvodech daní bez pomoci jen těžko orientuje. Naštěstí se mají podnikatelé možnost využít služeb společnosti, která nabízí daňové a účetní poradenství nebo auditorské služby. V takové společnosti podnikatelům rádi pomohou, vše ochotně vysvětlí a potřebné účetní dokumenty zpracují. Taková společnost pak auditorské, účetní služby a daňové poradenství zajišťuje smluvně.

Co je daňové poradenství?

Správa daní a řádný odvod daní jsou poměrně složité oblasti, které navíc podléhají různým úpravám a obměnám. Proto ani běžná účetní firma, vždy není schopna veškeré změny zachytit. To má za následek, že Vy, jako podnikatel, sice odvedete daně správně a včas, ale můžete zaplatit zbytečně víc. O to, aby jste daně nepřepláceli a zároveň se vyhnuli případnému postihu ze strany finančního úřadu, se postará daňový poradce. Daňové poradenství ale není jedinou službou, která je podnikatelům a právním subjektům nabízena. Služby v daňové oblasti jsou v dnešní době opravdu rozsáhlé a snadno dostupné.

Oblast auditorských služeb obsahuje například audit účetní závěrky, účetnictví nebo účetních závěrek. Služby auditora lze rozdělit do čtyřech kategorií:

 • Statutární audit - služba pro společnosti, které mají povinnost auditu a pro společnosti, které si přejí ověřit účetní závěrku auditorem. Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem předepsaným zákonem a dopis managementu o zjištěných skutečnostech včetně finanční analýzy. V současné době je audit často využíván u sféry rozpočtových a příspěvkových organizací, které tak deklarují svoji průkaznost hospodaření.
 • Průběžný audit - účetní, popř. ekonomický audit provedený v průběhu roku (čtvrtletní, pololetní). Úroveň významnosti ověřovaných údajů je stanovena na základě požadavků klienta. Výstupem je zpráva o ověření průběžných výsledků hospodaření s důrazem na dodržování účetních zásad a ověření vnitřního kontrolního systému.
 • Nestatutarní audit - je určen firmám, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví, ale nevyžadují auditorský výrok dle zákona o auditorech. Výstupem je dopis vedení účetní jednotky o zjištěných nesprávnostech.
 • Stanovisko auditora - určeno pro klienta, který požaduje ověření pouze určitého konkrétního problému pro speciální potřeby (např. prodej části podniku, splacení základního kapitálu apod.). Výstupem je písemné stanovisko auditora k danému problému.

Daně a daňové poradenství

Daňoví poradci mají ve svém oboru mnohaleté zkušenosti v různých oblastech podnikání. Dokáží Vám optimalizovat výši odvodu daní a vědí, co je možné odepsat z daní přímo ve Vašem oboru podnikání. Daňoví poradci Vám nabízí v této tyto služby:

 • Sestavení daňových přiznání - výsledkem je jistota a záruka správně sestaveného daňového přiznání k různým druhům daní.
 • Daňový a účetní dohled - dohled nad vedením účetnictví z hlediska daní a účetní metodiky. Získáte průběžné zprávy o zjištěných nedostatcích, doporučení, vedoucí k jejich odstranění a daňová přiznání popř. posouzení již zpracovaných daňových přiznání (např. DPH, spotřební daně apod.). Na veškeré úkony je poskytována záruka.
 • Zastupování poplatníka před správcem daně - nemusíte ztrácet čas vyřizováním úředních záležitostí.
 • Konzultace - může být ústní nebo telefonické. Konzultace se mohou týkat například vypracování písemných stanovisek k vyžádané daňové nebo účetní problematice - metodika účetnictví, organizace účetních agend apod.
 • Odklad daňové povinnosti - podání daňového přiznání a zaplacení daně můžete odložit do 30.6., u zahraničních klientů až do 30.9.

Co to je outsourcing účetnictví?

Outsorcing účetnictví zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací. Ti se pak mohou věnovat svým podnikatelským aktivitám. Hlavní výhoda ale spočívá v tom, že na základě smlouvy přechází obchodně právní odpovědnost za způsobené škody z podnikatele na účetní a poradenskou společnost, která ji s podnikatelem uzavřela. Společnost ICM, s.r.o. je pojištěna a tudíž nese za všechny poskytované služby veškerá rizika spojená s  činností.

Další nespornou výhodou je ** nepřetržité zajištění** zpracování účetní agendy. To je velmi výhodné zejména v období dovolených nebo v případě onemocnění klíčových pracovníků apod. Outsourcing je poskytován zejména ve formě "e-oursourcing", což znamená, že klient má přístup ke svým účetním systémům** on-line**. Pomocí internetu pak může neomezeně nahlížet a aktivně pracovat ve společném účetním systému.

Účetnictví on-line

Systém účetnictví on-line je moderní formou vedení účetnictví pro různě velké společnosti. Klientovi přináší aktuální informaci o činnosti podniku, což dříve nebylo možné. Odpadá nutnost donášet do sídla účetní a poradenské společnosti podklady osobně, protože účetnictví on-line přináší zejména
možnost vzdáleného pořizování prvotních dokladů do on-line informačního systému.

Spolupráce klient - společnost přináší tyto výhody:

 • Veškerá data jsou umístěna na serveru účetní společnosti.

 • Klient se k servru připojuje ze svého PC a používá jej pro svoji běžnou činnost. Administrativní pracovník vystavuje faktury, pokladní doklady, provádí úhrady, čímž zadává primární údaje z daňových dokladů do účetního systému.

 • Aktuálně vložená data jsou v účetní společnosti doplněna, zkontrolována a zaúčtovaná a také je za ně stává** zodpovědná**.

 • Klient může aktuálně pracovat se svými pohledávkami a závazky a také sledovat vývoj hospodářského výsledu.

 • Klient má neustále přístup ke všem datům - prohlížení a tisk sestav, selekce dat, analýza dat a té možnost vtvořit vlastní tiskové výstupy.

 • Veškeré záležitosti se vyřizují rychle, vysoce zabezpečenou cestou ( CITRIX ).

 • Oprávnění využívat velmi kvalitního informačního systému QI získávají klienti zdarma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24166 (topprodukt.cz#957)


Přidat komentář