Daňové poradenství

Účetnictví a daně – tyto dvě povinnosti pronásledují podnikatele na každém kroku. Řešením tohoto problému mohou být profesionální firmy či jednotlivci zabývající se účetním a daňovým poradenstvím, kteří Vám dokáží v mnohém pomoci.

Daně a účetnictví

Na českém trhu existují jak** firmy sdružující účetní, auditory a daňové poradce**, tak i samotní jednotlivci poskytující služby separátně. Často se lze setkat s firmami, které sdružují zvlášť účetní, zvlášť daňové poradce a samozřejmě i auditory (auditorské firmy). Avšak vzhledem k tomu, že dnes je vítězem ten, kdo nabídne největší škálu služeb, začalo docházet i ke vzniku firem sdružujících všechny tyto odborníky.

Kdo může nabízet účetní a daňové poradenství

Jistě se ptáte, kdo má vlastně právo nabízet tyto služby a jaké zkoušky musel podstoupit. V následujících odstavcích si stručně charakterizujeme jednotlivá výše zmíněná povolání.

Účetní

Začneme charakteristikou účetních. Ti, pokud nejsou zaměstnáni přímo v nějaké firmě, která si sama určí podmínky přijetí, musí vlastnit živnostenské oprávnění na „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Toto oprávnění lze získat jen po splnění určitých podmínek, jež je nutné doložit živnostenskému úřadu. Jedná se o nutnost být vzdělán buď vysokoškolsky a mít 3 roky praxe v oboru, nebo mít vyšší či střední vzdělání a 5 let praxe v oboru. Poté mohou tito** účetní** začít nabízet své služby jako podnikatelé.

Daňoví poradci

Dalšími jsou daňoví poradci, kteří musí mít rozsáhlé znalosti jak z účetnictví, tak zejména z daňové oblasti. Proto je nutné, aby před zahájením činnosti složili rozsáhlé zkoušky u** Komory daňových poradců**. Avšak k těmto zkouškám může přistoupit pouze osoba vysokoškolsky vzdělaná alespoň v bakalářském oboru. Po složení těchto zkoušek jsou zapsáni do seznamu daňových poradců a mohou začít provozovat danou činnost.

Auditoři

Vzhledem k tomu, že auditoři se specializují na kontroly účetních závěrek, musí mít v této oblasti perfektní znalosti**. Auditorské služby** může provozovat pouze osoba zapsaná v seznamu auditorů. K tomu je opět nutné složit zkoušky, které však může skládat pouze vysokoškolsky vzdělaný žadatel (alespoň titul Bc.), který má praxi po dobu alespoň 3 let jako asistent auditora.

Přehled nabízených služeb účetních a auditorů

Jaké služby tedy může firma složená z těchto odborníků nabízet? Odpověď je jednoduchá – rozsáhlé. Základem budou samozřejmě auditorské služby a daňové poradenství, dále pak poradenství v oblasti vedení účetnictví, konzultační a poradenská činnost, analýzy hospodaření, ověřování projektů apod.

Ověřování účetních uzávěrek – audit

Zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech definuje** auditorské služby** jako ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv. Dále ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou. Může se jednat zejména o ověřování závěrek podnikatelských subjektů, obcí, nevýdělečných subjektů či zdravotních pojišťoven.

Audit - charakteristika

Auditem je tedy rozuměno ověření účetních výkazů, účetního systému a jednotlivých účetních zápisů za účelem vyslovení názoru, že účetní závěrka a případná výroční zpráva byla vyhotovena pravdivě a věrně a v souladu s používanými účetními zásadami. Každý audit je zakončen vydáním auditorské zprávy.

Povinnost auditu

Je však zřejmé, že většina firem by neměla důvod nechávat provádět takovou kontrolu. Proto ukládá zákon č.** ** 563/1991 Sb., o účetnictví některým subjektům povinnost auditu. Jedná se o společnosti akciové a dále ostatní obchodní společnosti a družstva, které dosáhnou určitých kritérií. U akciové společnosti postačí, aby dosáhla pouze jednoho kritéria, u ostatních pak dvou ze tří. Jedná se o následující:

  • Aktiva (úhrn zjištěný z rozvahy) dosahují 40 000 000 Kč a více
  • Roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč
  • Průměrný počet zaměstnanců více než 50

Daňové poradenství

Další velmi rozsáhlou činností je** poskytování služeb daňového poradenství.** Jedná se zejména o zpracování daňových přiznání, zastupování klientů před daňovým úřadem a o poradenskou činnost v oblasti daní. K využití služeb** daňových poradců** Vás nikdo nemůže donutit. Jedná se o věc čistě dobrovolnou, která Vám však může ušetřit spoustu práce a zejména starostí.

Zpracování daňových přiznání

Nejčastější jsou požadavky na zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob. Avšak daňoví poradci nabízejí i zpracování přiznání k dalším daním, jako je např. daň z nemovitostí, silniční daň, daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí. Pravdou však je, že taková daňová přiznání mají povinnost vyhotovovat nejčastěji fyzické osoby, které nemají ve zvyku si daňové poradce najímat.

Zastupování klienta před finančním úřadem

Pro mnoho lidí je jednání s finančním úřadem noční můrou. Právě toho Vás mohou ušetřit daňoví poradci, kteří Vám nejen zpracují daňové přiznání, ale půjdou za Vás i na finanční úřad a zařídí zde vše potřebné. Vzhledem k tomu, že jsou to odborníci na danou problematiku s příslušnou znalostí právních předpisů a administrativních postupů, není nutné se obávat žádných chyb ani zdržení.

Další služby

Dále daňoví poradci poskytují i další dodatečné služby, mezi které patří i klasické poradenské služby, které mají za účel pomoci Vám nebo Vaší firmě k lepšímu pochopení daňové problematiky a Vašich specifických problémů týkajících se daní.

Účetní služby

Samozřejmostí je i nabídka** účetních služeb**. Zde se většinou jedná o komplexní vedení účetnictví, včetně vyhotovení účetní závěrky, kdy klient dodá veškeré doklady nutné k zaúčtování. Avšak je možné vyžádat si i služby méně rozsáhlé, jako je např. konzultace při vytváření účetní závěrky či při účtování méně obvyklých případů.

Ověřování projektů

Dalšími službami nabízenými těmito firmami je i** ověřování projektů**, avšak k tomu musí vlastnit certifikát, jenž ji k této činnosti opravňuje. Zde máme na mysli zejména projekty, které jsou spolufinancované z prostředků Evropské unie.

Pomoc při zpracování projektů

Jinou stranou mince může být pomoc při zpracování projektů pro Vaší firmu. Zde se většinou jedná o projekty jiného typu – např. projekt transformace společnosti z jedné právní formy na jinou. Odborníci Vám poradí jakým způsobem postupovat, jak projekt zpracovat a jak jej nakonec zrealizovat.

Konzultační služby

Další služby většinou spočívají v konzultačních a poradenských činnostech různého typu. Je jasné, že se musí jednat o problémy daňového, účetního či jiného ekonomického typu. Pokud máte jakýkoliv problém v této oblasti, se kterým si nevíte rady, nebojte se kontaktovat poradenskou firmu. Jistě si tím ušetříte mnoho starostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24139 (topprodukt.cz#904)


Přidat komentář