Daňové poradenství - Olomouc

Daně, finance, účty, mzdy, lejstra a dokumenty... To jsou domény odborníků na daňové poradenství, účetnické služby a s tím spojené evidence. Jak vybrat vhodnou externí poradenskou firmu pro zpracování těchto služeb?

Daňové poradenství

Podnikání s sebou nese i spoustu povinností ze zákona vyplývajících a jejich zanedbání mívá nemilé důsledky. Jste-li živnostník = OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná, máte dvě možnosti jak vésti své účty.Účetní a daňový servis

  • Jednou možností je vést klasické účetnictví.

  • Druhá možnost je vedení daňové evidence.

Externí účetní služby

Dalším nutným papírováním jsou evidence pro účely DPH, skladové a o dani silniční, dále daň z nemovitosti a přehledy pro Okresní správu sociálního zabezpečení, mzdová evidence, pokud máte zaměstnance, přehledy a evidence pro zdravotní pojišťovny nemluvě o ročním zúčtování daní nebo evidenčních listech či daňových přiznáních. Práce účetního je velice důležitá a zodpovědná. Nemáte-li vlastního účetního, můžete externě najmout služby u firem, které je nabízejí.

Vedení personální a mzdové agendy

Evidence zaměstnanců a práce na jejich mzdách, to nejsou zdaleka všechny potřebné práce. S touto agendou jsou také spojeny například: výplatní lístky, hlášení o mzdových odvodech, roční mzdové uzávěrky = vyúčtování daní ze závislé činnosti, evidence o zaměstnanci, spolupráce se sociálním odborem a zdravotní pojišťovnou = přihlašování a odhlašování zaměstnanců. Další agenda je odvozena od toho, zda podnikatel přispívá zaměstnancům například na penzijní nebo životní připojištění, zda dostávají nějaké nadstandardní odměny nebo dary, zda má živnostník účně nebo vlastní studenty, výdaje na výzkum atd.

Podnikatelský záměr

Připravujete-li nové podnikání, mnohdy se můžete dočkat také finanční podpory, například, pokud tím vytvoříte nová pracovní místa a zaměstnáte uchazeče z úřadů práce nebo z evropských dotací. Podnikatelský záměr musí však být perfektně připraven a s tím Vám opět může pomoci daňový odborník. Připraví dopodrobna zpracovanou zprávu a vyhodnotí Váš podnikatelský záměr z pohledu návratnosti investic, toku peněz a tím předpoklad ekonomického úspěchu projektu.

Úvěry a půjčky

Možná ke svému podnikání hodláte přistoupit k peněžní transakci v podobě větší půjčky nebo úvěru. Odborník na účetní transakce vyhodnotí několik možných variant a pomůže Vám vybrat takový úvěr, který bude ve všech ohledech pro Vás ten nejlepší, dodá potřebné dokumenty pro úvěr a může se dokonce účastnit jednání při uzavírání úvěrové smlouvy, protože se vyzná ve všech zákonitostech v tomto oboru.

Výroční zpráva

Každá akciová společnost, firma v niž probíhá každoročně povinný audit nebo například nadační fondy či komanditní společnosti a družstva atd. mají ze zákona povinnost vydávat výroční zprávu. Je to shrnutí informací o charakteru společností, přehled jejích finančních výsledků a strategických cílů, složení vedení a komentář některého z vedoucích činitelů. Objevují se zde i části jako zprávy auditorů atd. Také výroční zprávu lze zadat k vyhotovené odborné účetní firmě. Slouží jako prezentační a také propagační materiál, je k dispozici jako veřejný dokument pro zhlédnutí jak pro dodavatele, odběratele, zaměstnance, úřady nebo pro potencionálního investora – doslova pro širokou veřejnost.

Daňová evidence, archiválie a jejich uchovávání

Pokud vaše firma zanikne, zajistěte aby všechny důležité materiály, které s podnikáním souvisí byly řádně uskladněny. Pokud se stane, že nepečujete o tyto archiválie, a ty se stanou předmětem krádeže, budou zničeny požárem, povodní nebo poškozeny jiným způsobem, dopustil jste se přestupku, za který Vám hrozí pokuta od 5 000 Kč až do 100 000 Kč. Proto jak zakládání tak i likvidace podnikatelských subjektů přenechte účetním specialistům nebo je alespoň vyhledejte coby poradní orgán.

Daňový audit

Co to vlastně je daňový audit a k čemu slouží? Je to taková kontrola v průběhu roku, aby jste zjistil správnost výkazů daňového základu. Případné chyby se odstraní v průběhu roku a nedochází tak k jejich hromadění a komplikacím. Řeší se zde náklady, hmotný majetek, servis a opravy nebo správnost složitějších účetních transakcí. Nezávislý daňový audit si také můžete nechat vyhotovit od externího daňového poradce.

Proč uvažovat o službách účetního poradce?

Tak si třeba vezměte nové zákony, novely a změny, které zasahují do každodenní práce v účetnictví. Například novela zákone č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - která nabyla účinnosti k 1. 4. 2011. tato rozsáhlá novela má 119 bodů. Další novela se týká zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících norem...

Dobrý účetní - základ firmy

Pokud se nevyznáte v práci účetního, nejspíš se Vám zdá, že výběr externí kanceláře, kterou hodláte najmout na veškeré účetní práce, je pro Vás osobně neřešitelným oříškem. Řiďte se tedy několika základními radami

  • Odbornost – kancelář by měla být členem některé erudované komory, například Komora daňových poradců, Komora auditorů...
  • Komunikace – musí být hladká a bezproblémová a nezapomínejte, že je Vaším právem odejít a najmout si jinou kancelář, pokud nejste 100% spokojeni.
  • Nabídka – firma, která o Vás stojí jako o klienta, by se také měla umět sama prodat – je tedy nasnadě pokládat otázku, Co nabízíte oproti Vaší konkurenci navíc?
  • Podněty nad rámec – odborník z účetní firmy, by měl poradit také v oblastech nad rámec jeho povinnostem, pokud shledá ve vedení vaší firmy nějaké skryté možnosti
  • Termíny a uzávěrky – nespokojujte se s tvrzením, že je období daní a teď je chtějí všichni. Domluvené termíny by měla dobrá účetní firma také dodržovat
  • Cena by měla být konkurence schopná, ale ne zase podezřele nízká. Na začítku spolupráce by jste si měli vyjasnit vzájemné požadavky

Krácení daně a postihy

Určitě jste již zažily situaci, kdy se Vás nějaký živnostník ať už při výměně pneumetiky v servisu, kadeřnice v salonu nebo pumpař na čerpací stanici zeptali – potřebujete daňový doklad nebo ne? Praktikuje se to u nás často, jedni provedenou službu nepřiznají a druzí daňové doklady schraňují do účetnictví svých známých. V obou případech jde o krácení daně na které sice úředníci hned tak nepřijdou, ale když přijdou, můžete to odskákat až odnětím svobody na několik let. Jen si představte, že jste právě takový živnostník, který chce ušetřit stokorunu na dani a nabídne službu „bez dokladu“ pracovníkovi kontrolního úřadu – a malér je na světě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24138 (topprodukt.cz#903)


Přidat komentář