Geodetické práce - Příbram a okolí

Rozhodli jste se pro stavbu rodinného domu, nebo jiného objektu? Nevíte jak dál postupovat a zajistit si potřebné podklady pro stavební povolení a projektovou dokumentaci? Potom oslovte geodety za účelem vyhotovení potřebných podkladů.

Jaké podklady potřebujete pro projekt a stavební povolení?

Mezi ty nejzákladnější pro kladný průběh jsou potřebné zejména geometrický plán, vytyčení hranice pozemku nebo zápis do katastru nemovitostí.  Ale také zjištění stavu podzemních vod i změření radonového rizika. Všechny tyto podklady Vám pomohou vyhotovit geodeti, kteří dokážou tyto potřebná zjištění a podklady s přehledem zajistit. Nebo prodáváte dům a nevíte jak dále postupovat? I zde můžete očekávat odbornou pomoc geodetů. Zajištění si geodeta pro vyhotovení těchto podkladů, si zajistíte naprostý komfort, který je dobrým základem pro celkový průběh Vašich záměrů. Proto jsme se v tomto článku zaměřili na již zmíněné geodetické práce a jiné služby geodetů neboli zeměměřických inženýrů.

Geodetické práce - Příbram a okolí

Budete potřebovat služeb geodetické firmy? Při geodetické činnosti je více než důležitá přesnost a pečlivost. Chcete mít jistotu, že obdržíte kvalitně vyhotovené plány, údaje, na které se můžete spolehnout? Zaměříme-li se na** Příbram a okolí**, pak Vám můžeme dát tip na firmu pana Ing. Michala Chyby, se sídlem Dlouhá 159, Příbram - Příbram II, 26101. Jejich specializací je tvorba geometrických plánů, vytyčování hranic, tématické mapování aj.

V případě Vašeho zájmu o některou ze služeb, stačí kontaktovat pana Ing. Chyby na e-mailu mongeo@mongeo.cz nebo na tel: +420 608 060 767.


Geodetické práce - Příbram a okolí

  • Ing. Michal Chyba

  • Tel: +420 608 060 767

  • Email: mongeo@mongeo.cz## Geodetické práce - Příbram a okolí

Geodetické služby

Tyto služby zahrnují například: geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, stavebních objektů i inženýrských sítí, zaměření polohopisu a výškopisu, výpočet kubatur, bodová pole, ale i digitalizace mapových podkladů. Geometrický plán je technická listina, kde jsou uvedeny veškeré změny, které chcete realizovat a to jak u rozdělení pozemku, vyznačení budovy nebo věcného břemene. Ale také upřesnění hranice pozemku či doplnění pozemku do katastru ve zjednodušené formě. Zaměření polohopisu nebo výškopisu jsou důležité podklady pro Vašeho projektanta, aby přesně vyhotovil projekt. Oslovením geodeta máte jistotu, že veškeré budoucí spory budete mít předem vyhrané.

Asi se zamýšlíte, jak je to možné? Je to zcela jednoduché, pokud se zaměříme na inženýrské sítě. Jestliže, začínáte stavět, nechte si předem vyhotovit od geodeta vyznačení věcného břemene. A to zejména z toho důvodu, aby Vám soused po ukončení Vaší stavby, nemohl zakázat přístup na jeho pozemek k zapojení inženýrských sítí. Věcným břemenem si zajistíte, že si budete moci tyto sítě připojit. Geometrický plán, Vám zaručí 100 % jistotu, že pokud by tyto neshody vyústily až k soudnímu jednání, že Vy tento spor vyhrajete.  Jestliže vlastníte geometrický plán se zřízeným věcným břemenem, musí být, ale předem zavedený na Katastrálním úřadě. Jinak se může stát, že stavbu postavíte, ale soused bude mít právo, Vás nepustit na svůj pozemek, abyste si tyto sítě mohli napojit. Veškeré vyhotovené geodetické podklady jsou jednoznačně důležité pro kladný průběh celé stavby i po jejím ukončení.

Geodetické práce - Příbram a okolí

Geodet Vám také provede jakékoliv vytyčení na základě projektu, který vyhotovil Váš projektant. Zde je vhodné podotknout, že pokud je projekt špatně vyhotoven, geodet za to nenese žádnou odpovědnost. Proto, i zde byste před oslovením projektanta, měli nejdříve oslovit geodeta. Jestliže je vytyčení zhotoveno, předá vám geodet vytyčovací výkres a protokol. Tyto doklady si uschovejte pro kolaudační řízení. Bez těchto dokladů, nebudete moci stavbu plně využívat.

Radonový průzkum

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který zapříčiňuje rakovinu plic. Proto, jestliže máte pozemek, nebo rodinný dům a nevíte, zdali je v okolí či uvnitř domu radon, nechte si ho změřit. V tomto směru Vám také rádi pomohou geodetové, kteří se touto problematikou zabývají. Radonový průzkum se měří v souladu s platnými zákony, podle metodik a povolení SÚJB. Aktivity radonu se měří v půdě před začátkem stavby i rekonstrukcemi domů či objektů. Ale také v jednotlivých místnostech. A to buď před rekonstrukcí, pro kolaudační řízení, nebo pokud chcete získat státní dotaci. Tento průzkum již z větší části vyžadují i Stavební úřady, nebo projektanti. Důvodem je Vaše zdraví a zdraví Vašich blízkých.

Geodetické práce - Příbram a okolíHydrogeologický průzkum

Je další nabízenou službou, kterou Vám nabídnou také geodetové. Tento průzkum je zaměřen na geologický průzkum, analyzuje stav vody, rozbory vody jejich úpravy a čištění. Hydrogeologický průzkum se skládá z většiny: projektu, posudků, vyhodnocení i realizace práce v oblasti problematiky podzemním vod. Může je využít prakticky kdokoliv i za účelem zajištění studny, domovní čistírny odpadních vod a podobně. Jestliže potřebujete vyhledat zdroj vody na svém pozemku, potom můžete oslovit geodeta. Po jeho oslovení na tuto problematiku je postup následovný: nejdříve je projekční činnost, rekognoskace terénu a vytyčení vrtu. Nakonec se vyhledává zdroj podzemní vody a vyhloubí se studna. V tomto směru je vždy vhodnější, aby se tento projekt prováděl a realizoval před začátkem výstavby. Jen tak máte jistotu, že vrt nepoškodí Vaší stavbu. Ale také z důvodu, abyste byli předem informováni, jaký poměr je v lokalitě, kde chcete stavět. A to i kolik množství zvládne půda pojmout, jak dešťové vody tak i u přívalových dešťů.

Geodetické práce - Příbram a okolí

Geometrické práce - Příbram, Nezdice, Sedlčany, Jižní Čechy

Geometrické práce jsou činnosti, které dokumentují zaměření rodinných domů, inženýrských sítí, parcel, staveb i jejich vytyčení neboli určení jejich polohy i nadmořské výšky v terénu a jsou nezbytné pro řadu nejen stavebních, ale i správních a právních procesů, řízení a dokumentů. Pro stavebníky jsou důležité před započetím stavby, jejím běhu a po jejím dokončení, kdy je třeba skutečné provedení stavby přesně zaměřit a zanést do map katastru nemovitostí. Výsledkem** geometrických prací** jsou mapy účelové, základní a mapové podklady se zhotovují zejména jako podklad územně plánovací dokumentace, pro územní řízení, jako projektový podklad pro stavební řízení (vytyčovací výkresy, zastavovací plán, koordinační výkres) nebo jako dokumentace skutečného provedení stavby. Pokud v Příbrami, Nezdicích, Sedlčanech nebo v Jižních Čechách hledáte firmu, která se zabývá geometrickými pracemi, tak pro vás máme tip na pana Ing. Michala Chybu, který se zabývá zeměměřickým oborem v katastru nemovitostí a ve stavební-inženýrské geodézii. Svým zákazníkům nabízí kvalitní a cenově výhodné geodetické služby.

Vytyčení hranic pozemků - Příbram, Nezdice, Sedlčany, Jižní Čechy

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřiskou činností, která se provádí na podkladě platných katastrálních map a při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. Vytyčení hranice pozemku nejčastěji potřebujeme v případě, když si nejsme jisti, kde máme své hranice, máme spor se sousedem o průběh hranice, chceme užívat opravdu jen to, co nám patří, budeme stavět na hranici plot nebo v její blízkosti, kupujeme parcelu, plánujeme stavět dům v blízkosti své hranice nebo chceme vykácet svůj les a potřebujeme tak vytyčit hranice lesa.

Vytyčením vlastnické hranice se přenáší hranice zakreslená v katastrální mapě do terénu. Hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě a její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky. S výsledkem vytyčovacích prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel, pro které je tato hranice společná. Všichni tito vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu.

Potřebujete vytyčit hranici parcely z katastrální mapy? Potřebujete vědět, jak se provádí vytyčení? Co je potřeba k vytyčení hranice pozemku nebo obvodu svého vlastnictví? V tomto případě se obraťte na profesionály ve svém oboru, kteří Vám se vším poradí a vše zařídí.

Fotogrammetrické práce - Příbram, Nezdice, Sedlčany, Jižní Čechy

Fotogrammetrie se zabývá měřením rozměrů, rekonstrukcí tvarů a určováním polohy (případně i jejich změn) předmětů, které jsou zobrazeny na fotografických snímcích. Snímek zachytí reálné rozložení objektů a z polohy jednotlivých bodů lze pak odvodit velikost, tvar a umístění v prostoru. Fotogrammetrické práce zahrnují fotoletecké práce, aerotriangulace, vyhotovení ortofotomapy, vyhotovení digitálního modelu terénu, 3D laserové skenování, geografický informační systém a fotogrammetrické vyhodnocení neboli podrobné mapování.

V praxi rozlišujeme fotogrammetrii leteckou, kdy jsou snímky pořizovány nejčastěji ze speciálně upraveného letadla, a pozemní, kdy se fotografuje z povrchu Země.

Před snímkováním povrchu je nejdříve nutno provést fotogrammetrickou signalizaci bodů, na nichž se poté bude geodeticky doměřovat. Tyto body musejí kontrastovat s okolím. Existují 3 fotogrammetrické metody, podle nichž se snímkování provádí: univerzální, kombinovaná a integrovaná.

Geometrické plány - Příbram, Nezdice, Sedlčany, Jižní Čechy

Geometrický plán je technický podklad a neoddělitelnou součástí všech právních listin (např. kupní smlouvy, úvěrové smlouvy, kolaudačního rozhodnutí), podle nichž má být proveden zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Geometrické plány zahrnují vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejího vnějšího obvodu v katastru nemovitostí s výjimkou drobných staveb (chata, garáž, rodinný dům, přístavba - ke kolaudaci, rozestavěná budova - pro hypotéku), parcelace, rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, doplnění souboru geodetických informací, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. Pokud máte zájem o kvalitní zpracování geometrického plánu za přijatelnou cenu, kontaktujte pana Ing. Michala Chybu, který Vám nabízí odborné poradenství, konzultace a veškeré informace ke geometrickému plánu a zaměření. Rád poskytne také formuláře nutné pro zápis do katastru.

Výpočet kubatur - Příbram, Nezdice, Sedlčany, Jižní Čechy

Hlavním cílem výpočtu kubatur je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti navezeno či odtěženo, a zda tento objem odpovídá očekávání nebo údajům uvedeným v projektu. Kubatura je tedy dána rozdílem objemů ze dvou etap měření nebo rozdílem mezi měřením a projektovanou hodnotou.

Díky speciálním metodám, jakými jsou laserové skenování a fotogrammetrie lze velmi přesně a bezkontaktně zaměřit i haldy z jemných a sypkých materiálů či nebezpečné nebo nepřístupné objekty. Nespornou výhodou je rychlost měření. Mezi hlavní oblasti využití výpočtu kubatur patří skládkové hospodářství, povrchová těžba, zemní práce, přesun hmot. Zemní práce mají velký vliv na celou stavbu, proto objem zemních prací nebo-li kubatury zemních prací jsou nezbytnou součástí pro výpočet doby výstavby, vyměření finančních nákladů, vytvoření rozvozných tras apod.

Pro výpočet kubatur lze využít několik metod. Nejjednodušší je práce s digitálními 3D modely terénu. K jejich vytvoření slouží data získaná při leteckém snímkování nebo pozemním 3D skenování. Díky komplexnímu zaměření s velkým množstvím bodů jsou výsledné 3D modely minimálně generalizované, a tak i vypočtený objem lépe odpovídá skutečnosti než při měření totální stanicí nebo GPS aparaturou.

Vyhotovení veškerých smluv pro zápis do katastru nemovitostí

Geodet Vám může také zajistit přesné a platné veškeré smlouvy, které se týkají vašeho pozemku, nemovitosti či objektu. Jsou to zejména smlouvy: o převodu vlastnictví, smlouvy ke geometrickým plánům, věcných břemen, zápisy rozestavěných i zkolaudovaných staveb do katastru nemovitostí. Tyto smlouvy jsou vyhotoveny dle platných vyhlášek, předpisů a zákonů. Jsou vaší jistinou, před jakýmikoliv pozdějšími komplikacemi.

Věřte, že i přesto, že soused je Váš velký přítel během stavby, na konci může své chování velmi rychle obrátit. Pouze kvalitně a dle platných norem vyhotovená smlouva, je zárukou klidného života. A právě v tomto směru pomáhají i geodetové, kteří Vás i Vaší rodinu dokážou po všech stránkách viditelně ochránit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24672 (topprodukt.cz#1909)


Přidat komentář