Kompletní učetnické služby - Beroun

Už Vám dochází trpělivost s vedením účetnictví nebo daňové evidence vlastními silami? Pak si nechte účetnictví zpracovat externě účetní firmou či samostatně podnikající účetní, jejichž služby si přiblížíme v následujícím článku.

Kdo nabízí účetní služby

Na českém trhu se můžete setkat s různými subjekty, které nabízí jak kompletní účetní služby, tak i služby daňového poradenství či služby auditu. Záleží pak na Vás a typu Vašeho podniku, jaké služby potřebujete využít a komu svěříte zpracování Vašeho účetnictví či daňové evidence. V tomto článku se zaměříme na služby nabízené podniky menšími, případně samostatně podnikajícími účetními, které poskytují čistě účetním služby.

Jaké služby tedy patří do základních účetních služeb? Jedná se zejména o vedení účetnictví a daňové evidence, dále o zpracování mzdového účetnictví a personální agendy, poskytování účetního poradenství a další služby dle domluvy (např. inventarizace, skladová evidence, zpracování finanční analýzy apod.)

Kompletní účetní služby – podrobnější charakteristika

V následujících odstavcích si představíme jednotlivé služby, které lze najít v nabídkách účetních firem či samostatně podnikajících účetních. V zásadě se jedná o již zmíněné vedení účetnictví, vedení daňové evidence, o mzdovou a personální agendu a další doplňkové služby.

Účetnictví – všeobecná charakteristika

Účetnictví je složitější formou evidence hospodářských skutečností podniku, jehož vedení upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tento zákon spolu s českými účetními standardy přesně stanovuje pravidla vedení účetnictví, která je nutno při účtování přesně dodržovat.

Kdo má povinnost vést účetnictví

Začínáte s podnikáním a nejste si jisti, zda budete i Vy muset vést účetnictví? Odpověď najdete právě v zákoně o účetnictví, který vymezuje, že účetnictví povinně vedou:

 • právnické osoby, které sídlí na území České republiky
 • fyzické osoby podnikající, které jsou zapsány v obchodním rejstříku
 • ostatní fyzické osoby podnikající, jejichž obrat je za předchozí kalendářní rok vyšší než 25 milionů Kč
 • ostatní fyzické osoby, kterým ukládá povinnost vést účetnictví zvláštní předpis
 • zahraniční osoby podnikající na území ČR
 • organizační složky státu

Účetnictví samozřejmě můžete vést i na základě dobrovolného rozhodnutí.

Účetnictví – o čem se účtuje

Úkolem účetnictví je evidence takových hospodářských skutečností podniku, které jsou předmětem účetnictví a vedou ke zjištění hospodářského výsledku podniku. Účtuje se tedy o veškerých nákladech, výnosech, majetku (aktivech) a závazcích (pasivech) podniku, které spadají do daného období.

Nejčastější činnosti v oblasti vedení účetnictví

Mezi nejčastější činnosti účetních (tedy služby, které mají účetní firmy či samostatně podnikající účetní v nabídce) patří následující:

 • v prvé řadě zpracování podnikového účtového rozvrhu, dle kterého bude účtováno
 • převzetí účetních dokladů, jejich chronologické seřazení
 • průběžné účtování účetních dokladů do účetních knih (účetní deník, hlavní kniha, knihy analytické evidence atd.)
 • provedení účetní uzávěrky na konci účetního období (uzavření veškerých účtů a převedení jejich zůstatků na konečný účet rozvažný a účet zisků a ztrát)
 • vyhotovení účetní závěrky – tzn. rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy, případně přehledu o vlastním kapitálu a přehledu o peněžních tocích (cash flow)
 • zpracování daňových přiznání (ač se jedná spíše o výsadu daňových poradců)
 • další služby jako např. rekonstrukce účetnictví, vedení knihy jízd, skladová evidence, inventarizace apod.

Podvojné účetnictví

Na internetu či ve starších publikacích můžete stále ještě narazit na název podvojné účetnictví. Podvojné účetnictví existovalo do konce roku 2003 a od 1.1.2004 bylo nahrazeno pouze „účetnictvím“. Formálně se jedná o stejnou věc, kde se změnil pouze název. Naopak daňová evidence, která se před rokem 2004 nazývala účetnictvím jednoduchým, změněna byla a oproti původnímu jednoduchému účetnictví je dnes vedena trochu jiným způsobem.

Daňová evidence – všeobecná charakteristika

Daňová evidence představuje jednodušší formu evidence hospodářských skutečností podniku. Do roku 2004 stálo na jejím místě jednoduché účetnictví jako alternativa pro subjekty, které nemusely vést podvojné účetnictví. Dnes je daňová evidence upravena zákonem o daních z příjmů, který ji však nespecifikuje nijak přísně.

Kdo může vést daňovou evidenci

Daňovou evidenci vede ten, na koho se nevztahuje povinnost vést účetnictví dle zákona o účetnictví. V tom případě nám zbývají pouze fyzické osoby podnikající, jejichž obrat za kalendářní období nedosáhne 25 milionů Kč a pak některé organizace fungující na neziskovém principu (ty ale nesmí být právnickými osobami).

Co se eviduje

Jak již bylo řečeno, daňová evidence není zákonem nijak striktně upravena. Zákon pouze nařizuje vedení evidence příjmů a výdajů (v členění na daňové a nedaňové) a evidence majetku a závazků. Při evidování těchto údajů budete pak schopni na konci období stanovit daňový základ a vypočítat daň, což je hlavním cílem vedení daňové evidence.

Nejčastější činnosti v oblasti vedení daňové evidence

Mezi nejčastější služby nabízené v oblasti vedení daňové evidence patří následující:

 • převzetí účetních dokladů, jejich chronologické seřazení
 • zaúčtování účetních dokladů do peněžního deníku či evidence pohledávek a závazků
 • na konci období vyhotovení přehledů, zpracování závěrky a vyčíslení daňového základu
 • zpracování daňových přiznání
 • další služby, jako např. rekonstrukce daňové evidence, vedení knihy jízd, skladová evidence, inventarizace apod.

Mzdové účetnictví

Pravidelnou činností prováděnou v rámci účetnictví je zpracování mzdového účetnictví. Pokud však tyto činnosti Vaše podniková účetní nezvládá, může být ekonomicky vhodnější najmout na mzdové účetnictví externího spolupracovníka. Konkrétně se jedná o veškeré činnosti související s výpočtem, odvodem a vypořádáním mezd zaměstnanců a souvisejících odvodů.

Nejčastější činnosti v oblasti mzdového účetnictví

V této oblasti se tedy jedná o následující služby:

 • výpočet hrubých mezd
 • výpočet a odvod sociálního a zdravotního pojištění
 • zpracování výplatní pásky
 • zajištění správné výplaty mzdy
 • vedení další evidence (mzdové listy, evidenční listy důchodového zabezpečení)
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti na konci roku apod.

Personální agenda

Vedení personální agendy se týká zejména evidence příchodu nových pracovníků nebo naopak administrativního řešení odchodu stávajících pracovníků. Jedná se tedy o vyhotovování nových pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce, dále vyplňování evidenčních karet zaměstnanců či naopak o evidenci přijatých výpovědí či obdobných dokumentů.

Další služby

Výše zmíněné služby nepředstavují zdaleka všechny. Externí účetní dále mohou poskytovat účetní poradenství - tedy poskytovat rady, jak vést správně účetnictví či daňovou evidenci, provést finanční analýzu Vašeho podniku a na jejím základě Vám pomoci se zlepšením problémových oblastí, vypracovat různé vnitřní normy, směrnice či řády, pomoci se změnou právní formy Vašeho podniku či Vás zastupovat při jednáním s orgány státní správy.  Ať máte jakékoliv specifické přání, jistě nebude problém se s účetní domluvit a vše zařídit k Vaší spokojenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24390 (topprodukt.cz#1378)


Přidat komentář