Montáž solárních systémů - Příbram a okolí

V dnešní době, kdy finance vydané za energie nejsou právě nejnižší, se rozmáhají způsoby jak více ušetřit a ještě při tom být šetrní k přírodě. Jednou z možností je montáž solárních systémů.

Slunce, zdroj energie

Tradiční využití solární energie je tak vžité, že si je snad ani neuvědomujeme. Architektura přímo staví na využití slunečního záření, kde vhodnou dispozicí a řešením objektu (počet oken, sklon střechy, prosklená střecha) využívá naplno jeho výhod pod názvem pasivní využití sluneční energie. Daleko efektivnější se však ukazuje využívat slunce jako zdroj, pomocí aktivních systémů, které jsou určeny k výrobě tepla a výrobě elektřiny, tzn. aktivní využití sluneční energie. Nahrává tomu  postupné zvyšování cen energetických zdrojů i jejich služeb, to vede k logické snaze snížit naši závislost na teplárenských gigantech. A s ohledem na přírodu a budoucnost našich dětí se nelze vracet k technologiím, které devastovaly vše živé a naše zdraví, je logické využít sluneční energii jako alternativní zdroj energie. Naštěstí za slunce nemusíme nic platit, je určeno všem a zdarma. Vydaná investice k využití slunce, se týká pouze technologií k tomu určených s naprostou zárukou, že se jedná o ten nejčistější zdroj energie. Proto se solární systémy stávají běžným prvkem výstavby nových obytných domů a komerčních objektů, ale i  domů, které už mají svou historii. Důvodů, proč je tomu tak, je několik: hlavní roli u většiny jistě v tomto směru hrají peníze a kvalitně fungující solární systém může přinést i úsporu několika tisíc, druhý důvodem je náš neustále zlepšující se vztah k přírodě a ekologické myšlení, které se nám dostává pomalu do krve. Třetím důvodem může být částečná nezávislost na oficiálních distributorech tepla a energie.

Termické a fotovoltaické solární panely

Osadit střechu solárním kolektorem se zdá tím nejednodušším postupem, jak vyrobit sluneční energii a využít  sluneční záření v náš prospěch a následně se těšit, jak se na absorpční ploše kolektoru přemění sluneční paprsky v teplo, které se za pomoci čerpadla přepraví na další místa využití. Aby byla naše investice do solárních systémů maximálně využita, je zapotřebí  solární zařízení instalovat za pomoci odborníků, kteří  pro něj naleznou to nejoptimálnější umístění s ohledem na charakter a polohu objektu, kde bude umístěno. Konečné rozhodnutí a řešení, zda instalovat termické solární panely, které přeměňují sluneční energii na tepelnou nebo fotovoltaické solární panely, které umožňují přeměnu na energii elektrickou nebo obojí,  by mělo padnout až po konzultaci s odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Protože ne vždycky jsou představy spotřebitele reálné, na druhou stranu budou tyto zdroje energie využívány v jeho objektu, proto by měl být solární systém ušit každému objektu a klientovi přímo na míru. Každopádně základní prvky solárních systémů jsou: solární kolektory, akumulační nádoba, čerpadlová skupina a regulace, dále je nutno počítat s investicí do nosné konstrukcí, potrubí s izolací, nemrznoucí směsi a fitinek.

Montáž solárních systémů na Příbramsku

Znalost podnebí dané lokality, délka slunečního svitu v různých obdobích, to vše vyzývá přizvat k instalaci firmu, která je v tomto prostředí jako doma. Na Příbramsku se montáží solárních systémů zabývá firma Richarda Horkého, jejíž činnost souvisí i s navazujícími obory, jako je instalatérská a topenářská činnost. Tato firma se dokáže postarat, aby využití slunečního záření bylo stoprocentní a provoz zařízení maximálně ekologický, samotná realizace jejich práce na sebe plynule navazuje, díky profesně zvládnutým řemeslnickým oborům. Firmu Richarda Horkého naleznete v Kácini 54, Dolní Hbity, 26263 nebo je možný kontakt na tel. čísle: 607 940 667  či formou dotazu na e-mailu: kacinak.ut@seznam.cz. Po zmíněném kontaktu a návštěvě dané lokality a stavby následuje návrh nejvhodnějšího řešení a zpracování cenové nabídky, ať se jedná o solární systém pro ohřev teplé vody nebo systém pro podporu vytápění. Za tuto firmu hovoří úspěšná historie realizace solárních systémů a jejich uvádění do provozu.

Sluneční paprsky jako bezpečný zdroj

Samozřejmě, že zájem o** solární systémy** provází i obavy, že třeba právě ten náš dům, nemá vhodnou plochu na jejich umístění. Není zapotřebí se toho bát, protože zvládnuté technologie umožňují instalaci na různých typech střech, zábradlích a plochách objektů. Další obavy vzbuzuje provoz těchto systémů, co když někam odjedeme, co když chceme solární systém umístit na chatu, kde nejsme pravidelně atd. Nepřítomnost spotřebitele je řešena jednoduše,** moderní regulátory** mají bezobslužný provoz i po dobu vaší nepřítomnosti. Většina regulátorů solárních panelů při dosažení nastavené maximální teploty odstavuje přenos energie z kolektoru do zásobníku. Navíc každá solární sestava musí obsahovat několik bezpečnostních a jistících prvků, aby nedošlo k omezení uživatelského komfortu. Základem je vždy správný objem akumulační nádrže s ohledem na plochu kolektoru a činnost regulátoru, která je založena na metodě nočního vychlazování nebo maximálních teplotních limit. Existuje také možnost ukládání přebytků energie, nakumulovaných v letních měsících, k přitápění objektů,  tomu může posloužit bazén nebo už zmiňovaná akumulační nádoba. Maximální využití energie, zajistí optimální dimenzování kolektorového pole, které lze získat výpočtem. Délka životnosti solárních panelů na ohřev vody je výrobci udávána zhruba 30 let, tento údaj jistě pomůže těm nerozhodným, kteří váhají zda se vydat cestou aktivního** využití sluneční energie**.

Solární systém zajistí teplo i světlo

** Typickým využitím solárních kolektorů je funkce podpůrného zdroje tepla pro topení v období,** kdy venkovní teploty neklesají pod 10°C, v případě pasivních domů je možné také jejich celoroční využití, ale náklady na jejich instalaci a provoz jsou finančně náročné. V současné době, je asi nejčastější využití solárních kolektorů určeno pro ohřev teplé užitkové vody, která dovolí majitelům bazénů, prodloužit plavecké období navzdory vrtochům počasí. Ohřev TUV (teplé užitkové vody) však také může sloužit i pro běžné potřeby domácností a podniků, při tomto způsobu ohřevu, navíc nevznikají žádné zplodiny hoření, proto jej často využívají nejen majitelé rodinných domů, ale také bývá využíván v rekreačních objektech a firmami s ekologickým provozem.

Nevyčerptelná energie volá po využití

Sluneční záření, které dopadá na naše území, poskytuje vhodné podmínky pro jeho využití. Na každý metr čtvereční dopadne v průměru okolo 1000 kWh sluneční energie a přímo v letním období dosahuje světelné záření denního maxima přes 1 kWh. To jsou doložené údaje, které nelze přehlédnout a  vzhledem k tomu, že se životnost slunce předpokládá na několik miliard let, byla by nepředstavitelná škoda, aspoň část jeho nevyčerpatelné energie nevyužít. Dalším nepřehlédnutelným faktem je, že spotřebou sluneční energie neprodukujeme odpady a neznečišťujeme ovzduší škodlivými emisemi. Pokud se naučíme solární systémy využívat v širším měřítku, ušetříme krajinu, zdraví i vlastní kapsu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25005 (topprodukt.cz#2391)


Přidat komentář