Oceňování nemovitostí - Beroun

Potřebujete ocenit nemovitost kvůli prodeji nebo žádosti o úvěr? Potom oslovte znalce, který má na tuto činnost platné osvědčení. Je to jedna z možností, jak si udělat jasný přehled o ceně vaší nemovitosti.

Proč je důležité si nechat ocenit nemovitost?

I přesto, že mnoho lidí se domnívá, že takovýto krok je zbytečný, v mnoha směrech se mýlí. Můžete totiž žít v domnění, že nemovitost, kterou vlastníte, má nižší hodnotu. Následně na to ji prodáte za vámi určenou cenu, ale kupující jí obratem prodá za čtvrtinu až polovinu vyšší. A to proto, že si nechal tuto nemovitost ocenit. Ale může to být i naopak, kdy si Vy stanovíte vyšší cenu, a potom se divíte, že soused má svou nemovitost již prodanou. V tomto směru se nejedná pouze o prodej, ale i koupi, darování, dědictví nebo vypořádání jmění manželů. V každém případě, bychom si měli tento posudek ze zásady nechat vyhotovit. Co se týče ocenění za účelem získání úvěru u banky, potom si zde většinou banky určují znalce sami. Ale jsou i výjimky. Jestliže se domníváte, že by znalec mohl vyzradit, za kolik jste nemovitost prodali, potom se i v tomto případě mýlíte. Mýlíte z toho důvodu, že každý znalec i odhadce je vázán slibem mlčenlivosti, který vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb. Takže od znalce to stoprocentně nebude. My se dnes v tomto článku zaměříme na přednosti oceňování a jiných služeb nabízených od znalců.

Oceňování nemovitého majetku

Mezi nemovitý majetek patří stavby, objekty, lesy, haly, pole, zatravněné plochy, byty, hřbitovní stavby i chaty, prostě vše co je spojené se zemí. Toto oceňování smí provádět znalec a odhadce. Každý je zaměřený na určitou skupinu. Znalecký posudek je možný prokazovat kdykoliv i při soudním řízení. Kdežto odhad je brán pouze jako orientační. Proto, nežli se rozhodnete pro ocenění, nejdříve se zamyslete nad tím, pro jaký účel potřebujete mít vypracované ocenění. Jestliže si jste jisti, potom oslovte znalce nebo odhadce. Ten na základě, vašeho oslovení, vám přesně určí, jaké dokumenty bude k vyhotovení potřebovat. Jakmile je máte zajištěné, potom Vás osloví na základě písemného oznámení, kdy se přijede podívat na oceňovanou věc. V této době, je nutné, aby vlastník nemovité věci byl u zjišťování přítomen. Pokud tomu tak je, znalec započne osobní zjišťování (toto je důležité), a následně zaměří jednotlivé prostory. Všechny tyto skutečnosti si řádně zapíše a v kanceláři začne realizovat výpočet ocenění. Pokud ho má vyhotovený (přesně podle Vašich parametrů a přání) pozve si Vás do své kanceláře, kde předává posudek. Veškeré oceňování je děláno podle platných norem, zákonů a vyhlášek, dle cenových předpisů i zákona č. 151/1997Sb. a prováděcí vyhlášky. Je vhodné též podotknout, že pokud jste vlastníkem nemovitosti, pozemku nebo lesů, můžete s ním nakládat podle vašeho uvážení, ale nesmí to být provedeno v rozporu se zákonem. Ocenit si nemovitou věc můžete za jakýmkoliv záměrem, ovšem musíte také počítat i s tím, že můžete o svou nemovitou věc lehce přijít. Oceňování je tedy správným krokem, zejména pokud se jedná o mimosoudní i soudní spory.

Oceňování majetkových práv

Toto oceňování je vhodné zejména pro ocenění věcných břemen, průmyslové objekty, majetkových práv, jenž jsou vázány autorským právem a podobně. Vše je stanoveno dle § 17 a § 18 o oceňování. Tato práva se oceňují výnosovým způsobem a vyhotovují se na základě, od doby ocenění do budoucích ročních čistých výnosů. Výnos se vypočítá podle začátku licenční smlouvy a podle skutečnosti za poslední rok užívání v období pěti let i více. Věcné břemeno - zde se toto oceňování vyhotovuje podle výnosové metody, na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny.

Provádění dražeb

Na tyto činnosti musí být vždy živnostenské oprávnění. Každý dražebník, je povinen v tomto směru předložit také základní pravidla postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících. Proto je vhodné i za tímto účelem si zajistit třeba znalce na tuto činnost, který má na dražbu oprávnění. Dražba se totiž musí provádět dle platných právních předpisů, mezi ně se řadí například: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní řád. Každý dražebník uzavírá smlouvu o pojištění. Znalec, pokud ho oslovíte za tímto účelem, vám zajistí prohlídky předmětu dražby. Ale také, naprosto kladný průběh, jako jsou například zajištění místa, dobrovolnou dražbu, ale také, abyste mohli celý průběh dražby vidět. A to na základě audiovizuálního záznamu. Jakmile dražba bude ukončena, předá Vám znalec protokol o dražbě a vše zajistí na katastrálním úřadě. Nakonec se sepisuje protokol, při čemž je vydražená věc, předávaná novému majiteli.

Rozdělení majetku

Rozdělení majetku se může týkat nejen manželů, ale také podnikatelů, měst či obcí. Pokud se zaměříme na společné jmění manželů, potom se rozdělení majetku dá řešit několika způsoby. Jedním z nich je písemná smlouva, při které se zohledňují i dluhy. Každý z manželů má právo na to, aby mu byla uhrazena úhrada, která byla vynaložena za dobu užívání nemovité věci. Tím je myšleno, že pokud jste investovali společně do rekonstrukce domu, máte nárok na vypořádání. Nejpozději však do tří let od rozvodu. Je vhodné podotknout, že se jedná i společné pohledávky a další závazky. Proto, pokud se rozhodujete i nad touto alternativou, můžete požádat znalce o rozdělení majetku. Znalec vám vyhotoví naprosto přesný posudek, který vám bude 100 % jistinou.

Rozhodnout se pro ocenění nemovité věci, nebo nechat si rozdělit svůj majetek, podle zákonů a vyhlášek znalcem je vždy správným krokem. Jen tak máte jistotu, že jste získali to, co Vám náleží. Ale také zajišťujete svou rodinu před nečekanými událostmi. Oceňování je zárukou pro kladný a spokojený průběh života. A jestliže máte obavy, že si váš znalec nebo odhadce řekne o vyšší honorář, potom je mít nemusíte. Je to dáno tím, že honoráře jsou vždy stanoveny dle platné vyhlášky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24649 (topprodukt.cz#1842)


Přidat komentář