Oceňování nemovitostí - Jevany, Praha-východ

Často se zamýšlíme nad tím, zda nechat ocenit svou nemovitost či nikoliv. Jestliže se na to podíváme z jiné strany, potom bychom mohli říci, že ano. V tomto směru nám pomáhají znalci.

Jaké jsou důvody ocenění nemovitosti?

Jestliže se zaměříme na tuto problematiku, potom bychom si měli předem uvědomit, že oceňování je jistota. Jistota, která nás ochraňuje před nečekanými mimosoudními a soudními spory. A to nejen na základě rozvodových řízení nebo prodeje či koupě nemovitosti. Ale také s přihlédnutím na zajištění našich blízkých. Oceněním zjistíte nejen přesnou nebo přibližnou cenu své nemovitosti, ale také jakou daň z nemovitosti musíte zaplatit finančnímu úřadu. Nebo, jak přesně rozdělit majetek mezi více dědiců. Zde nastává občas i problém, že pokud se nedohodnete na vyrovnání a to i při rozvodovém řízení, potom ocenění zajistí soud. Ten na základě podložených důkazů k dané věci, sám určí znalce, který bude nemovitost oceňovat. V opačném případě, pokud se dohodnete, oceňování zajišťuje vlastník nemovitosti. Znalec Vám může zajistit buď znalecký posudek, nebo odhad. Znalecký posudek je průkaznější. Ten by Vám měl vyhotovit pouze znalec, který byl jmenován Krajským soudem dle zákona č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a s upravenou činností dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/67 Sb. Veškeré vyhotovení znalcem je zajištěno mlčenlivostí a uloženo v archívu po dobu 5 let. Znalec Vám může nabídnout i odbornou radu, na jakýkoliv Váš problém. Nyní si pojďme tuto problematiku ve stručnosti přiblížit.

Oceňování nemovitostí - Jevany a okolí

Soudní zlalec Libor Zima

Nežli se rozepíšeme o celkové problematice oceňování nemovitostí, rádi bychom Vám představili jednoho z mnoha kvalifikovaných soudních znalců. Je jím pan Ing. Libor ZimaJevan, http://www.znalec-zima.cz. Jeho znalecká kancelář se nachází na ulici Jana Špáty 329, 281 66 Jevany.
Pan Ing. Libor Zima je soudním znalcem v oboru pro oceňování nemovitostí již 12 let a v oboru oceňování podniků 3 roky. Je také členem České komory odhadců majetku a certifikovaných odhadcem majetku pro oceňování podniků (registrován pod číslem č. 191/09).

S oceňováním má mnohaleté zkušenosti a za tu dobu má nesčetnou škálu spokojených klientů. A to zejména proto, že dokáže vyhovět svým klientům maximálně vstříc po celé České republice. Jestliže se rozhodujete pro ocenění své nemovitosti, potom můžete i Vy využít nabízených služeb pana Ing. Libora Zimy.
Nabízí tyto služby: tržní a administrativní ocenění nemovitostí, podniků a stanovení ceny obvyklého nájemného a to formou znaleckých posudků nebo odhadů.

Pana Ing. Libora Zimu naleznete zde:
telefon: +420 241 931 391
mobil: +420 602 205 626
email: liborzima@seznam.cz
webové stránky: http://www.znalec-zima.cz

Věříme, že se službami pana Libora Zimy budete spokojeni.

Znalecké posudky

Znalecké posudkyZnalecké posudky jsou jedny z nejlepší a nejzákladnější jistinou pro každého vlastníka nemovitosti. Tyto znalecké posudky se přesně vyhotovují dle platných norem a zákonů. Vyhotovený znalecký posudek je jednoznačný a nezvratný. Všechny se zpracovávají na základě vašich požadavků. K zajištění přesného a kvalitního znaleckého posudku jsou potřebné jisté dokumenty, dle kterých se znalecké posudky vyhotovují. Pokud se rozhodnete pro oslovení soudního znalce, je vhodné mu předem sdělit jasné stanovisko pro vyhotovení znaleckého posudku. Na základě toho, Vám soudní znalec podá přesnou informaci, jaké podklady jsou důležité. Znalecký posudek je velmi kvalitní dokument, který splňuje všechny parametry: od stanovení hodnoty majetku podle zákona o oceňování majetku nebo dle požadavků soudu. Správně vyhotovený znalecký posudek musí splňovat: znaleckou doložku, identifikaci znalce a číslo posudku. Tyto znalecké posudky jsou požadovány zejména od Obchodního a Občanského zákoníku nebo za účelem daňových a účetních předpisů.

Stanovení obvyklého nájemného

Stanovení se vypočítává z obvyklé ceny. Tu lze určit pouze na základě porovnání se stejným nebo obdobným nájmem na trhu k určenému datu posouzení. Jestliže takováto cena nejde zjistit, potom se určuje tržní hodnota nebo kombinace různých metod. K posuzování obvyklého nájemného se zaměřuje znalec zejména na technický stav plochy i celého domu. Jestliže je dům ve špatném stavu, potom nelze stanovit obvyklé nájemné. A to zejména s přihlédnutím na bezpečnost a normy i mnoho dalších skutečností. Všechny tato stanovení obvyklé ceny je vhodné si nechat vyhotovit od soudního znalce. Takovéto stanovení je zajištěním se, před jakýmkoliv sporem o zvýšení nájemného. Zde jde o zaměření se na zákon o cenách č. 526/1990 Sb., § 2 odst. 6.

Tržní ocenění nemovitosti

Zde se stanovuje tržní hodnota, podle cenového předpisu, který má za úkol správně interpretovat daný cenový předpis. Základem ocenění je potřeba znát finanční plán, pomocí kterého se sestavují předběžné volné peněžní toky. Zohledňuje se zde také veškeré opotřebení a náklady. Smyslem ocenění je nalezení tržní hodnoty, která je pro majitele nemovitosti důležitým faktorem. Tato cena je kvalitním zorientováním, jakým způsobem je vhodné cenu snížit či zvýšit. V některých případech nebo ve větších podnicích, se díky tržnímu ocenění, jednotlivé části firmy oddělují s ohledem na vyšší peněžitý zisk.

Oceňování nemovitostí, podniků

Administrativní ocenění nemovitosti

Toto ocenění je na základě zjištěné ceny dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění a podle prováděcí vyhlášky MF č.3/2008 Sb. Tento způsob se využívá při stanovení daně z převodu nemovitosti nebo daně darovací. Mohou se použít i v případě, při vyvlastnění majetku, pokud se mezi sebou dohodnou obě strany. Jestliže znalec vyhotovuje znalecký posudek touto cestou, zaměřuje se na výslednou zjištěnou cenu, která se snižuje o ceny věcných břemen a podobně dle §18 zákona o oceňování majetku. Zde se uplatňují zejména tyto metody: nákladová, porovnávací nebo kombinace nákladové a výnosové.

Oceňování podniků

Oceňování nemovitostíOcenění podniku se může provádět dvěma způsoby a to buď jmenování znalce soudem, nebo bez jmenování. Ocenění jmenovaným znalcem, soudem zahrnuje zejména tyto kritéria, podle kterých se znalec řídí. Ocenění pro účely dle § 196 odst. 3 obchodního zákoníku. Tento paragraf jednoznačně zahrnuje, že společníci na valné hromadě mohou schvalovat či získat majetek pouze podle znaleckého posudku. Další jsou ocenění podniku za účelem nepeněžitého vkladu a v neposlední řadě ocenění dle zákona č. 125/2008 Sb. Pokud se jedná o oceňování nemovitosti mimosoudní, potom se ocenění zajišťuje s ohledem na prodej, dražbu, dědictví, konkursní řízení, pro daňové účely a mnoho dalších. Oceňování je běžně stavěno na základě těchto metod: výnosové, tržní nebo majetkové.

Jakékoliv rozhodnutí využití služeb soudních znalců pro ocenění nemovité i movité věci si zajišťujete sebe i svou rodinu před nepříjemnými nástrahami života. Zejména znalecké posudky od soudních znalců, které jsou potvrzené kulatým razítkem, jsou 100 % jistotou. Proto, pokud chcete v dnešní době žít v naprosté harmonii, potom si zajistěte Váš majetek, alespoň na dobu 5 let. Znalec je osoba, která Vám k tomu dává jedinečnou příležitost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24585 (topprodukt.cz#1727)


Přidat komentář