Oceňování nemovitostí - Praha 1

Potřebujete provést pouze odhad Vaší nemovitosti na základě prodeje, nebo koupě? Potom oslovte kvalifikovaného odhadce. Ten Vám určí přesnou tržní hodnotu nemovitosti, dle které se váš záměr mnohem rychleji uskuteční, za daných parametrů.

Co je tržní odhad?

Odhad pro nemovitou věc, je o uvedení přesné ceny nemovitosti na trhu. Tento odhad si můžete nechat udělat za jakýmkoliv účelem. Výjimkou jsou daňové účely. V tomto případě se udává pouze administrativní odhad. Tržní odhad je také vhodným řešením, pokud si chcete vzít úvěr od banky. Nebo chcete-li investovat do nějaké společnosti, či je brán jako ideální podklad pro výpočet honoráře u notáře. Tržní odhad je nazýván také obvyklou cenou, která určí přibližnou cenu vaší nemovitosti na trhu. Vše je bráno dle zákona o oceňování nemovitých věcí č.151/1997 Sb. Do této ceny se nezahrnují různé vlivy jako například: zvláštní obliba, osobní poměry nebo mimořádné okolnosti na trhu. Tento odhad se nevypočítává ani jako tabulková hodnota, avšak má stejně přesný odhad. Vypočítává se dle dané lokality, kde se nemovitost nachází, dostupné služby a podobně. Odhadce se vždy zaměří na tyto kritéria po místním zaměření: stáří nemovitosti, vzhled, působnost a to vše řádně propočítá. Je vhodné podotknout, že tyto odhady se mohou provádět buď porovnávací, výnosovou nebo nákladovou metodou.

Kdy jsou vhodné odhady nemovitostí?

Pokud se zaměříme na tuto problematiku, potom jsou vhodné při koupi, prodeji, určení věcných břemen, úvěrech, rozdělení jmění manželů po rozvodu, ale také třeba za účelem pouhého zjištění. Odhad sám o sobě z většiny není uznáván při soudním jednání. Zde se zaměřují zejména, na znalecký posudek vyhotovený soudním znalcem s platným jmenováním. A ani u zjištění daně z nemovitosti. V ostatních případech je tento odhad platný. Přibližme si ve stručnosti, za jakými účely si můžete nechat vyhotovit odhad.

Vypořádání manželů – zde je důležité, aby obě strany byly dohodnuty na mimosoudním vypořádání. Pokud jsou, potom se vypočítává v tomto směru výše vložených prostředků obou manželů za doby manželství. Nepřihlíží se zde na to, o kolik se nemovitost zhodnotila nebo znehodnotila. Je zde také přihlíženo na datum nabytí rozsudku o rozvodu. Pokud si nejste jisti, zdali budete s tímto spokojeni, je vhodné se nejdříve poradit se svým právníkem, který vám řekne, jaký odhad je pro vás prokazatelnější.

Hypotéka, úvěr u banky – v mnoha případech se jedná o to, že si banka určuje své odhadce. Ale nastanou i výjimky, které banka uznává. Banka má na tyto výpočty svou metodiku a proto je možné stanovit i cenu z projektové dokumentace, kde Stavební úřad vydal na stavbu povolení.

Věcné břemeno – toto ocenění je vhodné zejména, pokud jste rozhodnuti darovat svým dětem, vnukům a podobně svou nemovitost. A to s tím závazkem (věcným břemenem), že můžete poklidně dožít své stáří v domě a za určitých podmínek. Zde se vše zaměřuje a následně vyměří rozsah užívání. Pokud je toto věcné břemeno vázáno na doživotí, potom je potřebný i posudek za účely daně z převodu nemovitosti.

Způsoby odhadů neboli oceňování

Jestliže se zaměříme na způsoby odhadů a oceňování, je vhodné podotknout, že jednotlivé oceňování i odhady mají svá určitá kritéria. Proto, pokud si nevíte s tímto rady, je vhodné oslovit znalce nebo odhadce za tímto účelem. Ten Vám podá odbornou radu, na jejímž základě budete přesně informováni, zdali je nutný znalecký posudek vyhotovený soudním znalcem či nikoliv. Například takové určení obvyklé ceny se zjišťuje dle daných parametrů, které jsme uvedli v odstavci „ kdy jsou vhodné odhady“. Jinak je tato cena vázána na kalkulaci věcné, výnosové nebo srovnávací hodnoty, kde se vše odvíjí dle platných parametrů. Dalším způsobem oceňování je cena určená (administrativní), která se vyhotovuje na základě dané vyhlášky, vydané Ministerstvem financí. Je určena zejména pro Finanční úřad, nebo pokud se jedná o dědictví. Výpočet se provádí na základě velikosti zastavěné plochy, dle platných stanov v zákonu o oceňování nemovitosti. A v neposlední řadě technické posouzení, je ideálním zdrojem pro zaměření na stavebnictví, kdy se fyzická osoba rozhodne pro investování a potřebuje zjistit posouzení o vybrané nemovitosti.

Co má vliv na snížení či zvýšení odhadu nemovitosti

Vlivů je mnoho a vždy záleží na faktorech, které ovlivňují jejich hodnotu. Pozitivními jsou například: kde se nemovitost nachází a jaká je velikost pozemku. Dalším faktorem je i na jakou světovou stranu je dům orientován, kolik bylo rekonstrukcí nebo jaký byl využitý materiál na stavbu. Pokud se podíváme na negativitu, potom jsou zde základní faktory, jako například: věcné břemeno, technický stav nemovitosti, zástavní právo. Správně vyhotovený odhad je stanoven tak, že se porovnávají obě tyto složky**. A na základě toho se vyhotovuje přesný odhad. Někdy se srovnává i s administrativní cenou, ovšem tento postup není na kvalitní odhad vhodný.

Potřebné dokumenty

Rozhodnete – li se pro odhad nebo znalecký posudek potom je vhodné předem oslovit odhadce nebo znalce, kteří Vás obeznámí na základě Vašich podkladů, o jednotlivá doložení určitých dokumentů. Z velké části se jedná například o výpis z Katastru nemovitosti (zde si někteří znalci, tyto skutečnost zajistí sami). Dále je potřebná kopie katastrální mapy, geometrické zaměření, kolaudační rozhodnutí (popřípadě stavební povolení), doklady o nabytí vlastnictví a mnoho dalších důležitých podkladů.

Rozhodnutím se pro odhad své nemovitosti je správným krokem s přihlédnutím na mnoho faktorů. Jako jsou zabezpečení sebe i svých blízkých, vyvarování se zbytečných nepříjemností, které život přináší. Ale také pro pohodový a komfortní život celé vaší rodiny. Správným výběrem odhadce, můžete získat i nadstandardní vyhotovení, které Vám může ušetřit i mnoho finančních prostředků. A to zejména prodejem, kdy správně určená tržní hodnota může být až desetinásobně vyšší, nežli Vámi stanovená cena.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24624 (topprodukt.cz#1788)


Přidat komentář