Oceňování nemovitostí - Praha-východ

Rodinný dům, byt nebo objekt, všechny tyto nemovité věci potřebují za určitých podmínek ocenit nebo určit odhad ceny. Je to z důvodu prodeje, darování, koupě, ale také dědictví, či darování.

Proč ocenit nemovitost?

Možná se zamýšlíte, proč je potřebné si nechat ocenit váš dům nebo objekt. Důvodem je vždy jediná věc a tou je vaše zajištění, abyste již ze shora uvedených změn, nepřišli o mnoho finančních prostředků. Oceňováním zajišťujete nejen sebe, ale i svou rodinu, což je základem pro klidný průběh života. K tomu, abychom měli vše řádně podložené a oceněné je potřeba, zvolit si správného odhadce nebo znalce. Touto větou je míněno, že znalec musí mít vždy platné osvědčení, které ho opravňuje tyto odhady a znalecké posudky provádět. Musí být jmenován Krajským soudem soudním znalcem, pro určitou specifickou oblast, podle zákona č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhláškou ministerstva spravedlnosti č.37/67 Sb. Pouze s takto jmenovaným odhadcem nebo znalcem je odhad i posudek platný. Znalec Vám na základě vašich přání, vyhotoví odhad či posudek, dle platných norem. Nyní se zaměříme ve stručnosti na určitá specifika k této problematice.

Oceňování nemovitostí - Úvaly a okolí

Oceňování nemovitostí - Úvaly a okolí

Nežli se rozepíšeme o odhadech a určování cen, rádi bychom Vám hned na začátku představili paní Ing. Bronislavu Kolouchovou. Její kancelář se nachází v Úvalech 250 82 na ulici Jiráskova 736. Proč právě paní** Ing. Bronislavu Kolouchovou? Důvodem je nesčetná škála spokojených klientů a to zejména proto, že má ke každému stejně lidský i vstřícný přístup a s maximálním nasazením vychází svým zákazníkům vstříc. **Její odhady a zjišťování cen jsou na vysoké úrovni a bez jakýchkoliv nedostatků. Proto, pokud hledáte v okolí** Úval** kvalifikovaného odhadce, který svou práci a Vás staví vždy do popředí, potom můžete i Vy oslovit paní Ing. Bronislavu Kolouchovou. A to na základě osobní schůzky přímo v kanceláři po telefonické dohodě. Její telefonní kontakt je: + 420 602 947 461 nebo emailová adresa: b.kolouchova@mybox.cz. Po jakémkoliv zvolení kontaktu Vám paní Ing. Bronislava Kolouchová ráda nabídne zejména tyto služby: zpracování cen a odhadů nemovitostí. Zdali využijete její nabídky, necháváme pouze na Vás.

Nyní se zaměříme na zpracování cen a odhadů nemovitostí.

Ing. Bronislava Kolouchová

Tel: 602 947 461

Email: b.kolouchova@mybox.cz

Jaký je postup při odhadech nemovitostí?

Jestliže, se zamyslíte nad touto otázkou, potom je přibližně následovný. Již po oslovení odhadce nebo znalce, byste si měli předem řádně rozmyslet, o jaké ocenění se bude jednat. Pokud si jste jisti, za jakým účelem, měli byste to předem sdělit vámi vybranému odhadci. Ten na základě přání, vás bude informovat, jaké podklady jsou důležité zajistit. Jakmile máte tyto dokumenty zajištěné, domluvíte si osobní schůzku, na jejímž základě se znalec obeznámí s předloženými dokumenty. Následně na to, vás předem písemně informuje o jeho návštěvě, která je potřebná při osobním zjištění stavu nemovitosti. U této schůzky by měl být vždy přítomný vlastník nemovitosti, nebo zákonný zástupce. Je vhodné si uvědomit, že toto osobní zjištění je důležité, pro zaměřování všech rozměrů stavby, pozemku a přilehlých staveb. Rozsah Vašeho vlastnictví zjišťuje na základě předložené katastrální mapy. Potom započne výpočty, pro správný odhad tržní ceny. Vyhotovené výpočty (odhady) vám osobně předá a Vy mu vyplácíte honorář, který je přesně určený dle platných zákonů. I přesto, že se mnoho z nás může domnívat, že odhadce může prozradit, za kolik je oceněna nemovitost, opak je pravdou. Každý odhadce i znalec, aby mohl tuto činnost vykonávat, skládá i slib mlčenlivosti. A také veškeré odhady, které pro Vás vyhotoví, je povinen mít v archivaci po dobu 5 let.

Druhy odhadů nemovitosti

Znalecký posudekJe samozřejmě mnoho možností, ale mezi nejzákladnější a nejvíce využívané patří odhady pro koupi nebo prodej. Ale také dědictví nebo zajištění si úvěru u banky. Tyto základní kritéria, vyžadují vždy odhad nemovitosti. Měli bychom si také, ale uvědomit, že odhad je jiný nežli znalecký posudek. Proto, odhady nejsou platné pro daně z převodů nemovitosti, ale také u některých soudních řízení. Odhady jsou pouze orientační, ale naprosto přesně vyhotovené, jako znalecký posudek. Proto je můžete využít prakticky kdykoliv při prodeji a podobně. Pokud se zaměříme na druhy, mohli bychom si přiblížit například: hypotéční úvěr. Zde je velkou nutností, pokud si spoříte oslovit odhadce, který je oprávněn zastupovat v tomto směru danou banku. V opačném případě si banka určuje odhadce sama. Tyto odhady jsou vypočítávány na základě tržní hodnoty nemovitosti. Banka Vám může nabídnout od 50% až do celkové výše 100% úvěru. Z většiny se vždy přihlíží na celkový stav nemovitosti, nebo stavebního záměru. Tím je myšleno, že si můžete zažádat o úvěr i na základě již schváleného stavebního povolení, dle projektové dokumentace. A druhou možností je třeba prodej nemovitosti. Zde jste velmi důležité, abyste byli vlastníky a neměli jste zatížený dům věcným břemenem. Pokud takováto skutečnost nastane, potom je hodnota domu o mnoho nižší.

Odhady a jak se vypočítávají

Odhad je stavěn na tržní ceně nemovitosti. Tato cena se vypočítává ze zjištěné ceny nemovitosti na trhu. Zde se přihlíží na celkový stav nemovitosti, její zatížení, v jaké lokalitě se nachází a zdali jsou zde přístupné sociální sítě. Je samozřejmě mnoho dalších podkladů, ale tyto jsou jedny z nejzákladnějších. Pokud máte nemovitou věc (lesy, stavební parcelu a podobně) a není v dané lokalitě zadána její cena, potom se vypočítává z podobné (identické) ceny v nejbližším okolí. Tyto ceny jsou uváděny vždy v katastrálních mapách, které jsou kdykoliv k nahlédnutí pro širokou veřejnost. Odhady jsou vyhotovovány dle přísných norem a zákonů, jako například zákon o oceňování nemovitostí č.151/1997 Sb. Mohou se provádět třemi metodami, které se stanoví dle dané problematiky při oceňování. Jsou to nákladová, výnosová nebo porovnávací metoda. Další užívaný způsob je cena určená, která se vztahuje pouze pro účely soudních řízení nebo pro daně z převodu nemovitostí.

Na co se zaměřit při výběru odhadce?

Odhady nemovitostíAť už chceme nebo ne i zde je potřebné se zaměřit na určitá specifická kritéria, kterými bychom se měli řídit při výběru odhadce nebo znalce. Jako první je již shora vypsané jmenování a osvědčení. Dalším krokem je zaměřit se na chování odhadců. Jestliže je vstřícný a vyhoví maximálně Vašim požadavkům, máte zaručený úspěch. Ale také jednání během celého postupu při odhadu nebo ocenění. Zde je velmi důležitým krokem, aby Vám odhadce nebo znalec vyhotovil přesně dle platných parametrů a vyhlášek, správný postup odhadu nebo znaleckého posudku. Odhad sám o sobě je o vzájemné důvěře. Výpočet musí vždy splňovat hlavní body, musí být podepsaný a identifikovaný číslem. A v neposlední řadě se striktně držte zásad, že vždy by měl být odhad vypracován dle Vašich požadavků, za které máte vyplatit honorář. Pokud Vám odhadce nebo znalec nedá předem nahlédnout do vypracovaného výpočtu, v zásadě tento dokument nepřebírejte. Jestliže se budete řídit, alespoň přibližně těmito pravidly, bude Vaše investice do odhadu ocenění nemovitosti správná. Vždyť přeci je to Váš majetek a Vaše zajištění, které musí splňovat, všechny náležitosti. Jinak je odhad i posudek neplatný.

Kvalifikovaný znalec i odhadce se Vám vždy prokazuje svým platným osvědčením a svou práci dělá s maximálním nasazením. Proto jsme Vám na základě toho, rádi představili jednu z mnoha uznávaných odhadců paní Ing. Bronislavu Kolouchovou.

**b.kolouchova@mybox.cz**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24635 (topprodukt.cz#1810)


Přidat komentář