Požární ochrana - okres Jeseník, Bruntál, Zlaté Hory, Krnov

Potřebujete zajistit komplexní služby v oblasti požární ochrany včetně prodeje, kontroly a revize veškerého protipožárního vybavení? Máme pro Vás několik rad a doporučení, které Vám jistě přijdou vhod.

Požární ochrana - Krnov

 

Dále tato unikátní firma zajišťuje prodej, revize, opravy a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, hydrantů a hydrantových hadic, kontroly suchovodů, kontroly a opravy požárních klapek, instalace, opravy a kontroly protipožárních ucpávek a kabelových kanálů, únikové značení, samočinné hasící systémy, prodej pracovních oděvů, obuvi a mnoho dalších. Samozřejmostí pro tuto naprosto profesionální firmu je vysoká kvalita prací a služeb, operativnost a příjemné jednání. U pravidelných kontrol sledují na přání zákazníka zdarma termíny, ve kterých se následně sami přihlásí k provedení požadované služby. Veškeré práce provádění v souladu se zákonnými předpisy.

 

Požární dveře

Z důvodu požadavku projektu určité stavby se může stát, že u některých interiérových dveří se vyžaduje jejich požární odolnost. Protipožární dveře oddělují dva požární úseky nebo také únikové cesty od ostatních prostorů. Požární dveře jsou doporučovány např. tam, kde je součástí domu kotelna na pevná paliva nebo garáž a je vhodné tyto prostory oddělit od ostatního obydlí. Neboť takové prostory mají vysoké nebezpečí zahoření a je lepší, když shoří dveře s protipožární odolností než celý dům. Jde především o ochranu života, zdraví a majetku a v případě vzniku požáru jsou vždy škody nebezpečí rozšíření požáru do ostatních prostor podstatně nižší. Rozdíl doby hoření mezi klasickými dveřmi a dveřmi protipožárními je asi 25 minut, což je dost podstatný rozdíl pro přivolání pomoci a provedení dalších nezbytných opatření. Požární odolnost požárních dveří je taková doba, po kterou jsou požární dveře schopné odolávat teplotám, které vznikají při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce.

Požární dveře jsou vždy označeny štítkem, na kterém je uvedeno kritérium požární odolnosti, které splňují časovou hodnotu a druh konstrukce. Na štítku je také uvedeno, zda se jedná o dveře kouřotěsné a zda je na dveřích osazen dveřní zavírač.

Typy požárních dveří

Požární dveře můžete pořídit jednokřídlové, dvoukřídlové, prosklené, ocelové, dřevěné. Požární sklo může být čiré vrstvené nebo leštěné drátosklo, dále může být dle Vašeho požadavku barevně tónované nebo doplněné bezpečnostním sklem.

Hasicí přístroje

Pokud se jedná o přenosné hasicí přístroje, tyto jsou vhodné do každé domácnosti, bytu, rodinného domu, dílny nebo firmy. Tyto prostředky už nesčetněkrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránily tak podstatně větším škodám, než jaké byly způsobeny. Jestliže Vám začne hořet např. záclona, ubrus, skříň, atd., mnohokrát kbelík s vodou na uhašení nepostačuje a proto je nutné sáhnout po přenosném hasicím přístroji, který má podstatně větší hasební účinek než kbelík naplněný vodou. Dle platné vyhlášky č. 23/2008 Sb., musí být všechny rodinné domy povinně vybaveny minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností alespoň 34 A. Údaj o hasicí schopnosti je uveden na štítku každého přenosného hasicího přístroje a takový hasicí přístroj o výše uvedené schopnosti je schopen uhasit požár dřevěné hranice o velikosti 0,5 x 0,56 x 3,4 metru.

Revize hasicích přístrojů

Pokud jste vlastníkem hasicích přístrojů, je potřeba, abyste dohlíželi na to, aby hasicí přístroj plnil správně svou funkci a pravidelně jej nechávali zrevidovat. Osoba, která provedla kontrolu provozuschopnosti hasicího přístroje, odpovídá za kvalitu provedené činnosti. Také je taková osoba povinná prokázat oprávněnost k prováděným činnostem. Jestliže provede kontrolu taková osoba, která nemá k této činnosti platné oprávnění, hledí se na to, jako kdyby kontrola provedena vůbec nebyla. Špatně provedená kontrola může způsobit nefunkčnost přístroje a ohrozit tak bezpečnost vyhrazeného tlakového zařízení, mezi které patří i hasicí přístroj. Vizuální kontrolou je nutné se zaměřit na umístění hasicího přístroje, zkontrolovat stav povrchové úpravy a projevy koroze, zkontrolovat a zapsat výrobní číslo včetně roku výroby. Mějte na paměti, že hasicí přístroj vodní, práškový a pěnový je potřeba vyřadit po dvaceti letech od data jeho výroby. Hasicí přístroj s náplní CO2 je nutné vyřadit po čtyřiceti letech od data výroby.

Suchovod

Suchovodem se rozumí takové požární potrubí, které není trvale připojené na vodovodní síť a obvykle bývá součástí požárního zabezpečení výškových budov. Pokud dojde k požárnímu zásahu, nahrazuje suchovod požární vedení hadicemi a zkracuje tak dobu potřebnou k zahájení zásahu.  Když dojde k požáru, je suchovod napojen na čerpadlo požárního automobilu a tam, kde k požáru došlo, jsou vedeny jen útočné proudy od suchovodu. Nejčastěji jsou suchovody zazděné do technologické šachty budovy. V nízkých budovách je možné najít požární žebřík se suchovodem k dopravě hasiva na střechu.

Nutnost revize, kontroly a údržby hasicích zařízení

V souladu s vyhláškou o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně je každý v souladu s požární dokumentací domu povinen udržovat všechny požární zařízení v provozuschopném stavu a konat předepsané kontroly, zkoušky a revize a to nejméně jednou za rok od revize předcházející, pokud není předepsaná kontrola nebo zkouška v intervalu kratším.

Požární vodovod musí být neustále zavodněn a pod tlakovou vodou – tedy napojený na vodovodní síť. Jeho napájení nesmí být provedeno přes případný regulační tlakový ventil na patě domu. Hydrantové skříně musí být vybaveny požární hadicí a proudnicí a musí být snadno přístupné. Rozvody suchovodů nemusí být vybaveny hadicemi a proudnicemi, ale to pouze za předpokladu, že je umístěno zřetelné oznámení na přípojce suchovodu. Většinou tak bývá učiněno na fasádě domu.

Únikové značení

Bezpečnostní tabulky jsou každodenní součástí našeho života. Jde o takové grafické značky, které jsou opatřeny texty a které nás obklopují na každém kroku a informují nás o našem okolí. A právě nejdůležitější roli mají bezpečností tabulky a značky. Pro bezpečnostní tabulky, které označují únikové východy a značky bezpečí, se podle předpisů používá zelená barva. Červená barva se používá na tabulky pro požární značení. Existují tabulky, které po nasvícení intenzívně svítí až dokonce 15 hodin. Tabulky si můžete pořídit různých velikostí a provedení. Existují buď plastové tabulky, samolepky, tabulky na hliníkové slitině, atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25021 (topprodukt.cz#2407)


Přidat komentář