Projekty rodinných domů - Mariánské Lázně a okolí

Sníte o tom, že si postavíte vlastní rodinný dům? Nebo už jste najisto rozhodnuti, že budete stavět? Pokud ano, pak vězte, že i když máte stavební pozemek, nedostanete stavební povolení jen tak.

Nejdříve musíte úřadům předložit potřebné dokumenty, například** projektovou dokumentaci**. A kde ji seženete? Kdo vám takovou dokumentaci vyhotoví? Většina lidí, ač můžou být technicky zdatní, projektovou dokumentaci sama vypracovat nedokáže. Přesto nemusíte zoufat. Projektovou dokumentaci vám na objednávku vyhotoví příslušná firma.

Projekty rodinných domů - Mariánské Lázně

Pokud jste z Mariánských Lázní a okolí, doporučujeme vám ohledně vypracování projektové dokumentace oslovit pana inženýra Pavla Gracu z Mariánských Lázní. Ing. Pavel Graca na objednávku dle vašich požadavků vypracuje architektonickou studii, potřebnou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení včetně projednání se všemi dotyčnými orgány a organizacemi a zajistí vydání stavebního povolení na stavebním úřadě.

Kontakty na Ing. Pavla Gracu jsou: telefonní číslo: 732 157 200,

e-mail: pavel.graca@seznam.cz;

adresa: Plzeňská 131/15, Mariánské Lázně - Úšovice, 353 01.

Proč je potřeba mít projektovou dokumentaci?

Projektová dokumentace je určena pro účely ohlášení stavby nebo pro vyřízení stavebního povolení.

Ohlášení stavby

Ještě nedávno, pokud jste chtěli stavět, potřebovali jste vždy stavební povolení (z výjimkou zahradního altánu a zdi nebo plotu do 2 metrů výšky). Nyní se situace změnila. Pro stavby určené k rekreaci nebo k bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 150 metrů čtverečních, které mají maximálně jedno podzemní podlaží, jehož hloubka pod úrovní terénu nepřesahuje 3 metry a které mají maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví, není potřeba vyřizovat stavební povolení, ale postačí pouze ohlášení stavby.

Stavební povolení

Pro stavby, které nejsou určené k bydlení nebo k rekreaci, nebo které jsou určeny k bydlení nebo k rekreaci, ale kterýmkoliv jedním nebo více parametry přesahují výše uvedené (počet podlaží, zastavěná plocha, hloubka pod úrovní terénu) stále platí, že před započetím stavby je nutno vyřídit stavební povolení.

Co musí obsahovat projektová dokumentace?

Kompletní** projektová dokumentace pro stavební řízení** musí obsahovat tyto náležitosti:

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Účelem** technické zprávy** je jasně charakterizovat účel objektu, dále pak architektonické, dispoziční a výtvarné řešení. Následně je obsahem zprávy technické a konstrukční řešení objektu, charakteristika stavebního materiálu a konstrukce stavby. Dále musí tato zpráva obsahovat jméno, příjemní a adresu stavebníka, následně jméno a příjmení projektanta. Další částí zprávy jsou údaje o stavebním pozemku, předpokládaná lhůta výstavby stavby, údaje o podlahové ploše stavby a údaje o orientační hodnotě stavby.

Výkresová část

Díky výkresové části je na první pohled vidět, jak bude dům vypadat. Výkresová část obsahuje narýsované pohledy na dům i vnitřek domu z mnoha úhlů. Výkresová část musí povinně obsahovat půdorys základů spolu se zakreslením konstrukce základů, výšky základů a navrhovaných izolací základů. Dále výkresová část obsahuje půdorysy podlaží a střechy, které vyjadřují** architektonické a stavební řešení**. Opět nesmí chybět rozměry konstrukcí a dále musí být uvedeny i takové náležitosti jako rozměry místností a dalších prostor, rozmístění kuchyňské linky, výplní prostorů a zařizovacích předmětů. U nárysu střechy musí být uvedeny opět samozřejmě její rozměry a pak také její sklon, poloha okapů a okapových svodů, umístění střešních oken a jejich rozměry. Další nezbytnou součástí výkresové části jsou pak řezy stavbou s vyznačením nosných konstrukcí, výšek jednotlivých podlaží, otvorů ve stavbě a všech ostatních prvků od základů budoucí stavby až po její střechu. Následující součástí výkresové části jsou pohledy, které schematicky zobrazují architektonické řešení domu a jeho vzhled při pohledu z každé světové strany. Na pohledech musí být vyznačeny takové prvky jako jsou balkóny, arkýře, lodžie a další. Nesmí chybět odkazy na materiálové provedení stavby a barvy jednotlivých částí domu. Pro konstrukčně složitější domy platí, že ve výkresové části musí být ještě uvedeny skladby konstrukcí (podlah, stropů a střechy) a jejich detaily.

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část se skládá ze tří bodů. Prvním je technická zpráva. Dalším pak výkresy skladby stropů a posledním výkres konstrukce krovů.

Technika prostředí staveb

Technika prostředí staveb by se dala jednoduše charakterizovat jako zpráva o inženýrských sítích. Technika prostředí staveb musí obsahovat zprávu o zařízení pro vytápění (rozvody, dimenze a rozmístění jednotlivých topných těles). Další částí Techniky prostředí staveb je pak zpráva o zařízení zdravotně technických instalací (rozvody kanalizace, vodovodu a plynovodu). Poslední částí Techniky prostředí staveb je zpráva o zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů (schéma zásuvkových a světelných rozvodů, umístění vypínačů, zásuvek, světelných těles, schéma rozvaděče a schéma propojení hromosvodu).

Situace stavby

Situace stavby se zpracovává na základě snímku z** katastrální mapy katastru nemovitostí**. Situace stavby vyznačuje vzdálenost stavby od hranic okolních pozemků a řešení přípojek inženýrských sítí.

Dokladová část

Dokladová část obsahuje posudky, stanoviska a výsledky jednání, které byly vedeny v průběhu zpracovávání projektové dokumentace.

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpráva, jejímž obsahem jsou požární bezpečnost stavby, stanovení odolnosti konstrukcí v případě požáru, zabezpečení stavby proti požáru a výpočet rizika požáru.

Statika

Jde o** statické posouzení stavby**. Tato část je nutná u konstrukčně náročnějších staveb a běžných rodinných domků nebo rekreačních objektů se netýká.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Ke stavebnímu povolení je nutno doložit** průkaz o energetické náročnosti budovy**. Tento průkaz se vyhotovuje na základě projektové dokumentace. Protože je průkaz energetické náročnosti budovy povinný pouze pro účely stavebního povolení, většina stavebníků rodinných domků nebo rekreačních objektů si ho vyhotovovat nemusí, neboť jim bude stačit ohlášení stavby. Přesto se jedná o velice zajímavou možnost a je dobré zvážit, zda si nenechat zhotovit průkaz energetické náročnosti budovy dobrovolně. Díky tomuto průkazu totiž uvidíme, jak bude náš budoucí rodinný dům, chalupa nebo chata náročná na vytápění. V případě, že s výsledkem nebudeme spokojeni, je vždy možné nechat projekt stavby přepracovat. Sice nás to bude stát peníze navíc, ale na druhou stranu přepracováním projektu tak, aby byl energeticky úsporný, lze v budoucnu ušetřit nespočetněkrát více peněz, než kolik by nás stálo zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy a případně následné vypracování nového projektu stavby.

Stanovení radonového indexu pozemku

Každá stavba, ve které budou obytné nebo pobytové místnosti, musí mít vypracována radonový index pozemku. Podle výsledku měření pak projektant stanoví způsob ochrany stavby proti pronikání radonu z podloží. Radonový index pozemku je hodnocen ve třech pásmech, která jsou nízké, střední a vysoké.

Sněhová pásma

Mapa sněhových pásem byla vypracována na základě dlouhodobých měření sněhové pokrývky. Účelem mapy sněhových pásem je zajistit to, aby bylo při vypracovávaní konstrukčního řešení domu bráno v úvahu možné maximální zatížení střechy domu sněhem. Podle toho se pak řeší nejen konstrukční řešení domu ale také sklon střechy. V České republice se nachází 8 sněhových pásem. První sněhové pásmo znamená nejméně sněhu a poslední, osmé sněhové pásmo znamená nejvíce sněhu. Jde však jen o statistické údaje. A jak je zřejmé, vždy se může stát, že některou zimu sněhová pokrývka „vybočí“ ze zaběhlých statistik a sněhu napadne více, než se předpokládalo. Proto, i když to zákon neukládá, je ve vlastním zájmu vždy lepší nechat si vypracovat projekt stavby tak, aby odolal alespoň o jeden stupeň vyššímu zatížení sněhem, než je uvedeno v mapě sněhových pásem. Mapu sněhových pásem České republiky je možno nalézt volně na internetu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25067 (topprodukt.cz#2458)


Přidat komentář