Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Brno a okolí

Pokud hledáte komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo potřebujete provést revizi hasicích přístrojů nebo hydrantů či zajistit školení pro zaměstnance, obraťte se na profesionální firmu.

Jaké jsou druhy dokumentace požární ochrany

Právnické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat dokumentaci požární ochrany a podle této dokumentace plnit podmínky požární ochrany. Dále je nutné, aby byla dokumentace v souladu se skutečným stavem. Dokumentací se stanovují podmínky požární bezpečnosti a tvoří ji dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů, dokumentace zdolávání požárů, tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, požární kniha atd.

Součástí dokumentace požární ochrany je také i další dokumentace, která obsahuje podmínky požární bezpečnosti, např. požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní lisy nebo doklady, které prokazují dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Školení o požární ochraně

Právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny pravidelně zabezpečovat školení svých zaměstnanců o požární ochraně. Zpravidla je nutné zajišťovat školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně a školení ostatních zaměstnanců. Také je nutné zajišťovat přípravu zaměstnanců, kteří jsou zařazení do preventivních požárních hlídek a odbornou přípravu preventistů. Pokud jste majitelem nebo zaměstnavatelem menší firmy, není problém svých pár zaměstnanců proškolit. Problém ovšem může nastat v případě, že je Vaše firma hodně veliká a máte pod sebou mnoho zaměstnanců. V těchto případech je nejlepší možnou volbou oslovit profesionální firmu, která školení zaměstnanců zajistí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Každý zaměstnavatel by měl vědět a jistě ví, že je povinen vyhledávat a hodnotit rizika, včetně přijímání takových opatření, aby tato rizika byla odstraněna. Dále je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Další povinností zaměstnavatele je provádět úkoly, které by předcházely vzniku rizik, které zpravidla zajišťuje svým odborně způsobilým zaměstnancem. K tomu, aby byla vyhodnocena všechna možná rizika a vůbec byly vytvořené podmínky, za kterých by i újmám na zdraví nedocházelo, je vhodné obrátit se na profesionální firmu, které nejenom, že zpracuje potřebnou dokumentace, dále vyhodnotí rizika, provede školení zaměstnanců a mnoho dalších.

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje patří mezi věcné prostředky požární ochrany a tyto se dělí na přenosné, přívěsné a pojízdné. Hasicí přístroje se dále rozdělují podle typu náplně, kterou jsou vybaveny, na hasicí přístroje práškové, sněhové, pěnové, vodní a halotronové. Pokud nevíte, podle čeho vybrat vhodný hasicí přístroj, tak tento se určuje podle hořlavé látky, podle účinku hasební látky a také dle znalosti prostoru, ve kterém má být takový přístroj použit. Nejčastěji se volí hasicí přístroje přenosné, pokud je tedy používáte v objektech. Pojízdné hasicí přístroje se používají v podmínkách na některých provozech.

Použití hasicího přístroje

K tomu, abyste v případě požáru použili správně hasicí přístroj, je nutné vědět, že správná manipulace je graficky znázorněna na každém hasicím přístroji. Tyto obrázky jsou doplněny stručným popiskem. Hasební zásah je potřeba vždy provádět ve směru větru a hořící plochu je nutné hasit od kraje. Hasicí přístroj můžete použít i opakovaně, tudíž se ho po prvním použití nezbavujte. Avšak měli byste vědět, že po každém použití byste měli zajistit jeho opětovné naplnění u odborné servisní firmy a to i v případě, že jste jej použili jen krátce.

Umístění hasicích přístrojů

Hasicí přístroj musí být umístěn tak, aby umožňoval snadné a rychlé použití. Hasicí přístroj musíte umístit tak, aby byl snadno viditelný a pro všechny osoby volně přístupný. Pokud je to nezbytné, je možné hasicí přístroj umístit i do skrytých prostor, ovšem v takovém případě je nutné použít k označení jeho umístění příslušnou požární značku, která musí být umístěná na viditelném místě. Hasicí přístroje se vždy umísťují v takových místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, anebo v dosahu těchto míst. K tomu, jaký druh a typ hasicího přístroje se umístí do zvoleného objektu, se rozhodne v závislosti na charakteru předpokládaného požáru. V těchto případech musí být vyloučeno, že pokud bude potřeba, nikdy se nesmí použít hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou. Hasicí přístroje, které jsou přenosné, se umísťují na stěny, kdy jejich rukojeť musí být max. 1,5 metru nad podlahou anebo se umísťují na podlahu, jestliže jsou k tomu konstrukčně přizpůsobené a musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu např. úchytkou. Pokud potřebujete opatřit dopravní prostředek hasicím přístrojem nebo stroj, umístěte hasicí přístroj tak, aby nijak neohrožoval bezpečnost osob. V těchto prostředcích musí být hasicí přístroje zajištěny proti pohybu.

Revize hasicích přístrojů

Každý hasicí přístroj musí plnit svoji funkci. K tomu jsou také vyrobené. A právě proto, aby plnil funkci, kterou má, je potřeba, aby takový přístroj byl provozuschopný. Provozuschopnost znamená, že je hasicí přístroj ve správném technickém stavu. Správný technický stav hasicího přístroje se prokazuje dokladem o kontrole, dále kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Revizi hasicího přístroje provádí odborník na hasicí přístroje, který je k této činnosti patřičně vyškolen a tuto provádí minimálně jedenkrát za rok, jestliže není v dokumentaci stanoveno jinak, nebo po každém použití je potřeba provést revizi nebo tehdy, vznikne li pochybnost o provozuschopnosti hasicího přístroje. Pochybností může být např. mechanické poškození, nesprávný tlak, atd.

Periodickou zkouškou se rozumí povrchová prohlídka hasicího přístroje, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška těsnosti nádoby, zkouška pevnosti nádoby. Jde o jakousi podrobnější kontrolu. Tato periodická zkouška se provádí jednou za 3 roky u hasicích přístrojů vodních a pěnových, nebo jednou za 5 letu ostatních hasicích přístrojů. Jak již bylo uvedeno výše, veškeré kontroly, údržby, opravy nebo plnění hasicích přístrojů provádějí pouze osoby, které mají odbornou kvalifikaci k této činnosti.

Proto pokud máte jakýkoliv problém s hasicím přístrojem, potřebujete jej zrevidovat, doplnit nebo pořídit nový, obraťte se na odborníka, který Vám jistě velmi rád vyhoví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24987 (topprodukt.cz#2373)


Přidat komentář