Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Jablonec nad Nisou a okolí

Podnikáte nebo se rozhodujete, že se vrhnete do světa, kdy budete doslova stát na vlastních nohou? To, že se budete věnovat činnosti, ve které jste profesionály, je jedna věc. Neodmyslitelnou součástí každého podnikání je také zajištění BOZP a PO.

Balíček služeb BOZP a PO zahrnuje celou škálu činností, které můžete poptávat u profesionálních firem. Nejedná se jen o nezbytná, ze zákona povinná vstupní a periodická školení. Na Vámi vybranou firmu se můžete obrátit i v otázce zpracování a vedení dokumentace – výkonu koordinátora BOZP na staveništi – interního auditu aj.

Hledáte v Jablonci na Nisou firmu zabývající se školením BOZP a PO či dalšími činnostmi jako jsou revize elektrických zařízení, zdvihovacích zařízení, pracovní plošiny, stabilní tlakové nádoby či kotelny? Nemusíte hledat dlouho. Pan Miroslav Ptáček vám tyto činnosti zajistí. Naleznete ho na adrese Ještědská 682, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 46802. Můžete ho také kontaktovat buď prostřednictvím e-mailu ptacek@komplexnisluzby.cz nebo na telefonním čísle 724 027 747.

Vyhodnocování rizik práce na pracovištích - Jablonec nad Nisou a okolí

Každá pracovní pozice je jedna daná analýzou a popisem pracovního místa. Někdo může brát analýzu a popis jako zbytečnou, administrativní činnost. Ovšem uvedené definuje nejen náplň práce, jaké jednotlivé činnosti práce zahrnuje, ale také z analýzy a popisu lze odvodit případná rizika konkrétní práce.

Nejen pozice „ve výrobě“ jsou spojená s určitými riziky a pracovními úrazy. I administrativní pozice přináší určitá úskalí, a to především při práci s kancelářskou technikou, pohybem po pracovišti apod.

O analýzu a popis pracovního místa se postará personalista konkrétní firmy. Rizika pracovních míst by měla zpracovávat také fundovaná osoba, a to nejlépe jedinec, či firma, která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Prevence rizik práce

Jakmile máte pro každou pracovní pozici vyhodnocená rizika, můžete řešit prevenci rizik, jako takovou.  Jak může zaměstnavatel předcházet případným rizikům práce? Jednak směrnicemi, ale také zajištěním kvalitního školení.

Školení bezpečnosti práce - vstupní, periodické - Jablonec nad Nisou a okolí

Dostali jsme se k nezbytnému školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také školení v požární ochraně. Školení se bezpodmínečně musí zúčastnit každý nový zaměstnanec. Jedná se o tzv. vstupní školení. Kromě vstupního školení, je zapotřebí zajistit, aby se každý zaměstnanec, včetně vedoucích zaměstnanců, zúčastnil i periodického školení. Vedoucí zaměstnanci se účastní školení bezpečnosti práce jednou za tři roky, ostatní pracovníci pak jednou za dva roky.

O absolvovaném školení vede zaměstnavatel záznamy, a to pro případnou kontrolu, či pro případné řešení nehody, úrazu, vzniklé havarijní situace.

A opět tu máme pozici personalisty a profesionální firmy, která zajišťuje školení BOZP a PO. Personalista je v tomto případě styčnou osobou mezi zaměstnanci a Vámi (zaměstnavatelem) vybranou firmou. Firma se postará o důkladné a kvalitní proškolení zaměstnanců, ať už formou prezenční, nebo ve formě e-learningu.

Školení bezpečnosti práce v kostce

Jaké body jsou probírány při školení zaměstnanců v bezpečnosti práce? Především se řeší hygiena práce, poskytnutí první pomoci (teoreticky i prakticky), náhrady škody, pracovní úrazy, nemoci z povolání, používání pracovních pomůcek, bezpečné zacházení s chemickými a dalšími nebezpečnými látkami, zakázané práce těhotným, kojícím ženám, zásady bezpečnosti práce při používání výpočetní techniky, kopírovacího zařízení aj.

Ochranné pracovní pomůcky - Jablonec nad Nisou a okolí

Součástí prevence rizik práce jsou také ochranné pracovní pomůcky. Jsou pracovní pozice, u kterých nestačí mít jen vypracovanou směrnici, vyhlášku apod., jak pracovat, aby se předešlo případnému pracovnímu úrazu. Vedle dokumentu je zapotřebí zajistit, aby měl dotyčný pracovník na konkrétním pracovním místě ochranné pracovní pomůcky, například rukavice, boty, brýle, helmu apod.

To, která pracovní pozice vyžaduje jaké pracovní pomůcky, Vám také může zpracovat firma, kterou oslovíte v otázce bezpečnosti práce. Jen profesionálové, kteří se pohybují v oblasti BOZP, jsou kompetentní pro vyhodnocení rizik, které může přinést ta která pracovní pozice.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Jablonec nad Nisou a okolí

Potřebujete zajistit pro Vaše zaměstnance kvalitní vstupní, periodické, ale také případné mimořádné školení v oblasti PO a BOZP? Nejste-li zrovna spokojeni se službami dosavadní firmy, která Vám zajišťuje bezpečnost práce a protipožární ochranu a chcete-li mít jistotu, že tentokrát „padne“ volba na profesionální firmu, co do kvality, přístupu, komunikace, pak Vám můžeme dát tip.

Zpracování požárních poplachových směrnic - Jablonec nad Nisou a okolí

Na každém pracovišti, firmě, musí být k dispozici požární poplachová směrnice. Zpracování takové požární směrnice se řídí nejen konkrétním pracovištěm, ale také legislativou. Zpracování požární směrnice, je stejně, jako například účetní směrnice, specifickým dokumentem, který vyžaduje znalosti a zkušenosti.

Nejste-li zrovna znalí v požárních poplachových směrnicích, či některý z Vašich pracovníků, pak se určitě obraťte na profesionální firmu, u které můžete nejen tuto činnost poptávat.

Požární poplachová směrnice ve zkratce

Co vlastně taková požární poplachová směrnice obsahuje a co by v ní rozhodně nemělo chybět? Nahlédneme-li do dokumentu, pak v něm najdeme důležitá telefonní čísla, a to na ohlašovnu požáru, tísňového volání, havarijních služeb, pohotovostních služeb (z oblasti voda, plyn, energie). V dokumentu je také popsán způsob, jak se má vyhlásit požární poplach. Nesmí chybět ani způsob, jak má postupovat dotyčný jedinec, který požár zaznamená.

Důležitost správného umístění požární poplachové směrnice

Jedna věc je mít zpracovanou a aktualizovanou požární směrnici, druhá věc je pak její umístění. Asi těžko byste uspěli u kontroly, pojišťovny, kdyby bylo zjištěno, že požární směrnice byla „v bezpečí“ založena a uzamknuta v kanceláři majitele firmy.

Požární poplachová směrnice by měla být na viditelném a pro všechny osoby (pracovníky), dostupném místě.

Při požáru se častokrát nejedná o hodiny, ale o minuty a sekundy. A tak každé zdržení, kupříkladu hledání, kde je směrnice, kam zavolat apod., představuje nebezpečí pro firmu, jako takovou, ale i samotné pracovníky, kteří se na daném místě zrovna nachází.

Provádění interních auditů BOZP - Jablonec nad Nisou a okolí

U firem, které se zabývají BOZP a PO, můžete poptávat také namátkové kontroly Vámi, či firmou vybraných pracovišť. Konkrétně se jedná o interní audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výsledky auditu Vám poskytnou kompletní obrázek, jak na tom je konkrétní pracoviště a pracovníci, zda a případně v jakých oblastech jsou „mezery“, nedostatky.

Interním auditem se dá předejít případnému ohrožení zdraví, pracovním úrazům aj.

Školení a vydávání průkazů na stavební stroje - Jablonec nad Nisou a okolí

Stavební stroje smí v souvislosti s prováděním zemních nebo jiných stavebních prací obsluhovat jen ten, kdo získá k obsluze oprávnění v souladu s vyhláškou č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších předpisů.

Pan Miroslav Ptáček provádí školení strojníků nakladačů a betonáren, kompresorů, rypadel a dozerů - bagrů, automixů, čerpadel na beton, mixokretů a

omítaček, válců atd. Problémem není ani rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu). Školení strojníků Vaše pracovníky vybaví potřebnými znalostmi i průkazem strojník

a, který je podle vyhlášky 77/65 sb. nezbytný pro práci se strojem.

Oprávnění k obsluze stavebních strojů lze ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 77/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze udělit tomu, kdo:

  • absolvoval předepsaný výcvik,
  • je tělesně a duševně schopný k obsluze stroje,
  • dosáhl věku 18 let,
  • je držitelem odpovídajícího řidičského průkazu, jedná-li se o obsluhu stroje se schválenou technickou způsobilostí k provozu na silnicích,
  • prokázal zkouškou odbornou způsobilost.

Školení se provádí přímo v sídle společnosti v Jablonci Nad Nisou, nebo po dohodě ve vhodných prostorách u zákazníka. Je zakončeno státní zkouškou a vydáním průkazu na stavební stroje Ministerstvem průmyslu a obchodu, který je platný na celém území ČR.

Revize a školení elektrických zařízení - Jablonec nad Nisou a okolí

Pan Miroslav Ptáček provádí revize a kontroly elektrických spotřebičů a nářadí v provozu. Nabízí odborné školení pracovníků v elektrotechnice.

** **

Přípravný kurz je určen pro nové uchazeče o získání osvědčení revizního technika elektrických zařízení nebo pro ty, kteří si chtějí jeho rozsah rozšířit.

Školení se věnuje problematice provádění revizí elektrických spotřebičů jak z hlediska legislativního, tak i z praktické stránky vlastního provedení revize. Převážná část školení je zaměřena právě na praktickou stránku provádění revizí, tedy vysvětlení principu měřicích metod a jejich aplikace na konkrétní druhy spotřebičů.

Součástí školení je nejen seznámení s vyhláškami, normami a zákony týkajícími se činnosti revizního technika elektrických zařízení, ale také konzultace nad otázkami ze zkušebních testů a vypracování cvičných revizních zpráv. Testové otázky jsou k dispozici na stránkách Technické inspekce ČR  a jsou rozděleny na obecné předpisy, všeobecné požadavky na elektrická zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem, hromosvody v prostředí bez nebezpečí výbuchu, hromosvody v prostředí s nebezpečím výbuchu, stroje a rozvaděče, elektrická zařízení s nebezpečím výbuchu, zařízení VN, VVN.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Jablonec nad Nisou a okolíKontroly dětských hřišť a telocvičen - Jablonec nad Nisou a okolí

Kontroly dětských hřišť a tělocvičen lze rozdělit na vstupní kontrolu, běžnou kontrolu, provozní a hlavní roční kontrolu.

Před uvedením dětského hřiště či jakéhokoli dalšího sportovního zařízení do provozu se doporučuje provedení vstupní kontroly za účelem zjištění možných závad, které mohou vzniknout nesprávným technologickým postupem při montáži. Vstupní kontrolu provádí osoba nezávislá na výrobci (revizní technik nebo autorizovaná osoba), která zjistí případné závady a navrhne způsob jejich odstranění.

Běžnou kontrolu provádí provozovatel nebo jím pověřená osoba. Při využití veřejného zařízení dětmi z MŠ, ZŠ je třeba toto zařízení a jeho nejbližší okolí předem zkontrolovat minimálně před zahájením herních aktivit dětí.

Povinnost provádět provozní kontrolu dětských hřišť, tělocvičen a sportovišť má na základě platné legislativy provozovatel nebo jím pověřená osoba nejméně jednou za 3 měsíce.

Nejdůležitější kontrolou je roční kontrola, kterou provádí v souladu s metodickým pokynem MŠMT a metodikami Státního zdravotnického ústavu nezávislá certifikovaná osoba (revizní technik v oboru sportovních zařízení, dětských hřišť). Doba od poslední provedené hlavní roční kontroly nesmí přesáhnout 12 měsíců. U této kontroly musí být vyhotoven revizní protokol s popisem závad a doporučením k odstranění a závěrečná zpráva.

Pan Miroslav Ptáček zajišťuje poradenskou činnost v této oblasti, výpomoc při uvádění hřišť do souladu s normami, realizaci a nových zařízení dětských hřišť a provádění kontrol.

Školení a revize zdvihacích zařízení - Jablonec nad Nisou a okolí

Dle zákona č. 174/1968, zákona č. 262/2006 Sb., vyhlášky č. 19/1979 Sb., ČSN ISO 9926-1, ČSN ISO 9927-1m ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 4309, ČSN 270142 je povinností zaměstnavatele zajistit revize, revizní zkoušky, provedení prohlídky a inspekce zdvihacích zařízení. O výsledku revize se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující revize.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Jablonec nad Nisou a okolí

Potřebujete proškolit své zaměstnance v oblasti zdvihacích strojů? Chcete zajistit bezproblémový chod a bezpečnost práce při obsluze zdvihacích zařízení? Firma pana Miroslava Ptáčka provádí jak revize zdvihacích zařízení, tak i školení zdvihovacích zařízení (jeřábníků, obsluhy pracovních plošin a vazačů břemen). Školení jsou prováděna ve vlastním školícím středisku nebo pro větší počet posluchačů přímo u zákazníka.

Školení a revize pracovní plošiny - Jablonec nad Nisou a okolí

Potřebujete proškolit své zaměstnance v oblasti pracovních plošin či provést revize těchto zařízení? I v tomto případě se můžete obrátit na pana Miroslava Ptáčka, které zajišťuje revize a školení provádí na základě platných normativních a zákonných požadavků. Školení obsluhy pracovních plošin se provádí v rozsahu vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a dále v rozsahu norem a návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých pracovních plošin, které pracovníci obsluhují.

Po úspěšném absolvování obdrží uchazeč platné osvědčení a průkaz, který jej opravňuje k obsluze.

Školení a revize stabilní tlakové nádoby - Jablonec nad Nisou a okolí

Stabilní tlakové nádoby jsou zařízení, která v uzavřeném prostoru jímají stlačenou látku. Touto látkou může být nejen pára nebo vzduch, ale také jiné nebezpečné látky. Médium obsahuje energii, která je obvykle využívaná k vykonávání práce. Každý provozovatel má zákonnou povinnost provádět revize stabilních tlakových nádob ve stanovených lhůtách. Účelem je zjištění technické stavu, popř. odstranění závad odbornou firmou.

Pan Miroslav Ptáček provádí revize stabilních tlakových nádob stabilních podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012, vč. periodických školení a přezkušování obsluhy tlakových nádob.

Školení a revize kotelny - Jablonec nad Nisou a okolí

Další činností pana Miroslava Ptáčka je provoz kotelen a školení topičů. Každá kotelna potřebuje dobře vyškolené topiče s platnými topičskými zkouškami, které je nutné pravidelně obnovovat. Zajišťuje a odpovídá za nezbytný servis, povinné revize a zajišťuje kompletní služby související s provozem kotelny a odstranění havárií.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24999 (topprodukt.cz#2385)


Přidat komentář