Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Kutná Hora a okolí

Protipožární ochrana staveb patří mezi jednu z nejdůležitějších věcí, na které se musí brát ohled již při projektování. Jestliže dojde k zanedbání takové ochrany, může to mít při vzniku požáru doslova fatální důsledky, kterým šlo předejít.

Protipožární ochrana je soubor různých opatření, která mají za cíl minimalizovat vzniku požáru a zamezit jeho šíření. Jedním z těchto opatření je i použití materiálu, povrchové úpravy, apod., při stavbě, jež má schopnost odolávat po určitou dobu vlivu požáru. Všechny takové opatření by měly být zaneseny již v projektové dokumentaci. Tato požární odolnost je udávána v minutách s členěním 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min. Tato odolnost materiálu je prováděna a ověřována na základě zkoušek, která se řídí dle příslušných norem a pomocí výpočtu. Pro stanovení požární odolnosti konstrukce jsou zavedeny tzv. mezní stavy, které specifikuje norma ČSN 730810, a které dle funkce stavební konstrukce musejí být zajištěny. Stavební konstrukce tak musí splňovat výše uvedené mezní stavy dle normy ČSN 730810 v závislosti na předpokládaném užití. Každý materiál má určitou hořlavost, což je schopnost vznítit se, hořet nebo žhnout, což znamená, jakým způsobem mohou přispět k intenzitě případného požáru. Stavební hmoty a jejich hořlavost se opět řídí dle normy ČSN 730862. Další norma ČSN 730863 se zabývá schopností šíření plamene po povrchu stavebních hmot, čímž zjišťuje, jak stavební hmota přispívá k šíření požáru. Není náhoda, že v technickém vybavení domů a budov zaujímá požární ochrana stále významnější místo, protože následky požáru mohou mít nedozírné následky.

Zvyšují se požadavky na projektování, dimenzování a montáž rozvodných zařízení s ohledem na požární zátěž. Tyto požadavky se zvyšují speciálně v budovách zvláštního druhu a využití, jako jsou nemocnice, nákupní střediska, domovy důchodců, kulturní zařízení nebo školy, kde je dodržení protipožárních předpisů nutností. Velký důraz je kladen na únikové a záchranné cesty a jejich důsledné značení, dále jsou kombinovány různé požadavky stavební protipožární ochrany, zejména odolnost materiálů. Zadání pro stavební protipožární ochranu vyplývají mimo jiné i ze vzorového stavebního řádu, norem, Zemských stavebních řádů a směrnic pro rozvodná zařízení. K protipožárním opatřením staveb patří i instalace různých hasicích zařízení, hydrantů, apod. V dnešní době je nepřeberné množství firem, které se zabývají jak výrobou materiálu, jež odolají dle norem plamenům,tak i výrobou a distribucí protipožární techniky její instalací i potřebnou revizí.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Kutná Hora

Jednou z firem, která poskytuje služby na úseku protipožární ochrany je i firma Vladimír Mühl. Firma Vladimír Mühl se zabývá zejména prodejem, servisem a plněním všech hasících přístrojů, požárních hydrantů, suchovodů. Firma se dále specializuje na revize těchto zařízení, kontrolu provozuschopnosti, vhodnost umístění, montáž atd. Všechny tyto úkony jsou prováděny odborníky, kteří jsou k této činnosti důkladně proškoleni. Mezi další aktivity této profesionální firmy patří i odborné měření vnějších a vnitřních požárních hydrantů, potřebné např. ke kolaudacím, za pomoci kalibrovaného měřidla. Firma Vladimír Mühl také hasicí přístroje, hydranty, požární hadice zajistí proti možnému odcizení. Firma nabízí k prodeji opravdu široký sortiment hydrantů, včetně jejich vybavení, hasicí přístroje, havarijní soupravy, kryty na všechny typy hasicích přístrojů, dále v jejich prodejně naleznete velké množství bezpečnostních tabulek a samolepek, apod.  Samozřejmostí je i odborná montáž hasicích přístrojů, dále pak montáž kouřových, LPG a plynových hlásičů na 9V baterii i připojení do sítě. Všechny služby, které uvedená firma nabízí, jsou za velmi příznivé ceny. Samozřejmostí této firmy je profesionální a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

hasič

www.hasici-pristroje-servis.cz

Pokud Vás nabídka firmy, která má působnost na** Kolínsku** již od roku 1996 a nyní působí po celé ČR, zaujala, můžete nahlédnout na její kvalitně zpracované webové stránky: http://www.hasici-pristroje-servis.cz/, kde naleznete mnohem podrobnější informace s nabídkou nabízeného zboží a s fotogalerií. Firmu Vladimír Mühl naleznete na adrese: Jana Zajíce 129, Kutná Hora –Šipší, nebo ji můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: v.muhl@seznam.cz případně telefonicky na čísle: +420 602 215 643.

Hasicí přístroje

Hasících zařízení je několik druhů, které se liší velikostí, náplní, použitím, atd. Tyto zařízení jsou určeny k použití, kdy již dojde ke vzniku požáru zejména v jeho počáteční fázi.  Mezi základní přenosné hasicí přístroje patří práškové, které svou menší velikostí jsou vhodné především k použití při počáteční fázi požáru, jsou vhodné do dopravních prostředků, domácností, obchodů, atd. Tyto přístroje mohou být použity i na elektrická zařízení pod napětím do 1000 V.Dále to jsou hasicí přístroje požární třídy A, B, C, které jsou určeny k uhašení v podstatě všech pevných látek, ale nevhodné jsou k hašení sypkých materiálů, pilin, prachu, apod. a k hašení elektroniky nebo mechaniky. Hasicí přístroje vodní jsou vhodné k hašení požáru především v papírenském a dřevařském průmyslu, kde nehrozí použití na hořící elektrická zařízení pod napětím. ** **

hasičák

Sněhové hasící zařízení jsou vhodné do budov s výpočetní technikou, laboratoří, kuchyní, muzeí, galerií, nebo i na elektrická zařízení pod napětím do 1000 V. U těchto přístrojů je nutné dbát na to, aby nedošlo k potřísnění pokožky, protože se jedná o sníh oxidu uhličitého, jež dosahuje teploty – 76 stupňů. V budovách i mimo něj se instalují dle norem požární hadicové systémy, které představují velice účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody a který může ovládat jen jedna osoba. Tento hydrant je uložen ve skříni vyrobené z ocelového plechu, kde se dvířka otvírají o 180 stupňů a jsou zajištěny proti samovolnému otevření dvěma magnety. Skříň musí obsahovat výkyvný naviják, přítokový ventil, hadici a proudnici. Hydranty, které mají minimální průtok 1,1 litrů za sekundu, se instalují ve výrobních objektech, skladech, hotelech, obchodních domech, hromadných garážích, atd. Zde je nutné, aby byly jednou ročně kontrolovány.

Revize hasicích zařízení

Dle současných platných norem, je nutné, aby v rámci zajištění bezproblémové funkce, byla na všech hasicích zařízení v určitých pravidelných intervalech prováděna alespoň jednou ročně kontrola. Těmito kontrolami  se zabývá nespočet firem, jejichž pracovníci musí vlastnit příslušná oprávnění a kteří jsou proškolování výrobci těchto zařízení. Revize a opravy hasicích přístrojů jsou prováděny dle vyhlášky Mvč246/2001 Sb. Revizní technik, který provádí kontrolu a revizi určí, který přístroj se musí odeslat na pravidelnou tlakovou zkoušku či opravu. Na dobu než se přístroj z opravy vrátí, je možnost zapůjčení jiného přístroje. Jestliže dojde k vyřazení přístroje z důvodu neopravitelnosti apod., je nutná ekologická likvidace v souladu s platnými zákony.

Protipožární ochrana škol a školek

Na protipožární ochraně škol se podílí spousta norem a vyhlášek. Je to zejména platná vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb chrání žáky i učitele. Tato vyhláška by měla přispět ke snížení možného počtu usmrcených nebo zraněných osob. Upravuje chráněné únikové cesty, kde například nesmí být překročen stanovený rozsah hořlavých látek, dveře by se měly otvírat směrem ven, apod. Úniková cesta musí být stanovena již v projektové dokumentaci a každý provozovatel školy musí tyto únikové cesty znát. Představitelé školy musí znát opatření v případě vzniku požáru. Další normy upravují počet hasicích přístrojů, hydrantů, způsob vyhlášení požárů a jeho oznámení žákům, atd. I v tomhle odvětví je k dispozici nespočet odborných poradenských firem, jež se protipožární ochranou a bezpečnostní práce zabývají.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24956 (topprodukt.cz#2337)


Přidat komentář