Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Potřeba vzdělávat se rozhodně nekončí s předáním vysvědčení, diplomu. Vzdělávání je proces celoživotní, chceme-li být v obraze, držet krok s dobou a netápat v technologiích. Již jen při vstupu do nového zaměstnání je nutné absolvovat vstupní školení.

Mezi nezbytná a ze zákona povinná školení, patří školení požární ochrany (PO) a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Dále, zaměstnanci, kteří budou pro zaměstnavatele jezdit, byť i jen pro poštu, musí absolvovat tzv. referentské zkoušky. Povinných školení, vyplývajících pro jednotlivé pracovní pozice a školení, které prohlubují vzdělání, je však mnohem více.

Školení požární ochrany - Praha a okolí

Povinnost provádět školení požární ochrany stanovuje zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. Dle příslušných ustanovení zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP). Zaměstnavatel musí zajistit periodická školení ve stanovených intervalech.

Stejně jako u dokumentace platí, že se školení týká všech provozovatelů činností bez požárního nebezpečí, s vysokým i se zvýšeným požárním nebezpečím. Mezi povinnosti zaměstnavatele spadá školení zaměstnanců o požární ochraně, odborná příprava preventistů požární ochrany, odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek nebo školení vedoucích zaměstnanců.

Až už mluvíme o odborné přípravě nebo o školení, cíl je vždy jeden a tentýž – zabezpečení požární ochrany a seznámení školených lidí s jejich konkrétními povinnostmi. Rozsah i obsah školení určuje vždy provozovatel činností časovým rozvrhem a tematickým plánem.

Forma školení - Praha a okolí

Jakou formou je možné absolvovat školení? Je třeba rozlišovat, zda se jedná o školení nezbytná, která musí absolvovat každý zaměstnanec a školení „zájmová“, profesní, prohlubující dosavadní znalosti a zkušenosti. V prvním případě je možné využít služeb specializované firmy, nebo také přímo vzdělávacího střediska. Ve druhém případě si „vystačíme“ se samostudiem, či zkontaktujeme některé ze vzdělávacích středisek. Obrátíme-li se na „vyprofilované“ vzdělávací středisko, pak si můžeme být jisti odborností příslušných lektorů, kteří nám budou předávat své vědomosti, zkušenosti a poznatky z praxe.

Soustředíme se na školení z „první skupiny“, tj. školení vyplývající z legislativy. Pojďme se tedy blíže podívat, která školení jsou u vzdělávacích středisek vyhledávaná.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Potřebujete-li se zorientovat v oblasti požární ochrany, můžeme Vám doporučit služby společnosti WARD Co.,s.r.o., která zajišťuje komplexní služby v oblasti požární ochrany v Praze a okolí. Tato společnost zajišťuje vedení dokumentace, školení nebo poradenské služby. Veškeré služby provádí pracovníci s odpovídající praxí a kvalifikací.

Společnost WARD Co., s.r.o. se nachází na adrese: Kostelecká 879/59, Praha – Čakovice, 19600. Můžete ji také kontaktovat na telefonním čísle +420 603 565 689 nebo prostřednictvím e-mailu j.adamek@ward.cz.

Více informací o Protipožární ochraně a bezpečnosti práce v Praze a okolí se dozvíte na: www.ward.cz

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Praha a okolí

Příslušná vzdělávací střediska také nabízí, stejně jako v případě požární ochrany, několikatýdenní kurz pro potenciální zájemce, kteří budou chtít působit jako bezpečnostní technici, respektive odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.

Školení v oblasti ochrany životního prostředí - Praha a okolí

Každá firma, ať už zaměřená na výrobu, nebo služby, by se měla řídit a respektovat legislativu, která souvisí s ekologií. Není výjimkou, že firmy zaměstnávají tzv. ekologa podniku, a to na klasickou pracovní smlouvu. Je však možné spolupracovat i formou uzavřené smlouvy o dílo.

Co řeší takový ekolog podniku? Především se zabývá produkujícími odpady (jejich analýzou, zneškodňováním), obaly, chemickými látkami, ochranou ovzduší, ochranou vod, prevencí havárií aj.

Zvažujete, že byste se rádi stali podnikovým ekologem? Pak není nic jednoduššího, než se přihlásit na cíleně zaměřený odborný kurz. V případě, že budete po skončení kurzu úspěšní, tj. složíte písemné i ústní zkoušky, tak obdržíte osvědčení, které Vás bude opravňovat k výkonu činnosti podnikového ekologa.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha

Umět předávat studiem a praxí získané vědomosti, znalosti a zkušenosti druhým, není zas tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ne každý disponuje patřičným vzděláním, ne každý je také rozeným řečníkem. Jistě se shodneme na tom, že jsme byli účastni minimálně jednoho školení, které bylo vedené takovou formou, že se chtíc, nechtíc klížily oči.

Obsahová náplň školení - Praha a okolí

Obsahová náplň jednotlivých školení se bude odlišovat s ohledem na zaměření konkrétního kurzu a povinnosti daného pracovníka. Jiné činnosti totiž vykonává například technik požární ochrany, jiné zase preventista požární ochrany, atd.

Co se například řeší na kurzu, který má připravit ke zkoušce potenciálního technika požární ochrany? V prvé řadě je zapotřebí se podrobně seznámit s příslušnými právními a technickými předpisy. V kurzu se řeší také požární bezpečnost staveb – posouzení případného požárního nebezpečí. Účastník kurzu se v neposlední řadě seznámí i s funkcí a technickými vlastnostmi veškeré možné požární techniky. Účastník bude obeznámen s fyzikálními i chemickými procesy hoření, a to včetně výbuchů. To je však jen část několikahodinového kurzu.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolíAkreditace kurzů - Praha a okolí

Na co je dobré se zaměřit při výběru instituce, která nabízí výše uvedená školení? Kromě referencí, odbornosti lektorů, obsahové náplně, ceny za kurz aj., se zajímejte, zda je kurz akreditován, ať už MŠMT ČR (Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy), nebo MPSV ČR (Ministerstvem práce a sociálních věcí). Bez akreditace by se Vám totiž mohlo lehce stát, že potenciální zaměstnavatel, či firma hledající technika PO nebo BOZP, Vás nevybere, ať budete sebelepší. A to jen z jednoho prostého důvodu. Budete mít sice v ruce osvědčení, ovšem bez akreditace. V podstatě jakékoli školení, či kurz, nemá takovou váhu, jako kurz akreditovaný.

Zaplacení školení zaměstnavatelem jako benefit - Praha a okolí

Pokud jste majitelem firmy, pak nemusíte svěřovat požární ochranu, ale také bezpečnost práce „cizí“ firmě, či osobě, kterou neznáte. Můžete touto oblastí pověřit některého z Vašich kompetentních pracovníků. Před tím ho však „vyšlete“ na příslušný kurz a následné zkoušky. Není rozhodně výjimkou, že zaměstnavatelé motivují své zaměstnance tím, že jim zaplatí určitá školení. Takovýmto krokem získají obě strany. Zaměstnavatel prohloubí u zaměstnance jeho loajalitu, nebude muset vyhledávat určitého externího specialistu aj. A jaké výhody plynou pro zaměstnance? Ten si zvýší, či prohloubí svoji kvalifikaci, což současně zvýší jeho „cenu“ na trhu práce pro případné pozdější hledání nové práce. Zaměstnanec bude také více motivován.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24960 (topprodukt.cz#2341)


Přidat komentář