Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Protipožární ochrana a bezpečnost práce jsou jedny z prvních pojmů, se kterými se setkáme ihned po nástupu do zaměstnání. K tomu, abychom mohli pracovat, potřebujeme projít nutným školením v požární ochraně a bezpečnosti práce.

Nejdůležitější co máme, je náš život a k tomu, abychom byli živi a zdraví co nejdéle, je potřeba dávat na sebe pozor nejen doma, ale také v zaměstnání. Protipožární ochrana a bezpečnost práci je jedním z nejdůležitějších aspektů, které musí dodržovat každý z nás.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Praha a okolí

Bezpečnost práce a stejně tak i požární ochrana patří do skupiny činností, jejímž základem je především prevence. Pouze prevence vede k tomu, že jsou při práci minimalizovány jakékoli nehody, úrazy a různé škody na majetku daného zaměstnavatele. Hlavním problémem, se kterým se firmy v případě protipožární ochrany a bezpečnosti práce potýkají nejvíce, je, především neznalost obou těchto oblastí, což je dáno tím, že se jedná o oblasti velmi rozsáhlé. A zde nastávají problémy jako špatně vedená dokumentace, nedostatečně proškolený personál atd.

Co musí zahrnovat protipožární ochrana? - Praha a okolí

Abychom měli vše v oblasti protipožární ochrany v souladu s platnými směrnicemi a zákony, je potřeba abychom splnili všechny potřebné parametry. V první řadě je nutné, aby všechny úkoly v oblasti PO plnila pouze osoba odborně způsobilá. Dále je nutné pravidelné dostatečné školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků a preventivních požárních hlídek. Je také nutné mít v pořádku vypracovány provozní předpisy a předepsanou dokumentaci PO. Velmi však záleží na již zmiňované prevenci a také je nutná dostatečná vybavenost hasicími přístroji a hydranty, na nichž je potřeba nechat pravidelně provádět revize. V případě, že již hořet začne, je nutné vědět, jak se co nejrychleji evakuovat a jak postupovat, s čímž nám pomohou bezpečnostní tabulky a další bezpečnostní prvky, pomocí nichž se dostaneme rychle do bezpečí.

Dokumentace požární ochrany - Praha a okolí

To, jak musí vypadat dokumentace požární ochrany, udává vyhláška, které přesně určuje, co vše musí obsahovat.

dokumentaci požární ochrany musí být dokumentace o začlenění provozovaných činností, posouzení požárního nebezpečí a stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

Dále pak v ní nesmí chybět požární řád, požární poplachová směrnice, požární evakuační plán a v neposlední řadě také dokumentace zdolávání požáru a řád ohlašovny požáru.

Školení v oblasti požární ochrany - Praha a okolí

V oblasti požární ochrany musí být proškolen každý zaměstnanec a to bez výjimky. Školení je tedy povinné a mělo by být prováděnou pouze odborně způsobilou osobou v oblasti PO. Každé školení požární ochrany by mělo být ukončeno ústní zkouškou nebo provedením zkušebního testu, přičemž formu této zkoušky si určuje zaměstnavatel sám. V případě, že není zaměstnavatel odborně způsobilý provádět školení PO sám, najímá si na tuto práci externí firmy.

Bezpečnost práce - Praha a okolí

Bezpečnost práce neboli BOZP je další z povinností, které musí zaměstnavatel splňovat. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Jedná se o souhrn opatření, které nás vedou k tomu, abychom při výkonu povolání předcházeli ohrožení lidského života. Důležité je také vědět, že se školení BOZP netýká pouze lidí pracujících ve výrobních prostorách, ale také lidí, pracujících v kancelářích. Také školení BOZP mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé. A také zde platí, že nemá-li zaměstnavatel odborně způsobilou osobu, najme si na dané školení externí firmu.

Co je součástí BOZP?

Součástí  BOZP je vyhledat a také vyhodnotit rizika při práci, kategorizaci práce, bezpečnost technických zařízení, osobní ochranné pomůcky atd. Pravdou také je, že BOZP velmi úzce souvisí s požární ochranou, firemní ekologií, pracovním lékařstvím atd. Také zde platí, že musí být řádně proškolen každý zaměstnanec. Školení BOZP musí být také ukončeno ústní či písemnou zkouškou, která je prováděna formou testu. Také u školení BOZP si určuje sám zaměstnavatel, jakou formu ukončení bude toto školení mít.

Jaké druhy školení BOZP existují?

Školení BOZP můžeme rozdělit na dva druhy. Prvním druhem je školení vstupní, které podstupuje každý nový zaměstnanec a vede k tomu, aby se seznámil s pracovním řádem. Doklad o provedeném vstupním školení je uložen v osobní složce a má platnost trvání po celou dobu pracovního poměru. Opakované školení je potřeba v tom druhu zaměstnání, kdy to vyžaduje povaha a závažnost vykonávané práce. Lhůtu, která určuje, jak často bude toto opakované školení prováděno, si určuje každý zaměstnavatel sám, avšak ve většině případů se jedná o lhůtu 12 měsíců. Pravdou také je, že by tato lhůta neměla být delší, než 2 roky. Lhůty opakovaného školení musí být zaneseny také v kolektivní smlouvě nebo pracovním řádu. Rovněž dokument o provedení opakovaného školení se zakládá do osobní složky zaměstnance. Forma ukončení vstupního a opakovaného školení je vždy na uvážení každého jednotlivého zaměstnavatele.

Kdo smí provádět školení BOZP a PO?

O tom, že musí každý zaměstnavatel podrobit své zaměstnance školení PO a BOZP je zmínka již výše v tomto článku. Co zde však uvedeno není, je kdo vlastně tento druh školení provádět může. Osoba, která provádí toto školení, musí vlastnit patřičné živnostenské oprávnění v oboru požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Chce-li mít zaměstnavatel jistotu, že jeho zaměstnance proškoluje opravdu osoba odborně způsobilá, měl by trvat na tom, aby mu daná osoba předložila dokumenty, které jej k tomuto opravňují. V opačném případě by byla všechna školení neplatná a zaměstnavatel se tak vystavuje postihu, který by jej čekal v případě kontroly nebo v případě, že dojde k úrazu či požáru na pracovišti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25033 (topprodukt.cz#2420)


Přidat komentář