Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Sokolov a okolí

Protipožární ochrana a bezpečnost práce jsou termíny, které jsou známé především zaměstnavatelům, a které jim ukládají ze zákona určité povinnosti. V dnešní době je naštěstí nespočet firem, které se touto problematikou a školením zaměstnanců zabývají.


Protipožární ochrana

Dodržování stanovených předpisů a povinností, souvisejících s požární ochranou, ukládá právnickým a fyzickým osobám několik právních předpisů, jako je zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., zákoník práce, vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, dále třeba nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a jiné. Je spousta činností, které mohou přinést riziko vzniku požáru, proto existují výše uvedené předpisy, které pokud jsou dodržovány, takové riziko značně eliminují a lze jim účinně předcházet. Odpovědnost za dodržování těchto předpisů nese statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo její zástupce, případně majitel objektu. Podle zákona o požární ochraně je každý člověk povinen si počínat tak, aby nezadal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek, dále je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, nevystaví-li se tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou pomoc. Tam, kde existuje provozem nějaké činnosti větší riziko vzniku požáru, je dle zákona nezbytné, aby bylo zabezpečené pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně s odbornou přípravou. Tato povinnost se vztahuje na všechny fyzické osoby, jež jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Takové školení, které by mělo být zadokumentováno, v každém případě zvyšuje odbornost zaměstnanců a snižuje tak riziko vzniku mimořádné události. Jak je již výše uvedeno, je v dnešní době nespočet různých firem, které se problematikou požární ochrany a bezpečností práce zabývají a jsou oprávněné provádět různá školení, apod.

Bezpečnost práce

Zákoník práce nám říká, že každý zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyplývá to s ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Často se také můžeme setkat se zkratkou BOZP, která znamená Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. BOZP je v podstatě souhrn opatření, kterými se předchází ohrožení života a poškození lidského zdraví při pracovním procesu a které jsou stanoveny legislativou či zaměstnavatelem. Cílem BOZP je co nejvíce omezit, v lepším případě vyloučit všechna rizika, která vznikají při každé činnosti. Bohužel je stále velké množství zaměstnavatelů, kteří k této problematice přistupují velice laxně a veliké množství zaměstnanců, jež neznají svá práva a neví, na co mají nárok. BOZP se zabývá problematikou vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci, kategorizací prací, bezpečností technických zařízení, ochrannými prostředky a pomůcky, hygienou práce a pracovního prostředí, úzce souvisí s firemní ekologií, pracovním lékařstvím a především s požární ochranou. Jak je již výše uvedeno, dnes existuje nespočet firem, které se zabývají jak požární ochranou, tak i bezpečností práce. Dobré firmy jsou schopné zajistit odborné školení, zajistit k tomu potřebné náležitosti a dokumenty.

Každý  zaměstnavatel je dle zákona také povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění je povinen vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Jestliže není možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimální. Zaměstnavatel by měl na základě bezpečnostních rizik vyplývajících z pracovní činnosti minimálně jednou ročně pořádat školení bezpečnosti práce pro své zaměstnance a měl by dohlídnout na to, aby se zaměstnanci takového školení zúčastnili a bezpečnost na pracovišti důsledně dodržovali. Je nutné, aby všechna riziková místa byla také správně označena. Jestliže dojde k úrazu nebo ke škodě na majetku v důsledku toho, že proškolený zaměstnanec nedodržel bezpečnostní předpisy, může zaměstnavatel požadovat náhradu škody od zaměstnance. Mezi zákonnou povinnost zaměstnavatele patří i zajištění závodní preventivní péče.

Kategorizace prací

Pod pojmem kategorizace prací se rozumí rozčlenění druhů prací z hlediska rizikovosti a vlivu na zdraví zaměstnanců. Při určování, do které kategorie určité místo spadá, má hlavní roli několik faktorů, kterými jsou prach, hluk, chemické látky, vibrace, neionizující záření a elektromagnetická pole, fyzická zátěž, tepelná zátěž, chlad, psychická zátěž, zátěž zraková, práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Do které kategorie jaké místo spadá, musí být měřením prokázáno a musí být schváleno orgánem ochrany zdraví.

Ochranné pracovní prostředky

Ochranné pracovní prostředky představují obrovskou paletu všech možných prostředků, jež mají za úkol chránit rozličné části lidského těla před riziky, které jsou přímo spojeny s výkonem té či oné pracovní činnosti. Může se jednat například o ochranné brýle, přilbu, obličejový štít, respirátor, pracovní oděv, přičemž je velmi důležité aby takové prostředky nebyly poškozené, opotřebené a správně plnily svoji funkci. Ochranné pomůcky chrání zaměstnance například před toxickými látkami, ostrými předměty, kyselinami, louhy, horkými povrchy, žárem, prachem, padajícími předměty. Vztahem pracovního prostředí a jeho vlivem na zdraví zaměstnanců se zabývá hygiena práce. V zájmu každého zaměstnance je, aby takové ochranné prostředky vždy používal a osobně dohlédl na to, zda nejsou poškozené, znečištěné, apod., zkrátka, aby dobře plnily svoji úlohu.

Bezpečnost technických zařízení

Bezpečností technických zařízení se rozumí jejich stav, který poskytuje alespoň takovou míru jistoty, že při dodržení všech zásad nedojde k jejich poruše. Znamená to tedy, že nedojde ke vzniku nějaké rizikové situace použitím technického zařízení, která by mohla ohrozit osoby či majetek. Je celá řada autorizovaných společností, která provádí prohlídky, řídí a vyhodnocuje zkoušky, kterými se přesvědčí, jestli technická zařízení splňují všechny předpisy a požadavky. Jsou i některá technická zařízení, které podléhají dozoru dle zákona, jedná se taková zařízení, které mají zvýšenou míru ohrožení zdraví. Mezi taková technická zařízení patří elektrická, plynová či tlaková zdvihací.

Z toho, co je zde napsáno, je patrné, že požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, je velmi rozsáhlá problematika, která, pokud se podcení, může mít doslova nedozírné důsledky. Proto, pokud kterýkoliv zaměstnavatel nebo i zaměstnanec v téhle problematice stále tápe, není nic lehčího, než požádat nějakou kvalitní firmu, která se tímto zabývá, o poradenství. Vyhnete se tak možným nepříjemnostem a předejdete možnému riziku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24947 (topprodukt.cz#2328)


Přidat komentář