Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Ústí nad Orlicí a okolí

Jste majitel firmy či zaměstnavatel a potřebujete proškolit své zaměstnance o protipožární ochraně a bezpečnosti práce? Obraťte se na profesionální firmu, která taková školení, a nejenom to, poskytuje.

Termíny, jako je protipožární ochrana a bezpečnost práce ukládají především zaměstnavatelům ze zákona určité povinnosti, které musí dodržovat a kterými se musí řídit. V současné době existuje naštěstí mnoho profesionálních firem, které se školením zaměstnanců v oblasti protipožární ochrany a bezpečnosti práce zabývají.

Protipožární ochrana a bezpečnost práce Ústí nad Orlicí

Pokud zajišťujete** školení o protipožární ochraně a bezpečnosti práce** a jste z** Ústí nad Orlicí a okolí**, velmi rádi Vám doporučíme kvalitní firmu pana Luďka Zemana, která se zabývá jak bezpečností práce a ochrany zdraví pří práci, tak i požární ochranou. Firma Luděk Zeman provádí veškeré činnosti na základě mnohaleté praxe a zabývá se všemi činnostmi v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, kontroly a prodeje hasicích přístrojů, hydrantů, požárního a bezpečnostního značení.

 

 

 

 

 

 

 

www.ludekzeman.cz

Z bezpečnosti práce nabízí tato firma kontrolu pracovišť dle právních předpisů, zpracování dokumentace, školení zaměstnanců a mnoho dalších činností dle domluvy, dále zpracovává plán BOZP, či zpracovává a vede dokumentace stavby a mnoho dalších. Co se týká požární ochrany, tak provádí kontroly pracovišť dle pr. předpisů, zpracovává a vede dokumentace, školí zaměstnance atd. Pokud jste se rozhodli služeb firmy Luďka Zemana využít, můžete se s nimi zkontaktovat buď osobně na adrese: Sopotnice 281, 561 15, nebo prostřednictvím telefonního čísla: +420 603 894 223 či emailové adresy: zemanbozp@seznam.cz. Více informací se dovíte na webové adrese: http://www.ludekzeman.cz/.

Protipožární ochrana

Aby právnické i fyzické osoby dodržovaly stanovené právní předpisy a povinnosti týkající se protipožární ochrany, musí se podrobit dodržování zákonů a to: zákonu o požární ochraně č. 133/1985 Sb., vyhlášce MV č. 246/2001 Sb,  zákoníku práce, zákonu o požární prevenci, vyhlášce MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nebo také nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Zákonů, které se protipožární ochranou zabývají, je však podstatně více.

Riziko vzniku požáru hrozí opravdu při mnoha činnostem a proto znalost výše uvedených předpisů je vhodná proto, aby se takové riziko vzniku požáru co nejvíce eliminovalo a účinně se mu předcházelo. A kdo že nese odpovědnost za dodržování těchto přepisů? Tak jistě je to statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo zástupce této fyzické osoby. Stejně tak i majitel objektu je zodpovědný za jejich dodržování. Zákon o požární ochraně stanoví, že každý je povinen počínat si tak, aby za žádných okolností a žádným způsobem nezadal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek, dále je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, nevystaví-li se tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou pomoc.

Jestliže provozujete činnost, při které hrozí podstatně vyšší riziko vzniku požáru, musíte podle zákona o požární ochraně zajišťovat pravidelné školení svých zaměstnanců. Tato povinnost se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném podobném poměru k právnické osobě. Školení o protipožární ochraně zvyšuje samozřejmě odbornost zaměstnanců, ale hlavní je to, že snižuje touto odborností riziko vzniku požáru.

Bezpečnost práce

Podle zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato povinnost mu vyplývá z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Co znamená zkratka BOZP? Pokud se s touto zkratkou v oblasti bezpečnosti práce setkáte, neznamená nic jiného než Bezpečnost a ochranu zdraví při práci. BOZP představuje taková opatření, díky kterým nedochází k ohrožení života a zdraví při pracovní činnosti. Taková opatření jsou stanovena legislativou nebo zaměstnavatelem. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zabývá problematikou vyhledávání rizik při práci a zároveň i jejich vyhodnocením, dále bezpečností technických zařízení, kategorizací prací, dále se zabývá ochrannými prostředky a mnoha dalšími. Stále se najde plno zaměstnavatelů, kteří školení BOZP neberou příliš vážně, mají k němu vlažný přístup, a proto se najde pořád hodně zaměstnanců, kteří neznají svá práva a ani pořádně neví, na co mají nárok. A právě proto jsou zde firmy, které se zabývají nejenom požární ochranou, ale také bezpečností práce a tyto firmy Vám dokážou uspořádat a zajistit kvalitní odborné školení, ke kterému Vám zároveň zajistí potřebné dokumenty.

Každý zaměstnavatel je povinen nepřetržitě vyhledávat nebezpečné činitele v pracovním prostředí, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Tato povinnost je mu stanovena zákonem. Dále je povinen přijímat opatření k jejich odstranění. Pokud není v jeho silách možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen přijmout taková opatření, aby ohrožení bezpečností včetně zdraví jeho zaměstnanců bylo co možná nejmenší. Každý zaměstnavatel by měl alespoň jednou ročně zajistit školení bezpečnosti práce a také zajistit to, aby se takového školení jeho zaměstnanci zúčastnili a bezpečnost následně dle provedeného školení na pracovišti dodržovali.

Základní informace o hasicích přístrojích pro domácnost

Hasicí přístroje patří mezi tzv. věcné prostředky požární ochrany. Hasicí přístroje je možné dělit na přenosné, přívěsné nebo pojízdné hasicí přístroje. Věcné prostředky požární ochrany jsou takové prostředky, které jsou používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky, které jsou používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany.

Hasicí přístroje je možné dále dělit podle typu jejich náplně na hasicí přístroje práškové, sněhové, pěnové, vodní nebo halotronové hasicí přístroje.

Jak vybrat ten správný hasicí přístroj?

Vhodný hasicí přístroj je závislí na hořlavé látce, dále na účinku hasební látky a na znalosti prostoru, ve kterém má být hasicí přístroj použit. Nejčastěji se používají v objektech hasicí přístroje přenosné. Pojízdné hasicí přístroje se používají v podmínkách na některých provozech. Liší se pouze v objemu hasiva ve způsobu jejich uvedení do provozu. Do domácnosti se nejčastěji používá hasicí přístroj práškový, který je univerzální, což znamená, že je možné jej použít na pevné látky, plyny, kapalné látky, elektřinu, atd. Nejlepším možným hasivem na hašení požárů pevných látek je voda, ale vodní hasící přístroj není možné používat na hašení elektrických zařízení pod napětím a v jejich blízkosti.

Jak jsou hasicí přístroje konstruovány?

Všechny hasicí přístroje by měli být konstruovány tak, aby byla jejich manipulace jednoduchá, aby nebyly váhově těžké a hlavně, aby byly spolehlivé. Vzhledem k tomu, že množství hasiva je v nich omezené, jsou určené zpravidla pro začínající požáry, kdy je možné ještě bezpečně přístroje použít.Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24980 (topprodukt.cz#2365)


Přidat komentář