Protipožární ochrana a bezpečnost práce - Zlín a okolí

Chystáte se, že vstoupíte do „světa podnikatelů“, kdy se budete věnovat oblasti, které skutečně rozumíte, a baví Vás? Ostatně, ukažte nám někoho, komu by se to nelíbilo. S podnikáním však souvisí i řada povinností.

Jednou z nich je zajištění protipožární ochrany a bezpečnosti práce. Jak tuto důležitou problematiku vyřešíte? Svěříte ji někomu zodpovědnému ze svých zaměstnanců, i když laikovi? Nebo se spíše obrátíte na specializovanou firmu?

V praxi to povětšinou funguje tak, že zaměstnanec je tzv. administrativní spojkou, a to profesionální externí firmě. Aby totiž zaměstnanec mohl vykonávat činnosti v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, musí být způsobilý, což definuje příslušný zákon. Kromě toho, s profesionály máte tu jistotu, že nebude nic zanedbáno. Nebudete se muset obávat případných uložených pokut stran úřadů. A kdyby došlo na nejhorší v podobě vypuknutí požáru, pak budete připraveni, jak po stránce vybavení, tak proškolení.

Nyní se blíže podíváme na problematiku požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

Prodej prostředků požární ochrany

Pro zajištění maximální ochrany, ale také evakuaci a záchrany osob, ať už nacházejících se v prostorách zaměstnavatele, doma aj., je zapotřebí mít k dispozici nezbytné prostředky požární ochrany. Konkrétně je řeč o věcných prostředcích požární ochrany.

Věcné prostředky požární ochrany

Co vše zahrnují zmíněné věcné prostředky požární ochrany? Především se jedná o hasicí přístroje, ať už přenosné, přívěsné a/nebo pojízdné. Dalšími neméně důležitými prostředky jsou hasiva, požární stříkačky, ventilátory, generátory, ale také záchranné seskokové matrace, tunely, plachty, žebříky, pneumatické vaky. Nesmíme také zapomenout ve výčtu na požární výzbroj, osobní ochranné prostředky, hydraulické vyprošťovací zařízení. Kompletní výčet věcných prostředků požární ochrany, je možné se dočíst ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Výše uvedené věcné prostředky požární ochrany je možné zakoupit ve specializované prodejně, ale také u firem, které zajišťují služby v oblasti požární ochrany. Rozhodně doporučujeme kupovat prostředky pouze u ověřených prodejců a firem. Kupovat například hasicí přístroje na tržišti apod., není zrovna ideální a bezpečné. Určitě nikdo z nás nechce hazardovat s bezpečím, zdravím a životem vlastním, ale také ostatních, ať už spolubydlících, nebo zaměstnanců aj.

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Kdo může vykonávat služby v oblasti požární ochrany? Odbornou způsobilost jako takovou, definuje příslušný zákon o požární ochraně. Kromě toho se zákon zabývá i činnostmi, které může taková osoba vykonávat.

Pojďme se podívat blíže na jednotlivé činnosti. Odborně způsobilá osoba v prvé řadě zabezpečuje posouzení požárního nebezpečí, provádí odbornou přípravu preventistů požární ochrany, provádí odbornou přípravu zaměstnanců, a to těch, kteří jsou jmenováni do tzv. preventivních požárních hlídek.

A kdo tedy může být odborně způsobilou osobou v požární ochraně? Jedná se o příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR, fyzické osoby, které složily patřičnou zkoušku odborné způsobilosti, znalce a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany, absolventy škol požární ochrany, či absolventy příslušného vysokoškolského studia.

Práce technika požární ochrany

Pak zde máme ještě technika požární ochrany, který kupříkladu provádí školení zaměstnanců o požární ochraně, odbornou přípravu preventistů požární ochrany, odbornou přípravu příslušných zaměstnanců, kteří jsou členy preventivní požární hlídky. Technik se však věnuje také zajištěním údržby, kontroly a opravy technických i technologických zařízení, označuje patřičná místa bezpečnostními značkami aj.

Školení o požární ochraně

Výše jsme zmínili, že technik provádí školení o požární ochraně. Jste-li vlastníkem firmy, pak máte povinnost spočívající v zajištění tohoto školení u všech Vašich zaměstnanců. Je třeba také pamatovat na to, že školení není pouze jednorázové, tj. při vzniku pracovního vztahu. Školení požární ochrany, stejně jako školení bezpečnosti práce, je v periodických lhůtách.

Spolupráce s odborně způsobilou osobou v požární ochraně

Dostali jsme se k formě spolupráce. Máte v podstatě dvě možnosti. Záleží na Vás, která z nich Vám a Vámi vybranému jedinci, firmě, bude vyhovovat. Spolupracovat můžete buď na základě pracovněprávního vztahu, tj. formou pracovní smlouvy, nebo na základě smlouvy o spolupráci, tj. smlouvy o dílo.

Bezpečnost ochrany zdraví při práci

Každá práce vyžaduje takový způsob vykonávání, aby bylo dbáno na bezpečnost vlastní, ale i spolupracovníků. Ten, kdo například pracuje v kanceláři na administrativní pozici, může namítat, že v jeho případě se nemůže jednat o nějaké vážné ohrožení zdraví. Ovšem i při práci s počítačem, tiskárnou, se dá natropit všelicos. Častými úrazy, i když možná na první pohled banálními, bývají různá uklouznutí na podlaze, ať už čerstvě vytřené, tj. mokré, nebo podlaze, kde je vylitá nějaká kapalina, jako olej. Výčet pracovních úrazů by však dal na samostatný článek. Obecně je třeba říci, že je třeba plnit své pracovní povinnosti nejen ve stanovených termínech, jak potřebuje zaměstnavatel, ale také bezpečným způsobem. Není výjimkou, respektive u některých profesí je přímo vyžadováno, existence pracovních postupů, podle kterých musí daný zaměstnanec přesně postupovat.

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti práce

Jistě Vás bude zajímat, jakou šíři služeb můžete očekávat u firmy, která se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci. To, co Vám každá z takových firem nabídne, je bezpochyby zajištění vstupního a periodického školení všech zaměstnanců. Firma Vám také povede nezbytnou dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Můžete se také setkat s nabídkou služeb, ke kterým patří například kategorizace prací, či analýza případných rizik.

Kategorizace prací

V předchozím odstavci jsme se dotkli tzv. kategorizace prací. O jakou službu se konkrétně jedná? Kategorizace prací, tj. veškerých pracovních pozic, se vyhotovuje na základě veškerých možných rizikových faktorů, které s konkrétní prací souvisí. Jedná se především o faktory, jako je víření prachu, hladina hluku, vibrace, chemikálie aj.

A co obsahuje vypracovaná kategorizace prací? Součástí dokumentace je označení veškerých prací, dále název a umístění místa pracoviště, kde je konkrétní činnost vykonávána, následně dílčí úkony, délka jedné směny, výčet rizikových faktorů k dané práci, návrh zařazení do příslušné kategorie. V neposlední řadě musí kategorizace obsahovat i konkrétní opatření, která přispějí, respektive zajistí ochranu zdraví zaměstnanců pro konkrétní práci.

Analýza rizik

K čemu vůbec slouží služba „analýza rizik“? Již jsme zmínili, že každá práce vyžaduje jiné pracovní postupy a zahrnuje svoji specifickou náplň. Vámi oslovená firma provede analýzu rizik u každé pracovní pozice. Respektive, pokud například máte ve firmě patnáct účetních, které vykonávají obdobnou práci, pak nebude zkoumat všech patnáct konkrétních, jednotlivých zaměstnanců, ale svoji pozornost soustředí na profesi, jako takovou. A poté, na základě vyhodnocených analýz rizik, je možné určit OOPP neboli ochranné osobní pracovní pomůcky. Tyto pomůcky pak musí pracovníci konkrétních pozic při práci, pracovních úkonech, používat.

Díky nim, dodržováním pracovních postupů a pravidelným proškolováním, bude možné účinně zamezit případným nehodám, vzniklých v práci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24959 (topprodukt.cz#2340)


Přidat komentář