Protipožární ochrana - Hronov a okolí

Jednou z nejdůležitějších věcí při stavbě jakékoliv budovy je zabezpečení protipožární ochrany, na které je důležité myslet již při samotném projektování stavby. Díky tomu můžete předejít vzniku požáru nebo jeho rozšíření.

Protipožární ochrana – Hronov a okolí

Možná v tuhle chvíli právě Vy řešíte situaci, kdy byste potřebovali využít služeb firmy pracující v oblasti protipožární ochrany. Pokud jste z Hronova a okolí a dosud jste žádnou kvalitní a spolehlivou firmu nevybrali, rádi bychom Vám doporučili profesionální firmu pana Jiřího Karáska, která se nachází na adrese: Smetanova 616, 549 31 Hronov.

www.karaso.cz

Tato firma se specializuje na služby v oblasti protipožární ochrany, kdy zpracovává základní povinné dokumentace protipožární ochrany, zajišťuje školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zajišťuje odbornou přípravu, poskytuje poradenství, dále dodává hasicí přístroje a požární hydranty, kontroluje, reviduje a poskytuje servis hasicích přístrojů a požárních hydrantů a mnoho dalších. Pokud Vás tato firma zaujala a uvažujete o možnosti spolupráce, můžete se s panem Karáskem zkontaktovat buď telefonicky na čísle: +420 604 203 137 nebo prostřednictvím emailové adresy: karaso@email.cz. Více informací získáte na webových stránkách firmy: http://www.karaso.cz/.

Co je to protipožární ochrana (PO)

Základ požární ochrany tvoří zjišťování a vyhodnocování faktorů, které mohou vést k požáru, pokud dojde k určitým okolnostem. Žádoucí je, aby došlo k co nejvíce možnému snížení pravděpodobnosti vzniku požáru a v případě vypuknutí požáru k efektivní připravenosti na zdolání takového hoření. Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří při každé činnosti, kterou provozuje, aby takovou činnost zařadil do kategorie podle stupně požárního nebezpečí. K tomu musí vést povinnou dokumentaci. Pokud je provozovaná činnost zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, plynou pro něj ze zákona další povinnosti.

Proč oslovit firmu zabývající se protipožární ochranou?

Firma, která v dané oblasti nabízí svoje služby, provede vždy vstupní analýzu ve společnosti, ve které své služby poskytuje. Tato analýza je jakýmsi prvním krokem k tomu, aby byl zjištěn aktuální stav. V průběhu analýzy firma zjistí, zda dochází k plnění všech požadavků podle platných právních norem určených k zajištění požární ochrany. Díky provedené analýze odborná firma získá veškeré potřebné informace, kterých je potřeba pro vypracování povinné dokumentace požární ochrany a pro zpracování navržených opatření, které vedou k nápravě zjištěných nedostatků nebo alespoň k jejich minimalizaci.

Dokumentace požární ochrany

Dokumentaci požární ochrany je potřeba zpracovat v takovém rozsahu, který vyplyne z podmínek požární bezpečnosti. Není nezbytné, aby byla u všech činností zpracována veškerá dokumentace, ale o to důležitější je odpovědnost za kvalitní posouzení každé provozované činnosti a jejího vyhodnocení. Zákon o požární ochraně umožňuje zpracovat dokumentaci o požární ochraně variabilně, díky čemuž je možné některé požadavky určitých druhů dokumentace zpracovat do jiných druhů dokumentace. Zpracování dokumentace je velmi náročnou činností, a to nejen z hlediska času, ale klade důraz na logické myšlení, kreativitu, atd.

Co musí dokumentace obsahovat

Každá dokumentace požární ochrany by měla obsahovat následující informace – začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany požární poplachové směrnice, požární řád, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, řád ohlašovny požárů, dále dokumentace o provedeném školení, požární knihu, tematický plán školení zaměstnanců, tematický plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek a tematický plán odborné přípravy preventistů požární ochrany.

Požadavky na tvorbu a umísťování dokumentace požární ochrany

Při zpracování a umísťování dokumentace je nutné dbát na věcnou správnost, čímž se rozumí, že zpracovatel musí postupovat podle osnovy, která je daná předpisem. V dokumentaci musí být uvedeny konkrétní údaje podle požadavků předpisů. Dále dokumentace musí být srozumitelná, což znamená, že musí být psaná česky, jazykově i stylisticky správně, pokud obsahuje cizí slova, tyto je potřeba v dokumentaci vysvětlit a nesmí se používat nevysvětlené zkratky. Dokumentace požární ochrany musí být stručná a obsahovat pouze nezbytné a důležité informace. Další zásadou dokumentace je její jednoznačnost, tedy používat přesné citace a odpovídající terminologii, musí v ní být jednoznačně vymezeny okruhy adresátů a uvedeny požadavky na jejich chování a odpovědnost. K dalším zásadám patří např. to, že se má používat technická terminologie a nepoužívat nevhodné přívlastky, dokumentaci je potřeba logicky strukturovat, aby byly údaje v ní obsažené v logickém sledu, dokumentaci požární ochrany je nutné zveřejnit na vhodné místo, přičemž se musí zohlednit čtecí vzdálenost a zajistit vhodné osvětlení, každá dokumentace požární ochrany musí být přiměřená, kdy zpracovat musí zvážit množství zveřejňovaných informací, aby adresát nebyl přesycen.

Školení požární ochrany

Pokud zaměstnavatel provozuje činnost, která se vyznačuje zvýšeným anebo vysokým požárním nebezpečím, je na základě zákona povinen provádět pravidelná školení. Školení se musí provádět zvlášť pro vedoucí zaměstnance, dále pro ostatní zaměstnance a pro osoby, které jsou zařazené do preventivních požárních hlídek.

Základní školení požární ochrany vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v rámci školení by měli být rozebrány časté příčiny požárů, zásady požární prevence, atd.

Hasicí přístroje

Existuje několik druhů hasicích přístrojů. Tyto se od sebe odlišují velikostí, způsobem použití, náplní a dalšími parametry. Tato zařízení slouží k zabránění požárů a zastavení jeho šíření. Hasicí přístroje můžeme rozdělit dle náplně na práškové, sněhové, pěnové, vodní a halotronové. Nejčastěji se používají hasicí přístroje přenosné, pokud je potřeba je použít v objektech.

Revize hasicích přístrojů

Ze zákona vyplývá, že je nezbytné, aby každé hasicí zařízení bylo pravidelně v určitých intervalech kontrolováno. Kontrolu je nutné provádět minimálně jednou za rok, pokud není v dokumentaci stanoveno jinak, nebo po každém použití je potřeba provést revizi nebo také v případě, že vznikne pochybnost o provozuschopnosti hasicího přístroje. Tyto kontroly provádějí firmy, které poskytují služby v oblasti požární ochrany. Takové firmy vlastní požadovaná oprávnění k dané činnosti a jsou také pravidelně proškolovány. Revize a opravy hasicích přístrojů jsou prováděny dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Co je to periodická zkouška?

Takovou zkouškou se myslí povrchová prohlídka hasicího přístroje, dále kontrola značení tohoto přístroje, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška, zda nádoba správně těsní, a zda je nádoba dostatečně pevná. Periodická zkouška představuje podrobnou kontrolu a tato se provádí jedenkrát za 3 roky, pokud se jedná o hasicí přístroje vodní a pěnové. Jinak se provádí jedenkrát za 5 let, jestliže se jedná o ostatní hasicí přístroje. Jak již bylo zmíněno, všechno kontroly, údržby, opravy a vůbec servis hasicích přístrojů musí provádět jedině takové osoby, které mají odbornou kvalifikaci k této činnosti.

Z výše uvedených informací vyplývá, že poskytování služeb, školení, zpracování dokumentace, atd. není vůbec jednoduchou záležitostí a vždy je potřeba obrátit se na profesionální firmu, která Vám ráda poradí, pomůže a zajistí všechno potřebné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25007 (topprodukt.cz#2393)


Přidat komentář