Protipožární ochrana - Tábor a okolí

Dnes je stále velké množství firem, zejména těch nedávno vzniklých bez dostatku zkušeností, které bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu berou na lehkou váhu a neví, že jim jsou určité povinnosti ukládány přímo ze zákona.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Z ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. vyplývá, že každý zaměstnavatelpovinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je vlastně souhrn opatření, jež mají za úkol předcházet ohrožení života a poškození zdraví při pracovním procesu a jsou ustanoveny jak legislativou, tak i zaměstnavatelem.

K zanedbání bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází velmi často zpravidla u začínajících podnikatelů, avšak s touto neřestí se můžeme dozajista setkat i u podnikatelů zkušených. Je však potřeba si uvědomit, že takovéto zanedbání povinnosti by Vás jako majitele podniku či zaměstnavatele mohlo v případě kontroly pověřených orgánů stát vysokou částku. A co teprve, pokud by z důvodu Vašeho laxního přístupu utrpěl některý z Vašich zaměstnanců vážný úraz? Asi byste si to vyčítali dlouho. Proto školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nepodceňujete a obraťte se na profesionální firmu, která taková školení poskytuje a pořádá.

Potřebné informace k BOZP

Na celou problematiku BOZP je potřeba se zaměřit ještě dříve, než s podnikáním vůbec začnete. Čím větší máte plány, tím důkladněji o všech krocích přemýšlejte. Existuje nepřeberné množství právních předpisů, potřebných dokumentací a všech povinností zaměstnavatele, což může vypadat hrozivě, ale není přece nutné, abyste všechno zvládli sami. Pokud je Vaše firma tvořena několika málo zaměstnanci, nebude je proškolit takový problém jako tehdy, pokud je Vaše firma hodně velká a rozvětvená. V těchto případech se využívají služby specializovaných firem. Pokud BOZP přenecháte na takové profesionální firmě, neznamená to, že byste se zbavili odpovědnosti, ale budete mít jistotu, že jste nic nezanedbali a udělali pro své podřízené maximum.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele

Do BOZP spadá velké množství zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, ze kterých pro zaměstnavatele plyne nespočet povinností. Tak například je zaměstnavatel povinen zajistit b ezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Je jasné, že čím větší firma je, tím více povinností zaměstnavatel má a tím se i problematika BOZP stává pro něj složitější.

Práva a povinnosti zaměstnance

Přesto, že se BOZP týká převážně zaměstnavatelů, právní úprava zákonů myslí i na zaměstnance. Práva a povinnosti zaměstnanců jsou vymezena a upravena zákoníkem práce a především § 106. Zaměstnancem má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má každý zaměstnanec právo na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Veškeré tyto informace musí být pro zaměstnance srozumitelné. Jestliže se zaměstnanec obává, že práce, která se po něm žádá je nebezpečná a bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví nebo život nebo zdraví jiné osoby, má právo splnění takové práce odmítnou a nelze jeho počin posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. Dalším právem a povinností zaměstnance je to, aby se podílel na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Povinnosti zaměstnanců

K základním povinnostem zaměstnance patří to, aby dbal dle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se jeho jednání bezprostředně dotýká. Každý zaměstnanec je povinen se účastnit školení, která jsou zajišťována zaměstnavatelem a která jsou zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále je povinen se podrobit preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkování, která jsou stanovena podle zvláštních předpisů. Zaměstnanec je také povinen dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatelezajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen. Další povinností je dodržování při práci stanovené pracovní postupy, používání stanovených pracovních prostředků, dopravních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků, nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky na pracovišti zaměstnavatele. Zaměstnanec je také povinen nadřízenému vedoucímu zaměstnanci oznamovat různé nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci nebo které by bezpečnost ohrozit mohly.

Dokumentace BOZP

Je potřeba si uvědomit, že obecný seznam dokumentace BOZP, který by byl závazný pro všechny podnikatele stejně, neexistuje. Vždy je potřeba vycházet z konkrétních případů a to z počtu zaměstnanců, z oboru podnikání, z používaného zařízení, atd. Proto seznam dokumentace, kterou potřebujete právě pro Vaši firmu, tedy pro Vaše zaměstnance, musí být vytvořen na základě vyhodnocení požadavků právních předpisů, které se vztahují na konkrétní podnikání. Jestliže jste začínající podnikatel a na vypracování dokumentace si sami netroufnete, nebo chcete ušetřit čas, oslovte profesionální poradenskou firmu, která se zaměřuje právě na BOZP. Díky odborné firmě předejdete zbytečným komplikacím.

Dokumentace týkající se organizace a řízení

K těmto dokumentacím patří např. podniková politika BOZP a vytyčení její realizace, dále pracovní a organizační řád firmy, který určuje mimo jiných záležitostí i povinnosti o odpovědnosti v oblasti BOZP. Do dokumentace se dále zahrnují podnikové bezpečnostní předpisy a provozní řády, kolektivní smlouvy, dokumentace ke kategorizaci prací, dokumentace k analýze rizik, havarijní plány, traumatologické plány, zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska vnitropodnikových kontrol prověrek.

Dokumentace, které se týkají pracovníků

K těmto dokumentacím patří pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení, které jsou používané v podniku, dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP, kniha úrazů, záznamy o úrazu, záznamy o seznámení zaměstnanců externích firem s bezpečnostními přepisy, záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců, a mnoho dalších.

Zpracování takové dokumentace není zcela určitě jednoduchou záležitostí a většinou zabere hodně času, který byste mohli věnovat užitečnějším věcem ve Vaší firmě. Proto neváhejte a využijte služeb specializovaných firem, které Vám požadované dokumentace kvalitně zhotoví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24981 (topprodukt.cz#2366)


Přidat komentář