Školení BOZP a PO - Středočeský kraj

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany patří mezi zákonná školení, která státní inspekce pravidelně kontroluje. O každém školení je nutné vést podrobnou dokumentaci včetně výsledku testů.

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany rozhodně není jen tak nějaké zbytečné školení. Jde o školení, které svým obsahem zaručí nabytí znalostí, které mohou v případě nečekané události ochránit majetek i život. Samotná školení jsou přesně rozplánována podle konkrétní činnosti, kterou se firma zabývá. Od toho se odvíjí i osnova školení a jeho pravidelná opakování.

Školení BOZP a PO - Středočeský kraj

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany vychází ze zákona. Zákon ukládá každé firmě, ať již státní nebo soukromé, každému podnikateli, živnostníku, i OSVČ, že musí projít zaměstnavatel i zaměstnanec pravidelnými školeními. Povinnost školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se vztahuje i na ty, kteří nemají žádné zaměstnance. Záznam o školení musí být doložen, stejně jako výsledek ověřovacího znalostního testu. Státní kontrolní orgán bude záznamy o školení hledat v dokumentaci BOZP a požární knize.

Jak zařídit školení BOZP a PO?

Samotné školení se provádí většinou naráz, ale odděleně, rozdělené do dvou bloků. Každé školení totiž vychází z jiného zákona a má jiné podmínky, předpoklady i nároky. Je také možné provádět jednotlivá školení zcela odděleně. Většinou se to však z finančního hlediska nevyplatí. Náklady na spojená školení jsou menší.

Kde objednat školení BOZP a PO?

Zákon umožňuje více možností, jak zařídit proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jednou z možností je objednání bloku školení u profesionální dodavatelské firmy. Ta zajistí vše od sestavení osnovy školení, samotného školení, ať již teoretické či praktické části a také připraví konečný znalostní test, který musí vypracovat každý z účastníků. Oslovení profesionální firmy je z hlediska nákladů vždy výhodné. Firmy nabízejí kompletní služby BOZP a PO, nebo je možné si objednat jen služby vybrané. Samotná školení je možné objednávat v několika podobách. Jednou z možností je školení přímo ve firmě, která školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany objednává. Další možnost je objednat školení v prostorách dodavatelské firmy. Tato možnost se vyplatí v případě vstupních školení, kdy jde o proškolení jednoho nebo dvou zaměstnanců. Vhodné je i školení on-line. Jde o školení formou e-learningového kurzu, kdy je pracovník proškolen přes program, ke kterému se přihlásí na internetu. I tato verze školení končí znalostním testem. Výhodou je, že školení nemá pevný termín, a tudíž je možné ho absolvovat v době, kdy to pracovníkovi nejvíce vyhovuje. V případě, kdy závěrečný test nedopadne dobře, je možné ho opakovat.

Koordinátor BOZP na staveništi

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z požadavků  zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů (zejména NV č.591/2006Sb a zákona č.183/2006 Sb.).

Základním smyslem koordinátora BOZP je především metodická a praktická pomoc investorům, zhotovitelům a všem odpovědným osobám z hlediska BOZP a PO.

Naše činnost v této oblasti kromě metodické pomoci zahrnuje zejména kontrolní činnost a  zhotovení příslušných dokumentací.

  • Oznámení o zahájení prací na inspektorát práce.
  • Zpracování plánu BOZP dle legislativních požadavků.
  • Pravidelná činnost koordinátora na staveništi.
  • Pravidelné prohlídky staveb.
  • Sledování prací z hlediska BOZP a PO.
  • Vedení dokumentace.
  • Školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO v rámci KD.
  • Metodická pomoc, odborná konzultace.

Školení BOZP a PO ve firmě - Středočeský kraj

Další možností školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je školení odpovědnou osobou. Může jít i o samotného zaměstnavatele, pokud on sám splňuje podmínky odpovědné osoby. Nebo může jít o zaměstnance, který má na starost bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu ve firmě, tudíž i školení spadá do jeho pracovních povinností. Možností je i školení pověřenou a proškolenou osobou nebo odborně způsobilou osobou pro prevenci rizik.

Školení BOZP a zákony - Středočeský kraj

Jak bylo řečeno, tak školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhá podle zákona. Jde o zákony Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a další, které pravidla a opatření dále upřesňují podle příslušné profese. Všechny uvedené zákony je třeba dále upravit na míru dané pracovní činnosti firmy. Zohlednění je nutné vzhledem k různé náročnosti i nebezpečnosti jednotlivých povolání a pracovních činností. Čím je provoz náročnější, tím jsou pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci důslednější a rozsáhlejší.

Školení BOZP v intervalech - Středočeský kraj

Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádí vždy při nástupu do práce. Žádný pracovník by neměl začít pracovat, pokud neprošel vstupním školením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neukončil ho znalostním testem. Následná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádějí většinou každoročně, u administrativních pracovních činností však postačí interval 24 měsíců a některá profesní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se provádí podle již stanovených lhůt pro jednotlivé profese, což může být i každých 36 měsíců.

Školení PO a zákony - Středočeský kraj

Školení požární ochrany se odvíjí také od zákona, jmenovitě od Zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci a výkonu státního požárního dozoru, ty se dále specifikují podle profesního zaměření dané firmy. A právě zde je velký rozdíl v jednotlivých profesních školeních. V podstatě zde platí to, co u školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Čím je provoz náročnější a nebezpečnější, tím je i školení požární ochrany rozsáhlejší.

Školení PO a jeho rozsah - Středočeský kraj

Rozsah školení požární ochrany se odvíjí od pracovní činnosti. Samozřejmě u kancelářských činností bude zřejmě školení požární ochrany krátké. Ovšem tam, kde je vysoké riziko, bude školení náročné, mnohem delší, a nejspíš bude spojené i s praktickým nácvikem. Ten často v náročných a nebezpečných provozech může při nečekané události zachránit životy i majetek. Důležitý je praktický nácvik požární ochrany i tam, kde je více lidí. Může jít o nemocnice, dětské domovy, školy, školky a podobně. Právě ve školských zařízeních jsou, co se týče požární ochrany, praktická cvičení důležitá. Děti často jednají zkratovitě a zmatečně. Opakování nácviku je tedy důležité pro rychlé a hladké opuštění budovy v případě nebezpečí.

Na co nezapomenout u školení BOZP a PO?

Všechna školení musí být řádně evidována. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být zaznamenáno v dokumentaci BOZP. Školení požární ochrany zase v požární knize. Součástí každého záznamu musí být osnova a obsah školení, jméno školitele, prezenční listina účastníků, výsledky znalostních testů. Pokud by výsledky nebyly odpovídající, pak je možné test provést opakovaně. V případě, že někdo není schopen znalostní test úspěšně složit, pak je nutné přeložit takového pracovníka na jiné místo. Prezenční listina se vždy podepisuje až na závěr školení. Vše kolem školení BOZP i PO je nutné nejen řádně zaznamenávat a dokladovat, ale také prokázat při kontrole státních orgánů. Ty mají právo v případě zjištění nedostatků uložit pokutu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25342 (topprodukt.cz#2737)


Přidat komentář