Účetní a daňová evidence - Praha

Potřebujete získat rady v oblasti účetnictví nebo daňové problematiky? Chcete si být jisti, zda vedete účetnictví správně a Vaše daňová přiznání jsou vyplněna bez chyb? V tom případě se můžete obrátit na daňového, případně účetního poradce.

Účetní vs. daňový poradce - Praha

Určitě se teď ptáte, jaký je rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem. Z názvu by mohlo vyplývat, že daňový poradce se zabývá pouze daněmi a účetní pouze účetnictvím, pravdou však je, že se oba zabývají podobnou činností, ač mají každý rozdílné oprávnění.

Daňový poradce se zaměřuje zejména na zpracování daňových přiznání, poskytování rad v oblasti daní, ale i na vedení účetnictví či daňové evidence. K této činnosti ho opravňuje zápis na seznamu daňových poradců vedený Komorou daňových poradců ČR, k jehož provedení musí nejprve složit náročné zkoušky.

Účetní poradci pak poskytují své služby na základě živnostenského listu získaného doložením několika let praxe v oboru, který je opravňuje poskytovat služby vedení účetnictví, vedení daňové evidence a poskytování účetního poradenství. Avšak v praxi se setkáme s velkým počtem účetních poradců, kteří nabízí i zpracování různých daňových přiznání.

Účetní a daňová evidence - Praha

Zvažujete, že využijete služeb specialisty zabývajícího se účetní problematikou? Jste z Prahy a přemýšlíte, koho oslovíte, komu dáte přednost? Přeci jen potřebujete k danému člověku mít maximální důvěru. Můžeme Vám dát tip na firmu Ing. Ferenc, s.r.o.. Obrátit se na ni můžete v otázce vedení daňové evidence a veškerých účetních služeb

Firmu Ing. Ferenc, s.r.o najdete na adrese Na Zlatnici 108, Praha - Podolí, 14700. Domluvit se s ní na detailech, dohodnout si rozsah práce, cenové podmínky apod., můžete telefonicky na číslech +420 731 612 781 či +420 241 433 118, nebo prostřednictvím e-mailu: dane.podoli@seznam.cz.

Účetní poradenství – charakteristika - Praha

Účetní poradenství obsahuje služby jako vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování rad v této oblasti a další související služby. Někdy je možné vést tuto evidenci vlastními silami, ale čím více účetních případů se vyskytne, tím méně únosné to je. Často je pak vhodnější využít služeb externích spolupracovníků, tedy účetních nebo daňových poradců.

Vedení účetnictví

Účetnictví musí povinně vést veškeré právnické osoby, zahraniční osoby provozující svou činnost v ČR, organizační složky státu a fyzické osoby při splnění určitých podmínek (zapsané v obchodním rejstříku nebo podnikající s obratem vyšším než 25 milionů Kč nebo pokud jim to ukládá zvláštní předpis). K vedení účetnictví se samozřejmě může člověk rozhodnout i dobrovolně.

Vedení účetnictví spočívá v evidenci všech aktiv (majetku), pasiv (zdrojů jejich krytí), nákladů a výnosů pomocí podvojných zápisů na jednotlivých účtech. Tyto účty bývají určeny v účtovém rozvrhu podniku, který vychází ze směrodatné účtové osnovy.

Pokud si necháte účetnictví zpracovat od odborníka, můžete si být jisti kvalitou a rychlým provedením. Součástí služeb bývá převzetí dokladů, jejich chronologické seřazení a následné zaevidování do požadovaných účetních knih. Na konci účetního období dochází k uzavření všech účtů i účetních knih a vyčíslení daně z příjmů. Také jsou vyhotoveny důležité výkazy, jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, ale i přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.

Vedení daňové evidence

Menší podnikatelé mohou vést pouze daňovou evidenci, která představuje jednoduchou evidenci příjmů a výdajů a také majetku a závazků. Hlavním účelem této evidence je vyčíslení základu daně z příjmů a následné stanovení daňové povinnosti.

Zpracování mezd

Většina účetních poradců nabízí i služby zpracování mezd, které spočívají ve výpočtu hrubých mezd, odvedení zákonných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti), ale i jiných odvodů ze mzdy, dále vyhotovení různých dokumentů souvisejících se mzdami a tak dále. Mezi tyto činnosti patří i roční zúčtováni daně z příjmů ze závislé činnosti Vašich zaměstnanců a odhlašování a přihlašování zaměstnanců při nástupu do zaměstnání a při jejich odchodu.

Daňové poradenství – charakteristika - Paha

Daňové poradenství je doménou daňových poradců a spočívá v poskytování služeb souvisejících s daňovou problematikou. Jedná se zejména o zpracování daňových přiznání k různým daním a poskytování konzultací ohledně daňové problematiky.

Zpracování daňových přiznání

Pokud se v daních moc nevyznáte, je dobrou volbou svěřit zpracování daňových přiznání do rukou daňového poradce. Ten zpracuje daňové přiznání rychle a správně a v případě Vašeho zájmu jej rovnou za Vás podá na finančním úřadě. Příkladem nejčastěji zpracovávaných daňových přiznání je přiznání **k dani z příjmů fyzických osob, k dani z příjmů právnických osob, k dani z přidané hodnoty a dani silniční.

Daně z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob musí platit každý, kdo dosáhne určitých příjmů za dané období. Většina fyzických osob se o toto přiznání nemusí vůbec starat, jelikož je za ně podává a daň odvádí jejich zaměstnavatel. Avšak pokud máte jiné příjmy, než jsou příjmy ze zaměstnání (odborně "příjmy ze závislé činnosti"), vzniká Vám povinnost podat daňové přiznání sami.Pro právnické osoby je podávání daňového přiznání běžnou každoroční rutinou, avšak začínajícím firmám může pomoci právě využití služeb daňových poradců.

Pokud stále váháte, zda využít služeb daňového poradce za účelem zpracování daně z příjmů, jistě Vás přesvědčí i fakt, že pokud tak učiníte, je Vám odloženo podání daňového přiznání a tím pádem i placení daně až k 30.6.

Daň z přidané hodnoty

Plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) je osoba, jejíž obrat přesáhne za předchozí kalendářní rok 1 000 000 Kč. Tato osoba, pak musí daň vybírat, zhotovovat přehledy, podávat daňová přiznání a daň pravidelně (měsíčně či čtvrtletně) odvádět státu. Vzhledem k tomu, že se zejména ze začátku jedná o velmi složitou problematiku, je vhodné najmout si na tuto práci odborníka.

Daňové poradenství

Rady v oblasti daňové problematiky mohou být různého charakteru. Může se jednat o poradenství týkající se daňové optimalizace, které spočívá v upravení daňového základu o položky, které ze zákona snižují základ daně. Dále o poradenství na začátku podnikání, kdy je nutné zjistit, jaké povinnosti se Vás týkají, jaké daně budete odvádět, jakým způsobem je vypočítat, přiznat a odvést. Poradenství může být poskytováno také při přeměně společnosti na jinou právní formu či řešení jiných individuálních problémů ekonomického charakteru.

Kompletní účetní a daňové služby - Praha

Na české trhu nabízí své služby jak velké množství účetních a daňových poradců, kteří poskytují své služby separátně, tak i firem, které tyto odborníky sdružují. Tyto firmy jsou pak schopny nabídnout kompletní služby počínaje vedením účetnictví, zpracováním účetní závěrky, konče zpracováním daňového přiznání a jeho podáním na finančním úřadě. Kromě toho Vám mohou poskytnout poradenství z různých ekonomických oblastní a dohlédnout na to, abyste neudělali chyby, které by mohly vyústit v nemalé pokuty. Pokud si nejste v něčem jisti, vždy se raději obraťte na odborníka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24678 (topprodukt.cz#1918)


Přidat komentář