Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Praha a okolí

Mzdové účetnictví je důležitou součástí mnoha firem a také podnikajících jednotlivců. Jak se zorientovat v základních údajích tohoto sektoru a také kde nalézt vhodné odpovědi napoví další řádky.

Mzdové účetnictví

Zahrnuje nejen personální, ale také mzdovou evidenci, dále výpočet mezd, srážek, daní a jiné odvody. Výsledkem tohoto účetnictví jsou podklady vhodné pro vyplácení mezd pracovníkům, to se dělá pomocí výplatní pásky, výplatnice, nebo příkazem k úhradě. Dále je toto účetnictví použito jako přehled pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, pojišťovny, které zajišťují zákonné pojištění zaměstnavatele, také pro úřady práce, nebo slouží jako podklad k platbám a odvodům a podobně.

Tyto výstupy se vždy zaúčtovávají do** finančního účetnictví** zaměstnavatele, ale mohou být také podkladem k manažerskému účetnictví, nákladovému účetnictví a dalších možných typů výstupů vhodných pro celkové účetnictví.

Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda - Praha a okolí

Pokud jste z** Prahy** a okolí neváhejte kontaktovat paní Šárku Tylovou, sídlící na adrese Mezibranská 1579, Praha - Nové Město,11000. Paní Tylovou můžete také kontaktovat na tel.čísle +420 603 346 779 či emailové adrese sharim@seznam.cz.

Účetnictví

Zpracování mezd

Zahrnuje komplexní řešení mezd od zpracování vlastního mzdového vyúčtovánízastupování při jednání se státními institucemi či celkové mzdové vyúčtování a zaopatření firem dle certifikátů ISO. Takto zpracované mzdy zbaví klienta obvyklých starostí a nákladů spojených s provozem mzdové účtárny.

Zpracování mezd je vhodné především pro:

 • společnosti, které teprve zvažují přechod z vlastní mzdové účtárny na externí zpracování mezd
 • společnosti, které mají špatné zkušenosti s jiným poskytovatelem takto zpracovaných mezd

Proč si nechat zpracovávat mzdy?

Hlavní a zásadní výhodou je opravdu široké rozhraní tohoto řešení. Klient může využívat nejen plnohodnotné zpracování mzdového vyúčtování, ale kdykoliv je mu umožněno si kteroukoliv část tohoto zpracování jakkoliv a to bez omezení vytisknout, vyhodnotit a nebo exportovat mzdově zpracovávaná data dále a používat je opravdu bez jakýchkoliv omezení. Takto mají klienti opravdu neomezený přístup ke svým, datům a mohou je jakýmkoliv způsobem kontrolovat a pracovat s nimi, přeposílat je dále, prostě kooperovat s nimi ve všech možných směrech.

Klient takto získá výhody, při kterých dokáže zamezit rizikům, která vznikají při zpracovávání mezd samostatně, tedy vlastními silami a garantovat kvalitu těchto zpracovaných dat. Dále samozřejmě nepřichází o flexibilitu a rychlost vlastní mzdové účtárny a nakonec tímto způsobem dokáže také snížit náklady na samotném zpracování mezd.

Často se stává, že mnoho majitelů firem považuje zabezpečení mzdového vyúčtování z externích firem za nedostupnou službu. Pokud dojde k vyčíslení nákladů na zpracování mezd vlastními silami a nebo zadání tohoto požadavku externím firmám, bylo dle průzkumů zjištěno, že v tomto případě je skutečně opak pravdou a toto zpracování je vyjde opravdu nejvýhodněji.

Účetnictví

Jde o uspořádaný systém evidence se všeobecně uspořádanými, určitým způsobem platnými normami a definovanými pravidly. Účetnictví je nástrojem nejen pro sledování, ale také zobrazování stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách.

Druhy účetnictví

Základní myšlenkou, která ovlivnila celý vývoj účetnictví ve dvacátém století a samozřejmě se ještě stále drží na výslunní je poznání, že způsob, jakým jsou zobrazovány podnikatelské procesy je třeba rozdělit podle toho, kdo je uživatelem** účetních informací** a jakými rozhodovacími úlohami se zabývá. Díky tomuto zaměření a přemýšlení se začaly rozeznávat dva hlavní účetní systémy a to:

 • finanční účetnictví
 • manažerské účetnictví

Hlavním cílem celého** finančního účetnictví** je poskytnutí informací externím subjektům, tedy lidem, kteří jsou externími uživateli účetních informací. Manažerské účetnictví naopak slouží k řízení vnitřních věcí v procesu podniku. Jeho výstupem jsou podklady, které poté slouží pro manažerská rozhodnutí a také ve všech stupních a úrovních podnikového vedení.

Účetnictví v České republice

V České republice jsou postupy účtování ošetřeny zákonem o účetnictví, který ukládá všem účetním jednotkám povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů.

Tato právní úprava rozlišuje v účetnictví:

 • Účetnictví, které nahradilo dříve vcelku běžně používané takzvané podvojné účetnictví.
 • Vnitropodnikové účetnictví.
 • Daňovou evidenci, která nahradila dříve také běžné užívané takzvané jednoduché účetnictví.

Daňová evidence ovšem není přímo a zcela považována za zjednodušeně řečeno ,,skutečné" účetnictví, právě proto, že nesplňuje nároky, které jsou všeobecně kladeny na účetnictví, příkladem může být podvojný zápis.
Pokud jde pouze o provedení daňové evidence, je nutné splnit podmínky, které jsou dané zákonem. Na účetnictví uvnitř podniku má v plném rozsahu právo pouze účetní jednotka.

Význam a funkce účetnictví

Účetnictví slouží v mnoha případech také ostatním uživatelům a poskytuje jim velmi důležité informace pro jejich řízení a rozhodování. Jednou z funkcí, neboli lépe vysvětleno, za základní funkci účetnictví je považováno porovnávání stavu majetku podniku, který je zanesen v účetnictví a to tak, že je srovnáván se stavem skutečným.

Za další funkci je považováno poskytování základních informací uživatelům o ekonomické schopnosti podniku, dále také o jeho finanční situaci, jeho hospodářských výsledcích za dané časové období a tak dále.

Takto získané údaje jsou využívány především při vytváření finančních poznatků, dále také finančních analýz a mnoho dalších podobných záležitostí. Pro zaměstnance podniku, ale také pro jiné externí pracovníky a uživatele, kteří se starají o podnik jsou určeny informace o stavu účetnictví. Tyto informace o finanční situaci podniku jsou uživatelům předkládány ve formě účetních výkazů. Takto předložené informace musí být podány především hodnověrnou, také srozumitelnou  a správnou formou, aby byly pochopeny. Důležité je ovšem také předložit je ve stavu, aby byly klienti schopni srovnat takto zpracovaná data s ostatními požadavky.

Díky tomuto můžeme specifikovat funkce účetnictví:

 • Informační funkci, která poskytuje informace o stavu podniku
 • Registrační funkce
 • Důkazní funkce, které jsou důležitým prostředkem při vedení různých sporů
 • Kontrolní funkce, která umožňuje především kontroluje stavu majetku a hospodaření
 • Funkce, která slouží k vyměření daňové povinnosti

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24580 (topprodukt.cz#1716)


Přidat komentář