Účetnictví, daňová evidence a poradenství - Domažlice a okolí

Daně, daně, daně... a jak na ně? Tato otázka trápí velmi mnoho podnikatelů. Jak neplatit zbytečně státu velké daně, jak nedělat chyby v účetnictví firmy? S těmito otázkami nám pomůžou společnosti, které poskytují daňové poradenství a vedení účetnictví.

Daně v naší zemi jsou velmi složité a spletité. Vyznat se v nich dá mnohdy zabrat i kvalifikovanému** daňovému poradci**. Daně z příjmů jak fyzických, tak i právnických osob obsahují spoustu výjimek, které je potřeba stále sledovat a aktualizovat. Nejvíce produktivní daní pro státní rozpočet je daň z přidané hodnoty, tzv. DPH. Proto státní zastupitelé chtějí stále tuto daň sjednotit a zvyšovat, aby tím zalepili díry ve státním rozpočtu. Další výnosnou daní je daň spotřební. Hlavně tedy spotřební daň z tabáků a spotřební daň z nafty a benzínu. Aktuální myšlenkou je změna současného daňového systému, kdy se stále jedná, zda daň z nemovitosti, daň dědická a darovací daň bude úplně zrušená, či naopak se zvýší. Ale ne jen daňové zatížení zlobí podnikatelé, také odvody sociálního pojištění je obrovské, musí se platit za zaměstnance, ale také vysoká část za zaměstnavatele. Umíte se vyznat ve všech těchto problematikách, nedělat chyby ve svém firemním účetnictví? Jak správně vyplnit daňové přiznání? Nechte si poradit a přenechejte tuto činnost kvalifikovaným odborným firmám, které se zabývají vedením účetnictví a daňovou problematikouÚčetnictví

Pokud jste z Domažlic a okolí neváhejte kontaktovat pana Ing. Václava Sladkého, sídlícího na adrese Spálená 158, Domažlice - Město, 34401. Pana Sladkého můžete kontaktovat také na tel. čísle +420 606 607 743 či na emailové adrese sladky.ekoporservis@iol.cz

Právní formy podnikání

V naší zemi je velmi mnoho různých právních forem podnikání. Každý začínající podnikatel si může vybrat z velké řady právních forem. Liší se od sebe způsobem založení, způsobem přijímání společníků, různými výhodami a nevýhodami v řízení podniku, dávkou odpovědností a ručením zakladatelů a společníků, různými způsoby ukončení podnikatelské činnosti. Právní formy podnikání v České republice jsou: OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), Veřejná obchodní společnost – v.o.s., Občanské sdružení – o.s., Komanditní společnost – k.s., Společnost s ručením omezeným –  s r.o.,** Akciová společnost** – a.s., Družstvo.

OSVČ

Kdo je to OSVČ? Častá otázka pro někoho, kdo se vůbec nevyzná v podnikatelské činnosti. Jde o osobu samostatně výdělečně činnou, o fyzickou osobu, která provozuje činnost na základě živnosti či jiných předpisů, za účelem dosažení zisku. Každá OSVČ podniká na svou zodpovědnost a pod svým jménem. Za své závazky ručí celým svým majetkem. Je povinná vést účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Záleží na výši obratu OSVČ zda vede daňovou evidenci či účetní evidenci. Při** vedení daňové evidence** může využít uplatňování paušálních výdajů, tedy nemusí dokládat náklady, pouze příjmy.  OSVČ nemá povinnost zapsat se do obchodního rejstříku a plátcem daně DPH se stává až od zákonem určeného obratu.

Příjmy OSVČ jsou z podnikání: příjmy ze živnosti, příjmy ze zemědělské výroby, příjmy z lesního a vodního hospodářství, příjmy z jiného  podnikání dle zvláštních předpisů, a také příjmy z podílů společníků veřejné obchodní společnosti

Příjmy OSVČ z jiné výdělečné činnosti: příjmy z výkonu nezávislého podnikání, které není živností ani podnikáním dle zvláštních předpisů, příjmy z užití práv nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví (autorské práva), příjmy tlumočníků, příjmy znalců, příjmy insolventního správce

Veřejná obchodní společnost

Společnost založená vždy za účelem podnikání alespoň dvěma osobami, které ručí za závazky společně a nerozdílně. Každý společník může vystupovat svým jménem, společnost vyžaduje osobní účast společníků. Není povinný žádný základní kapitál, také nejsou povinné žádné vklady. V případě že jeden společník se rozhodne vystoupit ze společnosti či ruší se účast jednoho ze společníků, automaticky se společnost ruší. Společníci musí po celou dobu existence dodržovat podmínky pro provozování živnosti. Zakládání veřejné obchodní společnosti je stanoveno v obchodním zákoníku č. 513/1991 v § 76 a § 56.

Občanské sdružení

Občanské sdružení ustanovuje § 829 občanského zákoníku. Jde o sdružení několika osob, které na základě smlouvy dosahují sjednaného účelu. V případě, kdy jde o účel podnikání, je nutné, aby byli všichni členové podnikatelé. Ve smlouvě je nutno uvést vymezení účelu sdružení. Občanské sdružení nemá právní subjektivitu, práva a povinnosti přechází na jednotlivé členy, kteří jsou odpovědní za závazky vůči třetím osobám. Společníci občanského sdružení rozhodují většinou jednomyslně, pokud si neupraví hlasování ve smlouvě o sdružení.

Občanské sdružení jako nezisková organizace

Jde o velice rozšířenou právní formu v naší zemi. Již je zaregistrováno dle informací Ministerstva vnitra více než 78 tisíc občanských sdružení. Občanské sdružení jako nezisková organizace nesmí být založena k výdělečné činnosti. Nejčastější účely sdružení jsou sdružení – sportovní kluby, a sdružení s obecně prospěšnou činností – vzdělávací aktivity, poskytování sociálních služeb a jiné. Občanské sdružení může mít zaměstnance, jde tedy o společnost, která může být zaměstnavatelem. Zakladateli jsou nejméně 3 osoby, kdy alespoň jeden z nich musí být plnoletý. Občanské sdružení vznikne registrací a řídí se dle zákona č. 83/1990, o sdružování občanů.

Komanditní společnost

K založení komanditní společnosti je zapotřebí minimálně dvou osob, společníků. Jde o společnost s prvky kapitálové společnosti. Zakládá se pouze k účelům podnikatelským. Ve firmě figurují komplementáři a komanditisté. Komplementáři ručí společně a nerozdílně, zatím co komanditisté jsou povinni vložit do společnosti vklad, minimálně 5000,- Kč, ale za to je jejich ručení omezené a nemusí se osobně účastnit ve společnosti. Založení komanditní společnosti se řídí § 93 obchodního zákoníku 513/1991 Sb.

Společnost s ručením omezeným

Řádným příkladem kapitálové společnosti je společnost s ručením omezeným. Všichni společníci ručí společně až do výše součtu nesplacených vkladů všech společníků. Společnost s ručením omezeným může založit pouze jedna osoba zakladatelskou listinou, nebo i více osob společenskou smlouvou. Minimální výše činní 200.000,- Kč základního kapitálu pro společnost. Vklad jednoho společníka je minimálně 20.000,- Kč. Před zápisem do obchodního rejstříku musí být zaplaceno alespoň 100.000,- Kč.  Statutárním orgánem jsou jednatelé společnosti. Společnost s ručením omezeným musí obsahovat ve svém názvu „společnost s ručením omezeným“, nebo jen zkratka a to „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.

Akciová společnost

Jde o výhradně o kapitálovou společnost, kde akcionáři neručí za závazky společnosti. Společnost je zakládaná společníky, kteří jsou ke společnosti majetkově účastni. Není zde povinnost osobní účasti, ale společníci jsou povinni vložit do společnosti majetkový vklad. Při zániku účastni jednoho ze společníků trvá činnost společnosti dále. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo. Dále je zákonem stanovená soustava orgánů společnosti, a to valná hromada a dozorčí rada. Kapitálový základ pro akciovou společnost je 2 miliony Kč bez veřejné nabídky akcií, nebo 20 milionů Kč s veřejnou nabídkou akcií. Společnost musí v názvu firmy uvádět „akciová společnost“, stačí také zkratka „a.s.“ či „akc. spol.“. Vznik akciové společnosti upravuje §154 obchodního zákoníku 513/1991 Sb.

Daňová správa

Daně v naší zemi dělíme na přímé a nepřímé. Do přímých daní patří daň z příjmů fyzických a právnických osob, daně majetkové (daň nemovitostí, daň dědická, darovací daň) a silniční daň.  Jsou to daně, které odvání poplatník přímo na svůj účet vedený u Finančního úřadu. Daň z přidané hodnoty a daň spotřební tvoří daně nepřímé, které platí plátce daně na účet poplatníka.

Ke každé dani je potřeba v řádném státem stanoveném termínu vyplnit daňové přiznání a odevzdat je na příslušný finanční úřad. Některé přiznání k dani stačí odevzdávat jedenkrát ročně, jiné, například daň z přidané hodnoty i jednou za měsíc.

Sociální pojištění

Sociální pojištění jsou povinni platit zaměstnanci ze svého platu, ale také zaměstnavatelé. Ti platí jak za sebe, za svou výdělečnou činnost, tak jsou povinni odvádět i část za své zaměstnance. Sociální pojištění se dělí na pojištění na sociální pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění. Každý podnikatel je povinen odevzdat přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok, a to do 8 dnů od podání daňového přiznání.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je další povinností podnikatelů, kteří jej musí odvádět opět za sebe, ale také za své zaměstnance. Také zde je povinnost odevzdat jednou ročně přehled o příjmech a výdajích firmy do 8 dnů od podání daňového přiznání. Z přehledu je pak patrno, kolik je OSVČ povinná měsíčně odvádět zdravotní pojištění, vypočtou se měsíční zálohy na další období.

Řádné a bezchybné vedení účetní agendy, mzdové agendy a vyplnění všech daňových přiznaní a přehledů o příjmech a výdajích firmy vyžaduje kvalifikovanou znalost. Vyhledejte si proto odborné firmy zabývající se činnosti vedení účetnictví a daňovým poradenstvím a předejdete zbytečnému placení vysokých daní a chybného vedení účetnictví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24773 (topprodukt.cz#2100)


Přidat komentář