Účetnictví, daňová evidence - Brno Černá Pole a okolí

Vedení účetnictví či daňové evidence může být pro někoho jednoduchá a rychlá práce, avšak pro jiné může představovat velmi náročnou a zdlouhavou činnost, kterou by raději přenechali někomu jinému. V těch případech jsou tu účetní poradci.

Účetní poradenství

Účetní poradci Vám mohou pomoci jak v oblasti účetnictví, tak i v oblasti daní. Avšak jejich hlavní činností je poskytování rad ve věci vedení účetnictví a daňové evidence, tedy:

 • rady v otázkách používaných účetních metod
 • vedení daňové evidence
 • sestavení účtového rozvrhu
 • vyhotovování účetních dokladů
 • účtování o účetních případech v účetních knihách
 • provedení účetní uzávěrky
 • sestavování účetní závěrky, výroční zprávy (i konsolidované)
 • provádění finančních analýz

Spolu s těmito službami nabízí mnoho účetních poradců právě i vyhotovení daňového přiznání, ve kterém mají značné zkušenosti.

Kdo může poskytovat účetní poradenství

Účetní poradenství je činnost prováděná na základě živnostenského listu na „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Jedná se o živnost vázanou, kterou mohou provozovat pouze lidé, jež splní kromě obecných podmínek (věk na 18 let, trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům) i podmínky specifické.

Podmínky získání živnosti

Jedná se o podmínky, které prokazují kompetenci daného člověka poskytovat služby účetního poradenství. Ten musí být buď vysokoškolsky vzdělaný a mít 3 roky praxe v oboru, nebo mít 5 let praxe v případě, že má pouze střední, či vyšší odborné vzdělání, nebo doklad o rekvalifikaci či jiný doklad o odborné kvalifikaci pro tuto činnost.

Účetnictví - zákon o účetnictví

Co je vlastně účetnictví? Účetnictví a jeho vedení upravuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, který vymezuje, kdo má povinnost vést účetnictví, co je předmětem účetnictví, jakým způsobem účetnictví vést, za jaké období či v jakém rozsahu. Dále vymezuje náležitosti účetních dokladů, účetních knih, zápisů, způsoby oceňování majetku, jeho inventarizaci a mnoho dalších věcí.

Povinnost vést účetnictví

Povinnost vést účetnictví mají dle zákona tyto osoby:

 • právnické osoby se sídlem na území ČR
 • zahraniční osoby podnikající, či provozující jinou činnost na území ČR
 • fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku
 • ostatní fyzické osoby podnikající, pokud jejich obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl 25 milionů Kč
 • organizační složky státu
 • ostatní fyzické osoby, které se rozhodly vést účetnictví dobrovolně, či jim to ukládá zvláštní předpis

Předmět a způsob vedení účetnictví

Tyto osoby, které jsou nazývány účetními jednotkami, mají povinnost účtovat o nákladech a výnosech a dále o stavu a veškerém pohybu aktiv a pasiv. O každé účetní skutečnosti, která je předmětem účetnictví, se účtuje podvojnými zápisy, a to do období, se kterým tato skutečnost věcně souvisí.

Díky** účtování nákladů a výnosů** je pak na konci účetního období možno vyčíslit hospodářský výsledek a tím pádem i stanovit daňovou povinnost účetní jednotky.

Účetní období

Dále je vhodné vysvětlit, co je to** účetní období**. Ve většině případů se jedná o klasický kalendářní rok, ale dle zákona o účetnictví je účetním obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Ty se buď mohou s kalendářním rokem shodovat (a ve většině případů shodují), nebo se může jednat o jakýchkoliv po sobě jdoucích dvanáct měsíců (pak se dle zákona jedná o rok hospodářský).

Důvod vedení účetnictví

Lze říci, že základním důvodem vedení účetnictví je** zjištění a vyčíslení daňové povinnosti**. Avšak k tomu by stačilo vést pouze daňovou evidenci. Účetnictví poskytuje komplexní** přehled o hospodaření podniku** a slouží k vyhotovení nejen účetní závěrky či výročních zpráv, ale např. i jako podklad k finanční analýze podniku, která může být důležitým dokumentem při rozhodování o budoucím hospodaření podniku. Význam dobře vedeného účetnictví tedy nelze podceňovat.

Účetní závěrka

Na konci každého účetního období má účetní jednotka povinnost uzavřít veškeré účty a na základě zaúčtovaných skutečností vyhotovit účetní závěrku. Jedná se o tři povinné dokumenty, a to rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Dále je možné dobrovolně vyhotovit i přehled o peněžních tocích (cashflow) a o změnách vlastního kapitálu. Subjekty, které splní určité podmínky (aktiva větší než 40 000 000 Kč, obrat 80 000 000 Kč za rok), musí tyto dva výkazy vyhotovovat povinně vždy.

Výroční zpráva

Některé firmy musí povinně vyhotovovat i výroční zprávu, která má uceleně, vyváženě a komplexně informovat o jejím hospodářském postavení. Jedná se o ty podniky, které mají povinnost auditu. Výroční zpráva musí povinně obsahovat např. informace o předpokládaném vývoji činnosti podniku, o jeho aktivitách v oblasti výzkumu, vývoje, životního prostředí či pracovněprávních vztazích.

Služby účetních poradců

Všechny výše zmíněné činnosti a mnoho dalších Vám mohou zpracovat účetní poradci, tedy pokud přímo nezaměstnáváte podnikové účetní (zde záleží na velikosti podniku). Účetní poradce Vám bez problému zpracuje účetnictví na základě dodaných dokladů, mzdy, případně i určité personální dokumenty, dále vyhotoví účetní závěrku a další důležité dokumenty a v mnoha případech zpracuje i** daňové přiznání**.

Daňová evidence – kdo ji může vést

Některé podniky nemusí vést účetnictví, ale postačí, pokud povedou pouze daňovou evidenci (dříve označována jako jednoduché účetnictví). Jedná se o ty subjekty, kterým zákon přímo neukládá, že musí vést účetnictví. V tom případě zde zbývají pouze osoby fyzické podnikající, které nemají roční obrat korun vyšší než 25 milionů. Vedení daňové evidence většinou zvládají vlastníci podniků sami, avšak i zde je možnost najmout si účetního poradce.

Co je daňová evidence

Daňová evidence je opravdu takovým „jednoduchým“ účetnictvím. Jedná se zejména o evidenci příjmů a výdajů, ze kterých lze na konci roku vyčíslit hospodářský výsledek a stanovit daňovou povinnost. K tomu ještě zákon o daních z příjmů, který daňovou evidenci upravuje, udává povinnost vést evidenci o majetku a závazcích.

Vedení příjmů a výdajů

Na rozdíl od účetnictví je** daňová evidence** vedena tak, že zobrazuje pouze příjmy a výdaje a ne náklady a výnosy. Rozdíl je v tom, že příjmy a výdaje jsou fyzické toky peněz, avšak výnosy a náklady jsou jen očekávanými toky peněz. Tento problém lze nejjednodušeji vysvětlit na případu vystavení faktury. Ve chvíli, kdy vystavíte fakturu, máte výnos – očekáváte peníze, ale tyto peníze Vám mohou být zaplaceny až za určitou dobu a teprve v tu chvíli máte příjem.  A právě příjmy a výdaje se zapisují do peněžního deníku při vedení daňové evidence (na rozdíl od účetnictví, kde se eviduje vše).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24204 (topprodukt.cz#1029)


Přidat komentář