Účetnictví, daňová evidence - Karlštejn a okolí

Pokud podnikáte, ale v účetní oblasti nejste odborníky a nevyznáte se v ní stoprocentně, jistě je pro vás období odevzdání daňového přiznání nutným zlem. Nemusí tomu však tak být, pokud oslovíte externí účetní firmu.

Je zcela logické, že člověk, který začne podnikat, se tak rozhodne proto, aby vydělal,  a ne proto, aby vedl účetnictví a musel sledovat každý nový detail v zákoně a že jich je. Proto mu zpravidla nezbývá nic jiného, než se spolehnout buď na interní účetní, která ho stojí nemalé peníze, nebo se poohlédnout po externí účetní firmě. Výhoda, proč mít svého účetního, spočívá především v tom, že účetní je neustále ve střehu a umí se velmi rychle adaptovat. Účetní firmy jsou flexibilní a jsou neustále připraveny se učit nové věci. Vždyť rok co rok jsou povinny pracovat podle nových novel zákonů, s novými účetními programy a s novými tiskopisy. Pokud vlastníte menší firmu, bude se vám účetní hodit nejenom pro zpracování daňového přiznání, ale může dělat mzdy, sklady, vymáhat pohledávky, archivovat, atd. Práce účetních je velmi pestrá.

Účetnictví, daňová evidence - Karlštejn a okolí

Pokud si nevíte rady s účetnictvím, nebo vám na něj nezbývá čas a potřebujete pomoct či poradit, můžete se obrátit na paní Jitku Hanzlíkovou, která účetní služby poskytuje v Karlštejně a okolí. Paní Jitka Hanzlíková nabízí služby v oblasti účetnictví, kdy vám může mimo jiné pomoci se vším ohledně daňového přiznání, dále vám pomůže s agendou týkající se daňové evidence nebo účetnictví a poskytne vám profesionální poradenství. Díky službám paní Jitky Hanzlíkové již nebudete mít problémy s úřady a investice vložená do externí účetní firmy se vám rychle vrátí. Pokud jste se rozhodli využít služeb paní Jitky Hanzlíkové, můžete se na ni obrátit telefonicky na čísle: +420 774 500 150, emailem: 9hanzlikova@seznam.cz nebo osobně na adrese: Karlštejn 297, Karlštejn , 267 18.

**Účetnictví
**

Účetnictví

Účetnictví je srdcem, ale také duší každé úspěšné společnosti. Sledovat a vést dobře účty je velmi důležité. Ovšem nutno podotknout, že účetnictví je také úkol, který není nijak zábavný, ba naopak je přímo nezáživný a proto ho chce každý dokončit co nejrychleji a mít klid. Ale jak to vyřešit, aby vše sedělo jak má, aby bylo jasno v oblasti příjmů a výdajů a aby nám to zabralo co nejméně času, který raději věnujeme rodině či přátelům? Nejlepším způsobem se využít externí účetní firmu, která vše vyřeší za nás.

Proč si nechat vést účetnictví?

Účetnictví, které bude vedené profesionálně, a vy se nebudete muset o účetnictví nijak starat, vám ušetří spoustu času a nákladů. Naprostá většina podnikatelů a obchodních společností je povinna vést účetnictví. A při vedení účetnictví se často používá podvojné účetnictví. Pokud je podvojné účetnictví vedeno kvalitně a přesně, slouží vždy ke správnému výběru především daně z příjmu a také účetní kontrole. Při vedení účetnictví je potřeba se řídit zákonem o účetnictví a zákonem o dani z příjmu. Zákony jsou provedené velkým množstvím prováděcích vyhlášek, které zvyšují nároky na účetnictví. Nejlepší variantou je proto využít služeb specializovaných odborníků na účetnictví.

Požadavky na účetnictví

Zásada číslo 1 je, že účetní jednotky jsou povinny vést podvojené účetnictví tak, aby bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Správnost je formální požadavek na dodržení zákonných předpisů. Ostatní požadavky na podvojné účetnictví slouží k faktickému usnadnění výběru daní a kontroly. Účetní jednotky jsou také povinny účetnictví archivovat, protože podvojené účetnictví musí být vedeno způsobem, který zaručuje trvalost účetních záznamů. Výroční zprávy a účetní uzávěrky se archivují 10 let, ostatní účetní záznamy 5 let. Správně vedené účetnictví je pro každou firmu neocenitelným pomocníkem k úspěchu. Povinnost vést účetnictví platí pro právnické osoby. Stejná povinnost platí i pro fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou zapsání v obchodním rejstříku.

Předmět účetnictví

Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. je předmětem účetnictví účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále účtování o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetnictví je vždy podvojné. Dříve jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí. Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb.

Principy účetnictví

Hlavní principem účetnictví je princip podvojnosti. Tím se rozumí, že každá účetní operace vyvolá změnu minimálně na dvou účtech. Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí je ten, že účetnictví účtuje o nákladech i výnosech a to bez ohledu na zaplacení nebo přijetí financí, kdežto daňová evidence účtuje pouze o příjmech a výdajích a nepracuje s výnosy ani náklady. Veškeré operace, které jsou předmětem účetnictví, musí být doloženy účetními doklady. Všichni, kdo vedou účetnictví, jsou povinni vést i účetní knihy, inventarizovat majetek a závazky a sestavovat účetní závěrku.

Účetní období

Účetním obdobím se podle zákona rozumí období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, toto období se shoduje s kalendářním rokem, nebo jde o tzv. hospodářský rok a začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden.

Kdo je povinen vést účetnictví?

Vedení účetnictví je velmi náročné a jde o nejnákladnější způsob prokazování příjmu a výdajů společnosti. Pro mnoho podnikatelů a živnostníků je vedení účetnictví nad jejich síly. Pokud tyto osoby nemají povinnost vést účetnictví, je podstatně lepší a výhodnější prokazovat příjmy a výdaje prostřednictvím daňové evidence. Vedení účetnictví se však ze zákona nevyhnou právnické osoby se sídlem na území České republiky, kdy všechny tuzemské právnické osoby mají ze zákona povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku, zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, fyzické osoby-podnikatelé, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku a výše jejich příjmů či výnosů dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 miliónů korun, fyzické osoby-podnikatelé, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, které nejsou součástí obratu, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun.

Důvod vedení daňové evidence

V případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná a vaše příjmy jsou nižší než 25 miliónů korun, nejste členem sdružení, ve kterém má alespoň jeden člen povinnost vést účetnictví a nejste zapsáni v obchodním rejstříku, pak je ve většině případech pro vás výhodnější vedení daňové evidence. Daňová evidence je totiž podstatně finančně levnější a pracuje se při ní se skutečnými příjmy a výdaji. Jak vést daňovou evidenci není v zákoně striktně stanoveno a je možné ji vést volně na papír, v excelu nebo jinými způsoby.  V případě kontroly je však důležité příjmy i výdaje prokázat, stejně jako majetek a závazky. Stejně důležité je archivovat všechny účetní doklady.

Účetnictví

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25054 (topprodukt.cz#2445)


Přidat komentář