Účetnictví, daňová evidence, mzdová agenda - Beroun

Každý podnikatel musí určitým způsobem evidovat veškeré skutečnosti ekonomického charakteru týkající se jeho podnikání. V ČR existují dva základní způsoby této evidence, a to o účetnictví a daňová evidence.

Oba tyto způsoby mají za cíl zaznamenávat hospodářské skutečnosti související s podnikáním, avšak značně se od sebe liší. Účetnictví (dříve nazývané podvojným účetnictvím) představuje složitější možnost evidence, jejíž výsledky jsou schopny poskytnout mnoho různých a užitečných informací týkajících se podniku. Naopak daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví), která je značně zjednodušená, má za primární cíl poskytnout informace potřebné ke stanovení základu daně z příjmů.

Účetnictví, daňová evidence, mzdová agenda - Beroun

Jste-li z Berouna pak Vám můžeme dát tip na pana Petra Homolu. který se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru. U námi doporučené firmy si můžete nechat kompletně zpracovat daňovou evidenci, účetnictví stejně tak mzdovou agendu. Součástí nabízených služeb je také zpracování veškerých daňových přiznání, sestavování účetních závěrek, ale třeba také tolik žádané účetní poradenství a konzultace. Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály. Budete-li si chtít s panem Petrem Homolou domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit prostřednictvím e-mailu: petr.homola@hpobchodni.cz. Připojujeme také tel.: +420 777 576 999.Účetnictví, daňová evidence, mzdová agenda - Beroun

Kdo má povinnost vést účetnictví - Beroun

Bohužel není možné se samostatně rozhodnout, zda vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Abyste mohli vést jednodušší daňovou evidenci, nesmíte být tzv. účetní jednotkou, kterou vymezuje zákon o účetnictví. Účetní jednotka totiž má povinnost vést účetnictví.

Účetní jednotkou se povinně stávají všechny:

  • právnické osoby sídlící na území ČR
  • zahraniční osoby podnikající v ČR
  • fyzické osoby podnikající, které jsou zapsány v obchodním rejstříku
  • ostatní fyzické osoby podnikající, jejichž obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 milionů Kč
  • ostatní fyzické osoby, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis

Naopak volbu máte v případě, že nejste účetní jednotkou ze zákona a mohli byste vést pouze daňovou evidenci. V tom případě se můžete rozhodnout, zda vést daňovou evidenci, anebo zda přistoupíte k vedení složitějšího účetnictví.

Účetnictví vs. daňová evidence - Beroun

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že účetnictví a daňová evidence jsou velmi podobné a účetnictví je jen jakousi složitější verzí daňové evidence, účetní poradci by Vám vysvětlili, že se jedná o úplně odlišný systém evidence. To vyplývá již jen ze samotné zákonné úpravy, kdy daňová evidence je celkem benevolentně upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a účetnictví velmi striktně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.Účetnictví, daňová evidence, mzdová agenda - Beroun

Základní rozdíl vyplývá již z podstaty těchto evidencí.** Daňová evidence** je vedena pouze za účelem zjištění hospodářského výsledku na konci období a stanovení výše daně z příjmů. Proto stačí evidovat** pouze příjmy a výdaje** (dle zákona  také majetek a závazky). Naopak účetnictví má věrně zobrazovat hospodářský stav podniku a velmi důležité je, aby veškeré účetní případy byly zaúčtovány do období, se kterým věcně a časově souvisí. Tzn. účtuje se i o nákladech a výnosech, které nesouvisí s fyzickým tokem peněz, ale jen s „příslibem“, že peníze dostanete či je vydáte.  K nákladům a výnosům se ještě vrátíme u charakteristiky účetnictví.

Dalším rozdílem je vlastní způsob vedení těchto dvou evidencí.  Daňová evidence je vedena ve dvou základních knihách, a to v deníku příjmů a výdajů a v knize pohledávek a závazků, kdy v deníku příjmů a výdajů je jeden případ zobrazen na jednom řádku a nejedná se tedy o nic těžkého. Účetnictví je sice také vedeno ve dvou knihách, a to v hlavní knize a v deníku, ale vedení hlavní knihy je celkem složitou záležitostí. Ta totiž obsahuje veškeré používané účty (např. pokladna, bankovní účet, zaměstnanci apod.) a každý účetní zápis se musí objevit alespoň na dvou těchto účtech. Na druhou stranu dnes  již není snad nikdo, kdo by účetnictví vedl „ručně“ a všichni raději dávají přednost počítačovým programům, které tuto práci značně usnadňují.

Účetnictví - Beroun

Způsob vedení účetnictví byl již trochu naznačen a nyní bude ještě více přiblížen. Jak již bylo řečeno, účetnictví eviduje účetní případy podvojnými záznamy na účtech hlavní knihy (proto bylo dříve nazýváno podvojným účetnictvím). Účtuje se o těch skutečnostech, které jsou podle zákona předmětem účetnictví (tedy o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech) a lze je následně nazvat účetními případy.Účetnictví, daňová evidence, mzdová agenda - Beroun

Při jeho vedení je nutné rozlišovat příjmy od výnosů a výdaje od nákladů. Zde hraje hlavní roli časové rozlišení, kdy příjem a výdaj jsou skutečnými toky peněz a výnosy a náklady jsou jen jakýmisi předpokládanými toky. Např. pokud někomu zaplatíte zálohu za nájem za příští měsíc, máte v současnosti výdaj, ale náklad to bude právě až příští měsíc. Jak říká sám zákon o účetnictví, vše musí být evidováno správně, úplně, průkazně, srozumitelně a přehledně.

Daňová evidence - Beroun

Vedení daňové evidence je časově méně náročné, a to i z prostého důvodu, že jí často vedou jen menší živnostníci, kteří nemají tolik případů k evidenci.  Jedná se o jednoduchou evidenci v knize příjmů a výdajů, kde jednomu záznamu odpovídá jeden řádek a o obdobnou evidenci pohledávek a závazků ve stejnojmenné knize. Zákon o daních z příjmů nijak striktně nevymezuje vedení daňové evidence, až na to, že požaduje vedení právě těchto dvou knih. Takže spíše záleží na Vás, jakým způsobem daňovou evidenci povedete.

Značné zjednodušení je zde i díky tomu, že se vedou pouze příjmy a výdaje a** není tedy nutné časově rozlišovat okamžik „přislíbení“ platby** a jejího skutečného uskutečnění. Jednoduše řečeno fakturu evidujete až tehdy, když je fyzicky zaplacená.Účetnictví, daňová evidence, mzdová agenda - Beroun

Mzdová agenda - Beroun

Kromě těchto základních evidencí musí podnikatelé a firmy vést údaje a zpracovávat i další skutečnosti účetního či ekonomického charakteru. Jednou z nich je i zpracování mzdové agendy. Mzdovou agendou jsou nazývány veškeré práce související s výpočtem, odvodem a správou mezd jednotlivých zaměstnanců. Patří sem výpočet hrubých mezd, výpočet zákonných i dobrovolných odvodů, zabezpečení jejich plateb a samozřejmě zabezpečení odvodů mezd na účty zaměstnanců. Dále do mzdové agendy spadá veškerá komunikace se správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou (např. přihlašování zaměstnanců u těchto institucí při jejich nástupu, posílání důležitých dokumentů či zastoupení firmy při kontrole z těchto institucí).

Další činnosti - Beroun

Do vedení účetnictví i daňové evidence spadají i další činnosti, které někdy nejsou brány přímo jako jejich součásti. Může se jednat např. o výpočty majetkových odpisů (daňových i účetních), vedení dalších knih jako např. kniha jízd, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků, ale i o vyplňování daňových přiznání k různým daním. Práce účetních je proto velmi různorodá, ale také značně náročná a je důležité si pořádně promyslet, jakým způsobem budete u Vás ve firmě účetnictví vést.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24729 (topprodukt.cz#2026)


Přidat komentář