Účetnictví, daňová evidence - Ostrava a okolí

K vedení účetnictví, daňové evidence nebo mzdové agendy si často najímáme odborníky, kteří mají v této oblasti přehled a vyznají se v různých zákonech. Proto se nemusíme bát a klidně můžeme začít podnikat.

Účetnictví

Při vedení účetnictví se musíme řídit zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, dále zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů nebo zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jsou povinny vést podvojné účetnictví, ve kterém sledují aktiva a pasiva, náklady a výnosy a hospodářský výsledek, který jim na konci účetního období ukáže, jestli firma dosáhla zisku nebo ztráty.

Zpracování účetnictví profesionály Ostravsko

Říkáte-li si, že se na nikoho jiného nemůžete spolehnout, jen na sebe samotné? Jenže, co když nejste znalí a zkušení v oblasti účetnictví, mezd, daní? A i kdyby, skutečně budete mít tolik času, abyste firmu řídili, vedli, a ještě k tomu spravovali účetnictví a vše okolo? Nebylo by lepší si „uvolnit ruce“ a předat oblast účetnictví, a třeba i daní, mezd některé z profesionálních firem? Na znalou, zavedenou profesionální firmu se rozhodně spolehnout můžete. Můžete očekávat kvalitně odvedenou práci v podobě správně a včas vedeného účetnictví. Navíc Vás může firma také zastupovat při jednáních a kontrolách na příslušných úřadech.

Účetnictví, daňová evidence - Ostrava a okolí

Účetnictví

V Ostravě se ohledně vedení účetnictví, daňové evidence a daňového poradenství můžete obrátit na firmu DÚOPAM s.r.o., konkrétně pak na profesionální daňovou poradkyni, paní Marií Mecovou a její kolegyní Ing. Věru Bialkovou.

Poptávat můžete:

 • Vedení daňové evidence - jednoduché účetnictví
 • Vedení podvojného účetnictví podnikatelům
 • Účetní poradenství
 • Personalistika a mzdová agenda
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Daňové poradenství
 • Svoz dokladů zajištěn

** Problematika složitosti správného vyplnění **daňových přiznání pro Vás může být již minulostí. A chcete-li si ušetřit významnou část Vašeho času a věnovat se podnikání na plno, pak se můžete s firmou dohodnout i na zastupování na úřadech na základě plné moci.

Firmu DÚOPAM s.r.o. najdete na adrese: Českobratrská 19, Ostrava, 702 00

V případě Vašeho zájmu si můžete s paní Marii Mecovou domluvit nezávaznou konzultační schůzku.

Emailové spojení: duopam.sro@tiscali.cz

Telefonní kontakt: 596 117 230

Více informací o účetnictví, daňové evidenci - Ostrava a okolí naleznete zde:http://www.duopam.cz

Činnosti při vedení účetnictví

Nejdůležitější činnost při vedení účetnictví přichází při podávání daňového přiznání daně z příjmu právnických osob nebo fyzických osob, které sestavujeme jednou za rok a odevzdáváme je na finanční úřad v normálním termínu do 31.3. následujícího roku po roce, za které daňové přiznání zpracováváme. Při odevzdání daňového přiznání také odevzdáváme za daný rok rozvahu a výkaz zisku a ztrát. Jednou měsíčně podáváme přiznání daně z přidané hodnoty (DPH). Podáváme ho do 25tého následujícího měsíce na finanční úřad, pod který firma spadá. Při přiznání k dani z přidané hodnoty nám může vzniknout nadměrný odpočet nebo vlastní daňová povinnost. Nadměrný odpočet nám finanční úřad vrací, vlastní daňovou povinnost musíme v termínu podávání zaplatit.

Mezi další povinnosti účetních a účetních firem řadíme sledování platných zákonů a různých změn, které se týkají vedení účetnictví. Napomáhají nám k tomu různé sbírky, které se týkají změny v zákonech.

Pokud vedeme účetnictví, mezi naše denní povinnosti patří :

 • Vedení agendy vydaných faktur (VF)
 • Vedení agendy přijatých faktur (PF)
 • Vedení pokladny
 • Vedení banky
 • Zpracovávání interních dokladů
 • Zpracovávání ostatních závazků a pohledávek
 • Vedení přijatých a vydaných objednávek
 • Vedení skladové evidence
 • Vedení účetního deníku a účetních knih
 • Vedení knihy jízd
 • Vyhotovení přiznání silniční daně, daně z nemovitostí nebo darovací daně
 • Evidence majetkudesky

Účetní doklady

Jsou průkazné účetní záznamy, které by měly obsahovat:

 • Označení dokladu
 • Obsah účetního případu
 • Částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku
 • Datum uskutečnění účetního případu (DUZP)
 • Datum vyhotovení účetního dokladu
 • Splatnost účetního dokladu
 • Podpis

Účetní doklady bychom měli vystavovat ihned po skončení dané akce. Účetní doklady bychom měli uchovávat v dobrém stavu a archivovat je po dobu 5-ti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účetní doklady zúčtováváme na stranu MD a D. Opravy účetních dokladů nesmějí vést k neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví. Opravu účetního dokladu bychom měli provést novým účetním dokladem nebo provést částečné nebo úplné storno.

Komunikace s úřady

Komunikace s úřady může probíhat telefonicky, osobně nebo elektronicky. Měli bychom mít zavedenou datovou schránku, do které nám v dnešní době chodí veškeré důležité informace a úřední dopisy. Datovou schránku si zřídíme přes internet. Každá právnická nebo fyzická osoba má svou správkyni daní, na kterou se může v případě nejasností obrátit.

Záruka správnosti vedení účetnictví

Za správné vedení účetnictví nám ručí účetní firma, která nám účetnictví, daňovou evidenci nebo mzdovou agendu zpracovává. Pokud by se našla chyba, za kterou by mohla účetní firma, vyměřené penále a pokuty je povinna uhradit. Účetní firmy bývají pro tyto případy pojištěné. V případě, že nám vede účetnictví fyzická osoba, která je zaměstnanec dané firmy a nemá podepsanou smlouvu, ve které ručí za případné chyby potom pokuty hradí majitel firmy.

ucto

Mzdová agenda

Při vedení mzdové agendy se řídíme zákoníkem práce, který upravuje zákon č. 262/2006 Sb. Vedení mzdové agendy obnáší především výpočet měsíční mzdy zaměstnancům. Mzda zaměstnanců se vypočítává ze základní mzdy a prémií pokud v daném měsíci zaměstnanci nějaké prémie dostanou. Mzdu dělíme na složku základní a prémiovou. Prémiová složka bývá pohyblivá, základní složka je buď pevně stanovená nebo se skládá z hodinové mzdy. Základní výpočet čisté mzdy vypočteme, když od hrubé mzdy srazíme zdravotní pojištění ve výši 4,5%, sociální pojištění ve výší 6,5% a daň ve výši 15%, kterou počítáme ze super hrubé mzdy. Při podepsání daňového prohlášení máme nárok na slevu na dani ve výši 1 970,-Kč. Mít na starost mzdovou agendu dále obnáší:

 • Sepsání pracovních smluv zaměstnancům
 • Sepsání výpovědi pracovních smluv zaměstnancům
 • Sepsání dodatků k pracovním smlouvám zaměstnancům
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotní pojišťovny nebo okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)
 • Komunikaci s okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ)
 • Komunikaci se zdravotními pojišťovnami (ZP)
 • Komunikaci s finančním úřadem (FÚ)
 • Zpracovávání evidenčních listů důchodového pojištění

Mzdovou agendu vede většinou ve firmách mzdová účetní, která má na starosti jen tuto agendu. Mnoho firem vedení mzdové agendy přenechává externí firmě nebo externí účetní. Mnoho účetních nazývá mzdovou agendu jako tzv. papírování a vyhýbá se jí.

Mzdová agenda

Daňová evidence

Daňová evidence se řídí zákonem č. 586/1992 Sb. §7b. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nemusí vést podvojné účetnictví. Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Daňová evidence zjišťuje základ pro výpočet daně z příjmů. Dále obsahuje údaje o příjmech a výdajích nebo majetku a závazcích. Evidence příjmů a výdajů musí být rozdělena na příjmy a výdaje daňové a nedaňové. Daňová evidence nám také ukáže jaké máme pohledávky a závazky neboli příjmy a výdaje.

Daňovou evidenci mohou vést fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jejich obrat nepřesáhl 25 000 000,-Kč za kalendářní rok.

Odborníci

Vedení účetnictví, mzdové agendy nebo daňové evidence patří mezi práce, za kterou máme velkou odpovědnost. Tato práce se hodně odvíjí od dané společnosti, ve které máme účetnictví vést. Každá společnost se zabývá jinou činností, a proto je účetnictví v každé firmě jiné. Pro všechny tři činnosti potřebujeme znát daňové zákony a platnou legislativu. Někdy se nám může stát, že informaci, kterou potřebujeme získat v daném zákoně nenajdeme. Právě takové případy nás donutí obrátit se na odborníky, kteří nám poradí jak danou operaci zaúčtovat a vyřešit. Tuto možnost zvlášť oceníme pokud si nejsme příliš jistí a nechceme riskovat pokutu nebo penále za špatně provedenou účetní operaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24873 (topprodukt.cz#2242)


Přidat komentář