Vedení účetní a daňové evidence - Náchod

Už nemáte trpělivost s vedením účetnictví či daňové evidence? Možná je na čase přenechat tyto záležitosti účetnímu poradci, který má v daném oboru značnou praxi a je na výše zmíněné činnosti odborníkem.

Účetní a daňová evidence - Náchod

V následujícím článku se dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi účetní a daňovou evidencí, jaké subjekty mají povinnost vést účetnictví, jaké mohou vést pouze daňovou evidenci a podobně.

Tuto problematiku upravuje zejména zákon o účetnictví, část zákona o daních z příjmů a české účetní standardy. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, jejíž porozumění vyžaduje značné znalosti výše zmíněných předpisů, je moudré přenechat tuto práci odborníkovi, a najmout si tedy na vedení účetní či daňové evidence účetního poradce. Ten nejen, že se v těchto zákonných normách a standardech orientuje, ale také má značnou praxi a případné problémy je schopen řešit rychle a efektivně.

Vedení účetní a daňové evidence - Náchod

Podnikatelé a firmy, kteří poptávají komplexní vedení firemního účetnictví a svoji firmu provozují v Náchodě, se mohou obrátit na účetní firmu.

Účetní poradce - základní služby

Účetní poradci nejčastěji nabízejí tyto kategorie služeb:

 • vedení účetní a daňové evidence
 • vyhotovování účetních dokladů
 • sestavení účtového rozvrhu
 • účetní, ekonomické a organizační poradenství
 • provedení účetní uzávěrky a zpracování účetní závěrky
 • zpracování finanční analýzy
 • zpracování mezd
 • personální agenda
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, k daním z příjmů fyzických a právnických osob a dalším daním (na tyto činnosti jsou však kompetentní spíše daňoví poradci)

Účetnictví on-line

Moderní, pružná a ekonomická forma externího vedení účetnictví sdíleným způsobem prostřednictvím společného zabezpečeného přístupu na účetní server.
Klient má online přístup do svých účetních dat a může s nimi pracovat v aktuálním čase. V reálném čase také účetní firma zajišťuje účtování.
On-line účetnictví znamená pro klienta nízké náklady na provoz ekonomického oddělení, on-line přístup ke svým datům, minimální náklady na specializované účetní software, přenesení odpovědnosti na účetní firmu, vysokou formu bezpečí a několikanásobné zálohování dat, úsporu času.

Účetní poradce Náchod – odborník

Každý účetní poradce pracující jako samostatně výdělečně činná osoba musí být držitelem živnostenského oprávnění na „činnost účetních poradců, vedení účetnictví“. Toto oprávnění dosvědčuje jeho odbornost a kompetenci vykonávat výše zmíněné činnosti, tedy kromě zpracování daňových přiznání, které však účetní poradci také často nabízejí, jelikož v jejich vyhotovování mají značnou praxi a tato činnost s jejich hlavní činností značne souvisí.

Účetnictví vs. daňová evidence Náchod

V ČR existují dvě základní podoby evidence hospodářských skutečností podniku, a to účetnictví a daňová evidence. Do konce roku 2003 byly nazývány podvojným a jednoduchým účetnictví, avšak od 1.1.2004 je nahradilo právě výše zmíněné účetnictví a daňová evidence. Účetnictví upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a daňovou evidenci zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Rozdíly mezi těmito dvěma způsoby evidence vyplynou z následujícího textu, avšak jeden zásadní je nutno zdůraznit předem.** Daňová evidence** slouží primárně ke zjištění hospodářského výsledku, a tedy daňové povinnosti subjektu. Účetnictví naproti tomu podává věrný obraz o hospodaření podniku, a i když je zjištění daňové povinnosti také jeho cílem, dokáže podávat další důležité informace, které jsou podstatné např. při rozhodnutích finanční či investiční povahy.

Účetnictví – charakteristika

Složitější formu evidence představuje účetnictví, ve kterém se účtuje o všech nákladech, výnosech, aktivech a pasivech daného subjektu. Tyto subjekty musí účtovávat podvojně (tedy zápis se vždy objeví na dvou účtech) o všech hospodářských skutečnostech, jež jsou předmětem účetnictví a spadají do daného období.

Účetnictví – kdo má povinnost jej vést

Vedení účetnictví většinou není věcí dobrovolnou a většina subjektů by nejraději vedla pouze daňovou nebo raději žádnou evidenci. Proto je v zákoně o účetnictví vymezeno, jaká osoba má povinnost vést účetnictví. Z tohoto vymezení vyplývá, že ten, kdo tuto povinnost nemá, může vést daňovou evidenci.

Povinnost vést účetnictví tedy mají:

 • právnické osoby sídlící na území ČR
 • fyzické osoby, které podnikají a jsou zapsány v obchodním rejstříku
 • ostatní fyzické osoby, které podnikají a jejich obrat je za předchozí kalendářní rok vyšší než 25 milionů Kč
 • ostatní fyzické osoby, které se buď rozhodly vést účetnictví dobrovolně, nebo jim to ukládá zvláštní předpis
 • zahraniční osoby, které podnikají či na území ČR
 • organizační složky státu

Daňová evidence Náchod – charakteristika

Naproti tomu daňová evidence účtuje pouze o příjmech a výdajích a dále o majetku a závazcích. Evidence příjmů a výdajů má jediný cíl, a to vyčíslení hospodářského výsledku a následné stanovení daňové povinnosti na konci kalendářního roku. Tento způsob evidence mohou tedy vést ostatní osoby, které nemusí vést účetnictví – pokud všechny tyto osoby vyloučíme, zbude nám pouze fyzická osoba podnikající, jejíž roční obrat je nižší než 25 milionů Kč.

Zákon a daních z příjmů nespecifikuje striktní způsob vedení daňové evidence a dává tedy subjektům značnou volnost. Avšak je nutné dodržet několik základních zásad. Evidence příjmů a výdajů musí být oddělena od evidence majetku a závazků. Také je nutné oddělovat příjmy nedaňové od příjmů daňových a výdaje na zajištění a udržení příjmů oddělovat od výdajů, které základ daně neovlivňují. Toto zajišťuje následnou jednoduchost vyčíslení základu daně a stanovení výše daně z příjmů.

Služby účetních poradců v oblasti účetnictví

Po specifikaci těchto oblastí si můžeme blíže představit konkrétní služby účetních poradců. Ti spravují veškeré doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy apod.) a na jejich základě zaúčtovávají účetní skutečnosti do účetních knih, případně je evidují v daňové evidenci. Dále mohou nabízet vedení evidence dlouhodobého majetku či drobného majetku, knih analytické evidence či zpracování vnitropodnikového účetnictví. Na konci každého účetního období pak provádí uzávěrky (dle potřeb podniku i častěji – např. měsíční) a zpracovávají závěrky (tzn. vyhotoví všechny podstatné účetní výkazy).

Zpracování mzdové a personální agendy

Další ze služeb, která úzce souvisí s účetnictvím, je zpracování a vedení mzdové a personální agendy. Co se týče mezd, jedná se zejména o jejich výpočet, vyčíslení odvodů zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele, dále vyčíslení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (tedy daní zaměstnanců), její roční vyúčtování, zabezpečení jejího odvedení a vedení mzdových či evidenčních listů. Do těchto služeb také spadá zpracování hlášení pro zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení, případně jejich doručení příslušným institucím.

Kromě vedení personální evidence zaměstnanců patří do personální agendy vyhotovování pracovních smluv či smluv o pracovní činnosti nebo o provedení práce a dále také vyhotovení písemností souvisejících s propouštěním zaměstnanců.

Poradenství Náchod

Účetní poradci také poskytují klasické poradenství ohledně vedení účetnictví či daňové evidence. Jedná se zejména o rady v oblasti metodiky vedení účetnictví, zpracování účetních postupů, sestavení účtového rozvrhu, zpracování daňového a účetního odpisového plánu majetku nebo o rady ohledně optimalizace daňové povinnosti. Účelem těchto služeb je poskytnout Vám poradenství takovým způsobem, abyste příště zvládli vést účetnictví či daňovou evidenci sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24220 (topprodukt.cz#1064)


Přidat komentář