Zpracování účetnictví, daňové evidence - okres Kroměříž

Zpracování daňové evidence je potřeba přenechat daňovému specialistovi, který ví, jakým způsobem snížit co nejvíce Váš daňový základ. Nevíte si rady s daňovou evidencí a nevíte si rady s daněmi? Nechejte si poradit.

Každé podnikání je potřeba nějakým způsobem zdokumentovat. Vlastně ani nezáleží na tom, v jakém oboru podnikáte a jestli máte málo nebo naopak moc dokladů k zaúčtování. Protože každý podnikatel musí vést daňovou evidenci.

Zpracování daňové evidence

daňové poradenstvíDaňová evidence

Podstatou daňové evidence je možnost podle ní stanovit základ daně. Daňová evidence obsahuje údaje, jako jsou příjmy a výdaje a také data o majetku a případných závazcích účetní jednotky. Bavíme-li se o daňové evidenci, pak je nutno říci, že se jedná o zjednodušenou a jakýmsi způsobem zredukovanou formou podvojného účetnictví. Je však potřeba vědět, že se nejedná o účetnictví. Nutnost vést daňovou evidenci příjmu a výdajů upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu.

účetnictvíPro koho je daňová evidence určena?

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nevedou podvojné účetnictví a také nebudou prokazovat své výdaje procentem z příjmů. Osoby, které vedou podvojné účetnictví, nemohou vést zároveň daňovou evidenci.

Zjednodušeně řečeno, si mohou vést daňovou evidenci všichni drobní podnikatelé, neboli fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jejichž roční obrat je nižší než 15 miliónů korun.

Kdo daňovou evidenci vést nesmí?

V první řadě jsou to právnické osoby mající sídlo na území naší republiky. Poté také fyzické osoby, které jsou podnikateli zapsáni v obchodním rejstříku. Také fyzické osoby, které měly v předchozím kalendářním roce obrat, převyšující 15 miliónů korun. A v poslední řadě fyzické osoby, které si již vedou dobrovolně podvojné účetnictví.

neznalostJakou má mít daňová evidence podobu?

Zákon o daních z příjmu ani žádný jeho paragraf neuvádí přesně, jakou podobu má přesně daňová evidence mít. V § 7b zákona o daních z příjmu jsou uvedeny pouze základní informace o tom, co přesně daňová evidence příjmů a výdajů zjišťuje, jak jsou oceněny závazky a majetek a ještě je zde uvedena povinnost provádět inventarizaci a archivaci. Nic jiného zde uvedeno není.

A tak si může každý z nás vést daňovou evidenci přesně tak, jak mu vyhovuje. Pokud Vás tedy zajímá, jakým způsobem vést svou daňovou evidenci, pak lze říci, že ji můžete vést buďto v některém z účetních programů, nebo pouze v některém z tabulkových programů. Jediné, na co je potřeba myslet je, že podle Vaší daňové evidence budete muset finančnímu úřadu dokazovat fakt, že jsou ve Vašem daňovém přiznání uvedeny skutečné daňové příjmy a výdaje.

Co musí daňová evidence obsahovat?

V obsahu daňové evidence nesmí chybět základní informace o Vašich příjmech a výdajích a to v členění, které je potřebné pro zjištění základu daně a také nesmí chybět základní informace o Vašem majetku a závazcích, které máte. Přičemž platí, že peněžní evidence musí být zcela oddělena od evidence majetku a závazků. Také je nutné oddělit od sebe příjmy daňové od příjmů nedaňových a také výdaje na zajištění a udržení příjmů je nutné oddělit od výdajů, které základ daně neovlivňují.

Co je cílem daňové evidence?

Nyní je potřeba si říci, co je tedy hlavním cílem daňové evidence. Cílem daňové evidence tedy je zjištění základu daně, jež je důležité pro vyplnění daňového přiznání a také k odvedení daní finančnímu úřadu. Je-li daňové přiznání vedeno přehledně, pak slouží příslušnému podnikateli jako přehled o stavu a pohybu majetku a také pohledávek a závazků.

 

Hledáte-li odborníka v oblasti účetnictví a daňové evidence, neváhejte kontaktovat paní Hanu Vikartovskou. Paní Vikartovská má spokojené zákazníky a mnoho kladných referencí. Zabyvá se vedením účetnictví, daňové evidence, personalistikou, mzdami a daněmi. Poskytuje poradenství a zastupuje na úřadech. Kontaktovat ji můžete na:

Adresa: Novosady 1575, Holešov 769 01

Tel.: +420 608 911 949

Email: vikartovskahana@gmail.com

 

daňové přiznáníJaké máme druhy daní?

Daně dělíme na dvě části a to na daně přímé a daně nepřímé. Daně přímé platí poplatník sám na svůj vlastní účet a daně nepřímé platí plátce daně, ale na účet poplatníka. Daně přímé jsou daň z příjmu a daně majetkové.

Daň z příjmu

Daně z příjmu dále rozlišujeme na daň z příjmu fyzických osob, která je vedená jako univerzální přímá daň, které podléhají všechny zdanitelné příjmy fyzických osob a odvádí se přímo do rozpočtu obcí a krajů. A pak je zde ještě daň z příjmu právnických osob, což je rovněž daň přímá a odvádí ji každá právnická osoba podnikající v České republice nebo mající zde své sídlo. Předmětem této daně jsou veškeré příjmy podnikatelů. U nepodnikatelů jsou to příjmy z činnosti, která je provozovaná za účelem dosažení zisku a také příjmy z pronájmu majetku.

Daně majetkové

Mezi daně majetkové patří daň z nemovitosti, která se platí vždy k 1. Lednu každého zdaňovacího období. Předmětem této daně jsou všechny pozemky, které se nacházejí na území naší republiky, jsou zaneseny v katastru nemovitostí a také stavby podléhající kolaudačnímu řízení. Další daní je daň dědická, kterou je potřeba uhradit vždy, když je majetek nabyt v souvislosti s úmrtím. Majetkovou daní je rovněž daň darovací, jejíž podstatou je převod majetku mezi živými bez jakéhokoli protiplnění. Mezi majetkové daně patří také daň z převodu nemovitosti, jejímž předmětem je úplatný převod či přechod vlastnictví k dané nemovitosti. Poslední majetkovou daní je daň silniční, k níž se přiznávají silniční motorová a přípojná vozidla, registrovaná a provozovaná na území naší republiky a to v případě, že jsou využívána k podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti.

daněDaň z přidané hodnoty

Tato daň je nepřímá a univerzální, týkající se veškerého zboží, které je vyprodukované u nás a u nás je také spotřebováno. Poplatníkem této daně je spotřebitel a plátcem je výrobce či dovozce.

Daň spotřební

Je daň nepřímá a tzv. selektivní, neboť je spojena pouze se zákonem stanoveným druhem zboží. Tímto zbožím jsou uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, pivo, víno a tabákové výrobky. Poplatníkem této daně je konečný spotřebitel a plátcem je výrobce nebo dovozce.

Daňový specialista

Daňový specialista je v první řadě profesionál, který Vás sice nenaučí, jak vydělat velké peníze, ale na druhou stranu je to člověk, který Vám ušetří co nejvíce peněz, které jste si již vydělali. K tomu, aby Vám mohl daňový specialista ušetřit peněz co nejvíce, využije mnoho různých slev, odpočtů, úlev a odečitatelných položek tak, aby snížil co nejvíce Váš daňový základ. Daňový specialista je člověk, který se postará o Vaše daňové přiznání, ale může Vám vést také celé Vaše účetnictví.

Hledáte-li odborníka v oblasti účetnictví a daňové evidence, neváhejte kontaktovat paní Hanu Vikartovskou. Paní Vikartovská má spokojené zákazníky a mnoho kladných referencí. Zabyvá se vedením účetnictví, daňové evidence, personalistikou, mzdami a daněmi. Poskytuje poradenství a zastupuje na úřadech. Kontaktovat ji můžete na:

Adresa: Novosady 1575, Holešov 769 01

Tel.: +420 608 911 949

Email: vikartovskahana@gmail.com

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id24267 (topprodukt.cz#1141)


Přidat komentář